Pääsisältöön
Pääsisältöön

Vastuul­li­suus


Vastuullisesti tuotettua kotimaista kultaa – Pampalosta

Vastuullisuusvisiomme

Haluamme olla alan johtavien yhtiöiden joukossa vastuullisen ja kestävän kaivostoiminnan harjoittamisessa ja jatkuvassa kehittämisessä. Haluamme olla sijoittajillemme vastuullisuuden standardit täyttävä, tuottava sijoituskohde, ja työntekijöillemme työnantaja, joka ei ainoastaan täytä, vaan jopa ylittää odotukset. Haluamme työntekijöidemme tuntevan ylpeyttä siitä, että ovat meillä töissä. Oma henkilökuntamme on paras brändilähettiläämme.

Vastuullisuuden johtaminen

Endomines Finland Oyj:n hallituksella on ylin päätösvalta yhtiön vastuullisuusasioissa. Hallituksen ESG-valiokunnan tehtävänä on avustaa ja neuvoa hallitusta vastuullisuuteen liittyvissä asioissa, mukaan lukien johdon palkitseminen, sekä valmistella näihin liittyviä ehdotuksia. ESG-valiokunta tukee yhtiön johtoa ESG-politiikan toteuttamisessa, arvioi säännöllisesti yhtiön ESG-politiikan muutostarpeita ja valmistelee tarvittavat muutosehdotukset hallituksen käsiteltäväksi.

Toimitusjohtaja vastaa hyväksytyn vastuullisuusohjelman mukaisesta käytännön toteutuksesta asettaen aikataulun, tavoitteet ja päämäärät sekä raportoi edistymisestä hallitukselle.

Endomines Oyj:n vastuullisuustyöryhmä vastaa käytännön toimenpiteiden jalkauttamisesta päivittäiseen toimintaan sekä tulosten mittaaminen. Toimintamallien ja prosessien kehittäminen kohti vastuullisempaa huomista on kaikkien yhteinen tehtävä.

Vastuullisuusohjelmamme painopisteet tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Pyrimme liiketoimintamme kestävään kehitykseen niin talouden, ihmisten hyvinvoinnin kuin ympäristönkin kannalta. Olemme valinneet kestävän kehityksen ohjelmaamme painopistealueet, joihin olemme määritelleet tavoitteet asioiden kehittämiseksi, sekä toimintamallit, minkä mukaisesti harjoitamme liiketoimintaamme.

Suomalaisena yhtiönä toiminnallamme on positiivinen työllisyysvaikutus paikallisesti

Maksamme verot suomeen, ja liiketoiminnallamme rakennamme ja ylläpidämme suomalaista yhteiskuntaa, ja elävöitämme Ilomantsin aluetta missä toimimme. Koska pääpaikkamme on suomessa, myös päätökset teemme suomessa – mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että voimme paikallisesti vaikuttaa asioiden kulkuun ja liiketoimintamme vaikutuksiin alueella, missä toimimme.

Priorisoimme kaupankäyntiä paikallisten tavarantoimittajien kanssa. Tämä mahdollistaa sellaisen liikekumppanuusverkoston luomisen, mikä edistää alueita, joissa toimimme ja vähentää toimitusketjun häiriöihin liittyviä riskejämme.

Sponsoroimme paikallista urheiluseuraa alueella, missä toimimme, mahdollistaen lapsille matalan kynnyksen osallistumisen jalkapallo- tai salibandyharrastukseen riippumatta siitä, minkälaisesta minkälainen yhteiskunnallinen tai sosiaalinen asema nuorella on. Sponsorirahoillamme urheiluseura pystyy myös hankkimaan suojavarusteita, sekä pelivarusteita tarjoten tasavertaiset mahdollisuudet lajien harrastamiseen.

Motivoimme kaivosalueemme koulujen oppilaiden koulumenestystä jakamalla lukukauden päätteeksi erilaisia stipendejä palkinnoksi yhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimisesta.

Sidosryhmäyhteistyö paikallisyhteisöjen kanssa

Sidosryhmäyhteistyön tavoitteena on rakentaa luottamusta ja avoimuutta Endominesin ja sidosryhmiemme välille, tarkoituksena sujuvoittaa yhteistyötä ja liiketoimintamme kehitystä.

Haluamme vaikuttaa myönteisesti yhteisöihin ja lähiympäristön asukkaisiin, joiden keskuudessa harjoitamme liiketoimintaa, joiden yhteistyökumppanina toimimme ja joiden kanssa olemme vuorovaikutuksessa. Yhteistyö ja vuoropuhelu sidosryhmiemme kanssa ovat myös meille arvokkaita tiedon lähteitä, joiden mielipiteitä ja asiantuntemusta me arvostamme.

Vastuullisuus toimialueemme yhteisöissä, on liiketoimintamme onnistumisen kannalta kriittinen tekijä. Vuoropuhelu kaivosalueen toimijoiden, viranomaistahojen ja kaivosalueen asukkaiden kanssa auttaa meitä toimimaan avoimesti ja huomioimaan sidosryhmiemme tarpeet ja toiveet ennakoivasti.

Endomines toimii kaikkien kansallisten lakien säännösten ja käytänteiden mukaisesti, joissa Endomines harjoittaa liiketoimintaansa. Endomines toimii myös liiketoiminnassaan sitä sitovien kansainvälisten sopimusten ja säännöstöjen mukaisesti.

Työ- ja ihmisoikeudet

Olemme sitoutuneita noudattamaan ja kunnioittamaan työ- ja ihmisoikeuksia ja odotamme kaikilta liikekumppaneilta samaa sitoutumista. Nämä oikeudet turvaavat esimerkiksi yhtäläisen oikeuden palkitsemiseen samasta työstä, nollatoleranssi modernia orjuutta, pakkotyötä, lapsityövoimaa sekä muuta oikeudetonta syrjintää kohtaan.

Kilpailu- ja immateriaalioikeus

Sitoudumme toimimaan soveltuvan kansallisen ja kansainvälisen kilpailulainsäädännön ja säännösten mukaisesti. Pidämme tärkeänä ja arvostamme niitä periaatteita ja käytänteitä, jotka turvaavat terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun. Kunnioitamme kaikkien immateriaalioikeuksia, ja toimimme kaikkien immateriaalioikeuksiin perustuvien oikeuksien mukaisesti. Kunnioitamme kaikkien luottamuksellisiin tietoihin kuuluvia oikeuksia, ja käsittelemme luottamuksellisia tai muutoin arkaluonteisia tietoja vain silloin, kun meillä on siihen oikeudellinen peruste.

Eturistiriidat

Olemme sitoutuneita harjoittamaan liiketoimintaamme eettisyys huomioon ottaen, ja vältämme eturistiriitatilanteita. Meidän on oltava avoimia eturistiriitatilanteen ilmetessä, ja meidän tulee pidättäytyä osallistumasta meitä koskevaan päätöksentekoprosessiin, kun eturistiriitatilanne ilmenee, tai kun sellaisen voisi katsoa ilmenevän.

Verotus

Endomines Group on sitoutunut noudattamaan soveltuvaa verolainsäädäntöä ja suorittamaan oikean määrän veroa niille valtioille, joissa Endomines harjoittaa liiketoimintaansa. Sitoutumisemme noudattaa soveltuvaa verolainsäädöntöä sisällyttää periaatteen nollatoleranssista verorikoksiin/vero-oikeudellisiin rikkomuksiin.

Tavoitteemme on hyvän elinympäristön varmistaminen tuleville sukupolville. Tunnistamme toimintamme vaikutukset ympäristöön, ja pyrimme minimoimaan toimintamme haitallisia vaikutuksia kehittämällä ratkaisuja, jotka suojelevat maaperää, vettä, ilmaa ja luonnon monimuotoisuutta.

Mittaamme hiilijalanjälkeämme

CO2-päästöjä kaivostoiminnassa syntyy esimerkiksi ajoneuvojen ja koneiden pakokaasuista. Tavoitteemme on pienentää Scope 1, sekä Scope 2 -päästöjämme 5 % vuosittain. Mittaamme ja laskemme CO2-päästömme t per unssi tuotettua kultaa.

Haluamme säilyttää luonnon monimuotoisuuden ja suojella ekosysteemiä, sekä huolehtia kestävästä maankäytöstä

Prosessissa käytetyn veden kierrätysprosentti

Pyrimme kierrättämään tuotantoprosessissa käytetyn veden, joten alueelle ei pumpata vettä muualta. Pitkät, kuivat ajanjaksot saattavat vaatia vedenottoa kaivospiiriin. Suljetun veden kierron ansiosta emme myöskään laske käsittelemättömiä vesiä luontoon. Tarkkailemme vesikiertoa jatkuvasti, ja raportoimme tilanteesta avoimesti.

Mekaaninen tuotantoprosessimme on ympäristöystävällisempi, sillä siinä ei käytetä voimakkaita liuottimia, kuten esimerkiksi syanidia.

Kaivoksen elinkaaren hallintasuunnitelma

Hyödyntämiskelpoisen esiintymän ehtyessä kaivosalue suljetaan ja jälkihoidetaan ympäristö entiselleen, tai uuteen käyttötarkoitukseen terveysturvalliseksi. Ylläpidämme kaivoksen jälkihoitosuunnitelmaa varmistaen sen jatkuvan ajantasaisuuden.

Muita ympäristötoimenpiteitä

Huolehdimme kaivosalueen siisteydestä ja jätehuollosta kierrättämällä jätteemme. Tarkkailemme säännöllisesti kaivosalueen vedenlaatua ottamalla alueen vesistä näytteet kvartaaleittain. Jatkuva toimenpiteiden vaikutusten tarkkailu, kirjaaminen ja analysointi ovat prosessin tärkeitä vaiheita, joita noudatamme pystyäksemme kehittämään menetelmiämme ja prosessejamme entistä ympäristöystävällisemmiksi, kohti tavoitteitamme. 

Tavoitteenamme on harjoittaa toimintaamme tapaturmitta. Mittaamme jatkuvasti tapaturmataajuutta (LTI-rate), ja raportoimme turvallisuushavainnot, tapaturmat ja läheltä piti-tilanteet välittömästi. Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme havaintojemme perusteella. Olemme sitoutuneita tarjoamaan tarpeellisen koulutuksen ja vaadittavat välineet turvallisen toiminnan takaamiseksi.

Mittaamme tekijöidemme työhyvinvointia vuosittain. Teemme mittaustulosten mukaisesti toimenpiteitä edistääksemme työntekijöidemme työhyvinvointia, ja parantaaksemme työolosuhteita.

Endomines sitoutuu tarjoamaan työympäristön, joka on vapaa häirinnästä, syrjinnästä ja kiusaamisesta esimerkiksi iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Suhtaudumme syrjintään, häirintään ja kiusaamiseen nollatoleranssilla ja rohkaisee kaikkia, jotka huomioivat syrjivää, häiritsevää tai kiusaavaa toimintaa tai käytöstä tekemään ilmoituksen Endominesin sisäisen ilmoituskanavan kautta.

Sitoudumme myös tarjoamaan koulutusta ja ryhtymään aktiivisiin toimenpiteisiin taataksemme riittävän osaamisen ja tietotaidon työpaikalla tapahtuvan häirintä-, syrjintä-, ja kiusaamistapausten estämiseksi.

Kohtelemme tavarantoimittajiamme ja kumppaneitamme kunnioittavasti ja eettisesti. Toimimme kumppaneiden kanssa, jotka noudattavat lainsäädäntöä ja jotka jakavat saman näkemyksen käytänteiden perusperiaatteista, jotka ovat kuvailtuna käytännesäännöissämme. Odotamme tavarantoimittajiltamme ja muilta sopimuskumppaneiltamme toimintaperiaatteidemme noudattamista ja odotamme heidän jakavan sitoutumisemme turvallisuuteen ja ESG:hen liittyviin asioihin.

Työyhteisön moninaisuus ja oikeus yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin on meille tärkeätä. Arvostamme ja huomioimme kaikkien työpanokset ja henkilökohtaiset vahvuudet riippumatta sukupuolesta, etnisestä taikka muusta alkuperästä, ihonväristä, iästä, uskonnollisesta vakaumuksesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, siviilisäädystä, vammaisuudesta, ammattiyhdistystoiminnasta tai muuhun henkilöön liittyvästä syystä. Rekrytoimme ja ylennämme työntekijöitä heidän kompetenssinsa ja suoritusten perusteella.

Endominesilla on määritelty myös hallituksensa monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Tavoitteena on, että hallituksessa on molempia sukupuolia. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että hallituksessa on edustettuna molempia sukupuolia tasapuolisesti. 


Ympäris­tö­vas­tuu

Pyrimme minimoimaan toimintamme haitallisia vaikutuksia ja kehitämme ratkaisuja, jotka suojelevat maaperää, vettä, ilmaa ja luonnon monimuotoisuutta. 

Ympäristövastuu Endominesilla

Vastuu ihmisis­tä

Yritykset rakentuvat ihmisistä, siksi liiketoimintamme tärkein prioriteetti on työntekijöidemme turvallisuus. Myös yhteistyö paikallisyhteidöjen kanssa on meille tärkeätä.

Sosiaalinen vastuu

Hyvä hallin­to

Hyvällä hallinnoinnilla määritetään yrityksen hallintotapa, tarkoittaen niitä sääntöjä, käytäntöjä ja kulttuuria, joiden perusteella yhtiö toimii. Hyvä hallinto on luo ennustettavuutta ja varmuutta liiketoimintaan.

Hyvän hallinnon periaatteet