Pääsisältöön
Pääsisältöön

Vastuul­li­ses­ti tuotet­tua kotimais­ta kultaa


Vuonna 2023

Vastuullisuusvisiomme

Haluamme olla alan johtavien yhtiöiden joukossa vastuullisen ja kestävän kaivostoiminnan harjoittamisessa ja jatkuvassa kehittämisessä. Haluamme olla omistajillemme tuottava sijoituskohde. Työntekijöillemme haluamme olla haluttu työnantaja. Markkinatrendit ohjaavat metallien käyttöä enenevässä määrin kestävään tuotantoon vastuullisesti tuotetun kullan kysynnän kasvaessa. Haluamme vastata tähän kysyntään olemalla kaivosalan suunnannäyttäjä, siksi kehitämme toimintaamme jatkuvasti kohti kestävämpää kaivostoimintaa, vastuullisuus liiketoimintamme ytimessä ja olennaisena osana Endominesin liiketoimintastrategiaa.

Vastuul­li­suus­ra­port­ti 2023

Lue vastuullisuusraporttimme tästä

Vastuullisuusohjelmamme painopisteet tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Pyrimme liiketoimintamme kestävään kehitykseen niin talouden, ihmisten hyvinvoinnin kuin ympäristönkin kannalta. Olemme valinneet kestävän kehityksen ohjelmaamme painopistealueet, joihin olemme määritelleet tavoitteet asioiden kehittämiseksi, sekä toimintamallit, minkä mukaisesti harjoitamme liiketoimintaamme.

Tavoitteenamme on harjoittaa toimintaamme tapaturmitta. Mittaamme jatkuvasti tapaturmataajuutta (LTI-rate), ja raportoimme turvallisuushavainnot, tapaturmat ja läheltä piti-tilanteet välittömästi. Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme havaintojemme perusteella. Olemme sitoutuneita tarjoamaan tarpeellisen koulutuksen ja vaadittavat välineet turvallisen toiminnan takaamiseksi.

Mittaamme tekijöidemme työhyvinvointia vuosittain. Teemme mittaustulosten mukaisesti toimenpiteitä edistääksemme työntekijöidemme työhyvinvointia, ja parantaaksemme työolosuhteita.

Työyhteisön moninaisuus ja oikeus yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin on meille tärkeätä. Arvostamme ja huomioimme kaikkien työpanokset ja henkilökohtaiset vahvuudet riippumatta sukupuolesta, etnisestä taikka muusta alkuperästä, ihonväristä, iästä, uskonnollisesta vakaumuksesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, siviilisäädystä, vammaisuudesta, ammattiyhdistystoiminnasta tai muuhun henkilöön liittyvästä syystä. Rekrytoimme ja ylennämme työntekijöitä heidän kompetenssinsa ja suoritusten perusteella.

Endominesilla on määritelty myös hallituksensa monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Tavoitteena on, että hallituksessa on molempia sukupuolia. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että hallituksessa on edustettuna molempia sukupuolia tasapuolisesti. 

Haluamme aktiivisesti minimoida toimintamme haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Tavoitteenamme on kierrättää tuotantoprosessissa käytetty vesi sataprosenttisesti, jolloin prosessiin ei pumpata vettä kaivosalueen ulkopuolelta. Vesien sisäistä kierrätysastetta kasvattamalla ja raakavedenottoa vähentämällä pienennämme päästöjämme vesistöihin.

Alueelta poistuvia vesiä tarkkaillaan useista tarkkailupisteistä. Vesien fysikaalis-kemiallista laatua tarkkaillaan ympäristöviranomaisen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Alueelta poistuvia vesiä tarkkaillaan useista tarkkailupisteistä. Vesien fysikaalis-kemiallista laatua tarkkaillaan ympäristöviranomaisen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Näytteet ottaa ulkopuolinen sertifioitu näytteenottaja pääsääntöisesti kvartaaleittain ja ne analysoidaan sertifioidussa laboratoriossa. Lisäksi otamme itse vesinäytteitä kuukausittain ja lähetämme näytteet analysoitavaksi ulkopuoliseen laboratorioon. Myös viikoittaiset vesinäytteet keräämme itse ja ne analysoidaan omassa laboratoriossamme.

Endomines toimii kaikkien kansallisten lakien säännösten ja käytänteiden mukaisesti, joissa Endomines harjoittaa liiketoimintaansa. Endomines toimii myös liiketoiminnassaan sitä sitovien kansainvälisten sopimusten ja säännöstöjen mukaisesti.

Työ- ja ihmisoikeudet

Olemme sitoutuneita noudattamaan ja kunnioittamaan työ- ja ihmisoikeuksia ja odotamme kaikilta liikekumppaneilta samaa sitoutumista. Nämä oikeudet turvaavat esimerkiksi yhtäläisen oikeuden palkitsemiseen samasta työstä, nollatoleranssi modernia orjuutta, pakkotyötä, lapsityövoimaa sekä muuta oikeudetonta syrjintää kohtaan.

Kilpailu- ja immateriaalioikeus

Sitoudumme toimimaan soveltuvan kansallisen ja kansainvälisen kilpailulainsäädännön ja säännösten mukaisesti. Pidämme tärkeänä ja arvostamme niitä periaatteita ja käytänteitä, jotka turvaavat terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun. Kunnioitamme kaikkien immateriaalioikeuksia, ja toimimme kaikkien immateriaalioikeuksiin perustuvien oikeuksien mukaisesti. Kunnioitamme kaikkien luottamuksellisiin tietoihin kuuluvia oikeuksia, ja käsittelemme luottamuksellisia tai muutoin arkaluonteisia tietoja vain silloin, kun meillä on siihen oikeudellinen peruste.

Eturistiriidat

Olemme sitoutuneita harjoittamaan liiketoimintaamme eettisyys huomioon ottaen, ja vältämme eturistiriitatilanteita. Meidän on oltava avoimia eturistiriitatilanteen ilmetessä, ja meidän tulee pidättäytyä osallistumasta meitä koskevaan päätöksentekoprosessiin, kun eturistiriitatilanne ilmenee, tai kun sellaisen voisi katsoa ilmenevän.

Verotus

Endomines Group on sitoutunut noudattamaan soveltuvaa verolainsäädäntöä ja suorittamaan oikean määrän veroa niille valtioille, joissa Endomines harjoittaa liiketoimintaansa. Sitoutumisemme noudattaa soveltuvaa verolainsäädöntöä sisällyttää periaatteen nollatoleranssista verorikoksiin/vero-oikeudellisiin rikkomuksiin.

Suomalaisena yhtiönä toiminnallamme on positiivinen työllisyysvaikutus paikallisesti

Maksamme verot suomeen, ja liiketoiminnallamme rakennamme ja ylläpidämme suomalaista yhteiskuntaa, ja elävöitämme Ilomantsin aluetta missä toimimme. Koska pääpaikkamme on suomessa, myös päätökset teemme suomessa – mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että voimme paikallisesti vaikuttaa asioiden kulkuun ja liiketoimintamme vaikutuksiin alueella, missä toimimme.

Priorisoimme kaupankäyntiä paikallisten tavarantoimittajien kanssa. Tämä mahdollistaa sellaisen liikekumppanuusverkoston luomisen, mikä edistää alueita, joissa toimimme ja vähentää toimitusketjun häiriöihin liittyviä riskejämme.

Sponsoroimme paikallista urheiluseuraa alueella, missä toimimme, mahdollistaen lapsille matalan kynnyksen osallistumisen jalkapallo- tai salibandyharrastukseen riippumatta siitä, minkälaisesta minkälainen yhteiskunnallinen tai sosiaalinen asema nuorella on. Sponsorirahoillamme urheiluseura pystyy myös hankkimaan suojavarusteita, sekä pelivarusteita tarjoten tasavertaiset mahdollisuudet lajien harrastamiseen.

Motivoimme kaivosalueemme koulujen oppilaiden koulumenestystä jakamalla lukukauden päätteeksi erilaisia stipendejä palkinnoksi yhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimisesta.

Sidosryhmäyhteistyö paikallisyhteisöjen kanssa

Sidosryhmäyhteistyön tavoitteena on rakentaa luottamusta ja avoimuutta Endominesin ja sidosryhmiemme välille, tarkoituksena sujuvoittaa yhteistyötä ja liiketoimintamme kehitystä.

Haluamme vaikuttaa myönteisesti yhteisöihin ja lähiympäristön asukkaisiin, joiden keskuudessa harjoitamme liiketoimintaa, joiden yhteistyökumppanina toimimme ja joiden kanssa olemme vuorovaikutuksessa. Yhteistyö ja vuoropuhelu sidosryhmiemme kanssa ovat myös meille arvokkaita tiedon lähteitä, joiden mielipiteitä ja asiantuntemusta me arvostamme.

Vastuullisuus toimialueemme yhteisöissä, on liiketoimintamme onnistumisen kannalta kriittinen tekijä. Vuoropuhelu kaivosalueen toimijoiden, viranomaistahojen ja kaivosalueen asukkaiden kanssa auttaa meitä toimimaan avoimesti ja huomioimaan sidosryhmiemme tarpeet ja toiveet ennakoivasti.

Mittaamme hiilijalanjälkeämme

Olemme selvittäneet CO2-päästöjemme lähteet ja pyrimme suunnitelmamme mukaisesti niitä pienentämään vuosittain 5 % per tuotettu unssi kultaa.

Endominesin kasvihuonepäästöt liittyvät toiminnan suoriin CO₂-päästöihin (scope 1), ostetun sähkön ja lämmön kuluttamisesta peräisin oleviin kasvihuonepäästöihin (scope 2) ja arvoketjusta aiheutuviin epäsuoriin päästöihin (scope 3). Merkittävimmät suorat CO₂-päästöt aiheutuvat työkoneiden käytöstä. Ostetun sähkönkäytön merkittävimmät päästöt liittyvät maanalaisen kaivoksen ilmanvaihtoon ja lämmitykseen, veden pumppaukseen, malmin murskaukseen ja jauhatukseen.

Endominesin pitkän tähtäimen tavoite on hiilineutraalius, ja siihen päästään korvaamalla tuotannon fossiiliset polttoaineet uusiutuvilla ratkaisuilla.

Suomen ympäristölainsäädäntö asettaa tiukat vaatimukset vesien käsittelylle. Vesienhallinta on yksi tärkeimmistä ympäristöasioista kaivoksilla, siksi alueelta poistuvia vesiä tarkkaillaan useista tarkkailupisteistä. Tällä varmistetaan myös se, että vesien virtaamien mukana ei mereen kulkeudu esimerkiksi kiintoainepäästöjä. EU:n vesipuitedirektiivi määrittelee vesistöjen tilatavoitteet, joita toimijoiden tulee noudattaa. Rikastushiekka-altaan yliteveden ja kaivosvesien käsittelyyn on määrätty ympäristöluvassa tavoitepitoisuudet veden happamuudelle sekä kiintoaine-, nikkeli- ja arseenipitoisuuksille.

Tärkeimmät ympäristöön maalla vaikuttavat tekijät kaivostoiminnassa ovat CO2-päästöt sekä kaivannaisjätteet ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen.

Pyrimme tunnistamaan päästövähennysmahdollisuuksiamme ja teemme toimenpiteitä CO2-päästöjemme pienentämiseksi. Suomessa on tehty työtä hiilineutraalin sähköntuotannon kasvattamisessa, joten Endominesilla on edellytykset matalahiiliseen kullan tuotantoon. Yhtiön pitkän tähtäimen tavoite on hiilineutraalius, ja siihen päästään korvaamalla tuotannon fossiiliset polttoaineet uusiutuvilla ratkaisuilla. Seuraamme CO2-päästöjämme kvartaalitasolla, raportoiden verkkosivuillamme laskennallisen CO2-päästömme tonneissa per tuotettu kultaunssi.

Ylläpidämme kaivostemme jätehuoltosuunnitelmat ajantasalla. Kaivannaisjätteen sääntely lähtee EU:n kaivannaisjätedirektiivistä, jossa määritellään toimenpiteet, menettelyt ja ohjeet kaivannaisjätteen käsittelylle. Suomessa direktiivi on saatettu voimaan kansalliseen lainsäädäntöön useilla eri säädöksillä, etenkin ympäristönsuojelulakiin ja maa-aineslakiin.

Muita keskeisiä lakeja kaivosjätteiden sääntelyssä ovat jätelaki ja pelastuslaki ja valtioneuvoston asetukset ympäristönsuojelusta, jätteistä, kaivannaisjätteistä sekä maa-ainesten ottamisesta.

Ympäristöntarkkailu Endominesilla toteutetaan velvoittavien tarkkailuohjelmien mukaisesti ja luonnon monimuotoisuuteen kiinnitetään huomiota niin malminetsinnässä kuin kaivostoiminnassakin, esimerkiksi kartooittamalla uhanalaiset lajit etukäteen, ja tarvittaessa tekemällä vaihtoehtoiset suunnitelmat lajien säilyttämiseksi.

Kaivosten sulkemista säätelevät Suomessa mm. kaivos ja ympäristölainsäädäntö sekä EU:n ohjeistukset. Niissä annetaan kaivosten sulkemisesta yksityiskohtaisia ohjeita mm. parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta, jota sulkemisessa tulisi soveltaa. Lisäksi sulkemista ohjaavat yleisesti hyvän käytännön mukainen toiminta, tutkimusten ja testien kautta saavutetut kokemukset sekä

yritysten laatu- ja ympäristöstandardeihin perustuvat ohjaus- ja johtamisjärjestelmät. Kansainvälisellä tasolla kaivosten sulkemisessa on vakiintunut yksi, yhteinen päämäärä, jonka tavoitteena on saattaa alue fysikaalisesti, kemiallisesti ja biologisesti mahdollisimman stabiiliin

tilaan niin, ettei siitä aiheudu ympäristölle tai ihmisten terveydelle haittaa. Endominesilla sulkemissuunnitelmat päivitetään säännöllisin väliajoin.Vastuullisuuden hallinnointimalli