Pääsisältöön
Pääsisältöön

Miksi kaivos­­toi­­min­­taa tarvi­­taan?


Kaivostoiminta tuottaa tärkeitä mineraalisia raaka-aineita yhteiskunnan, teollisuuden ja teknologian tarpeisiin. Kierrätys ja kiertotalous eivät yksinään riitä tyydyttämään kasvavaa raaka-aineiden tarvetta, joten kaivostoiminta on yksinkertaisuudessaan meidän modernin elämänmuotomme mahdollistaja.  

Kaivokset voidaan jakaa yleisesti metallimalmikaivoksiin ja teollisuusmineraalikaivoksiin. Kaivostoiminnan lopputuotteena saadaan yleensä mineraalirikastetta, josta on poistettu malmin sisältämät hyödyntämiseen soveltumattomat mineraalit. Metallirikasteista valmistetaan metalleja ja teollisuusmineraaleja hyödynnetään eri tavoin teollisuuden tarpeisiin.

Kaivosteollisuuden tuotteita tarvitaan yhteiskunnan monella sektorilla esimerkiksi vedenpuhdistukseen, ravinteiksi ja röntgenlaitteisiin sekä vihreän teknologian kehittämiseen ja sitä kautta ilmastonmuutoksen torjuntaan. Endomines on keskittynyt tuottamaan kultaa, joka on ensisijaisesti varallisuuden lähde. Kultaa käytetään pääsääntöisesti korujen materiaalina, mutta sitä hyödynnetään myös elektroniikkateollisuudessa hyvän sähkönjohtavuuden sekä hapettumattomuuden takia. Kulta on myös suosittu sijoituskohde. 

Kaivostoiminnan tuottamia mineraaleja tarvitaan myös ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen. Maailmanpankin ennusteen mukaan vihreä teknologia tulee kymmenkertaistamaan muun muassa koboltin, kuparin, litiumin, nikkelin ja alumiinin tuotannon vuoteen 2050 mennessä. Kaivosteollisuuden tuotteet ovat välttämättömiä esimerkiksi tuulisähkön, aurinkopaneeleiden ja sähköautojen tuotannossa.

Elinvoi­maa paikal­li­sel­le yhtei­söl­le 

Kaivosteollisuudella on suuria työllistäviä vaikutuksia ja se tärkeä osa hyvinvoinnin kehittämisessä harvemmin asutuilla alueilla 

Hyvin toimivasta kaivoksesta hyötyvät niin paikallinen yhteisö kuin toiminnasta vastaava yritys. Jotta sujuvaan yhteistyöhön päästään, on avoin vuoropuhelu ja yhteistyö alueen toimijoiden kanssa ensisijaisen tärkeää. 

Endominesin toiminnan keskiössä on hyvä yhteistyö paikallisten asukkaiden, elinkeinoharjoittajien ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneita valittaessa on paikallisuus merkittävä kriteeri valintaprosessissa. Yhtiö järjestää lähialueiden asukkaille vähintään kerran vuodessa yleisötilaisuuden, jossa kerrotaan yhtiön suunnitelmista ja käydään keskustelua osallistujien kanssa.

Kaivosteollisuus parantaa myös huoltovarmuutta. Monien kriittisten metallien saatavuus voi vaikeutua lähivuosina. Saatavuus voidaan varmistaa vain, jos valmistamien tapahtuu Suomessa sekä EU:n alueella. Suomessa on rikas mineraalivarasto ja vielä paljon hyödyntämättömiä alueita. Huoltovarmuuden ja varallisuuden näkökulmasta on erittäin tärkeää pystyä hyödyntämään näitä omia luonnonvaroja.

Lue lisää kaivos­toi­min­nan hyödyis­tä

Lue lisää ympäris­tö­vas­tuus­ta