Pääsisältöön
Pääsisältöön

Pampa­lon rikas­ta­mo


Rikastusprosessissa malmista poistetaan hyödyttömät mineraalit

Rikastamomme sijaitsee keskeisellä paikalla Pampalossa, maanalaisen kaivoksemme vieressä. Näin ollen kaivoksista tuotettua malmia ei tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja, ja pystymme pitämään kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset, sekä ympäristöhaitat mahdollisimman pienenä.

Rikastamolla kaivoksesta louhitusta raaka-aineesta eli malmista poistetaan hyödyttömät mineraalit eli harmeet, jolloin rikastuksen tuotoksena jää arvomineraalit. Menetelmänä käytetään vaahdotusrikastusta.

Vaahdotusrikastuksessa rikastettava aines sekoitetaan veteen. Seos pumpataan vaahdotuskennoihin. Kennoissa on sekoitus-staattori-yhdistelmä. Staattorin läpi johdetaan paineilmaa, jolloin kennon pintaan saadaan muodostettua vaahtopatja. Lietteen vaahdottuessa halutut mineraalit kohoavat vaahdon pinnalle hydrofobisuuden ansiosta. Vaahto kerätään talteen ja lopputuotteena saadaan mineraalirikastetta, josta on poistettu malmin sisältämät hyödyntämiseen soveltumattomat mineraalit. Lopuksi vaahdotusrikaste suodatetaan ja toimitetaan eteenpäin jatkojalostettavaksi.

Kaivos­­toi­­min­­tom­­me keskit­­ty­­vät Karja­­lan kulta­­lin­­jal­­le

Liiketoimintamme peruskiven muodostaa Pampalon alueen kullantuotanto ja aluetta ympäröivät kultaesiintymät Karjalan kultalinjalla, mikä kulkee Pohjois-Karjalassa sijaitsevan Ilomantsin kunnan läpi. Vyöhyke on yli 40 kilometriä pitkä ja enimmäkseen viisi kilometriä leveä kultaa sisältävä vihreäkivivyöhyke. 

Kaivostoimintomme

Rikastamon toiminta jaetaan kolmeen eri vaiheeseen

1. Murskaus ja jauhatus

Malmi murskataan kaksivaiheisella murskausmenetelmällä. Tämän jälkeen malmi jauhetaan kahdella kuulamyllyllä luokituksen (=syklonointi) kautta haluttuun raekokoon.

2. Rikastus: vaahdotus, painovoimaerotus

Malmi rikastetaan vaahdotusmenetelmällä lietteestä. Käyttämällä kokooja- ja vaahdotuskemikaaleja siitä saadaan Bulk-rikastetta. Tarvittaessa voidaan käyttää lisänä painovoimaerotusta, jolloin saadaan korkeapitoista rikastetta.

3. Vedenpoisto

Vaahdotusrikaste sakeutetaan ja suodatetaan, jolloin se voidaan lastata rekkoihin jatkokäsittelyä varten. Rikastushiekka pumpataan rikastushiekka-altaille. Selkeytyksen jälkeen vesi uudelleenkäytetään prosessissa.