Pääsisältöön
Pääsisältöön

Toimi­tus­joh­ta­jal­ta:

Panos­tam­me kasvuun


Vuoden 2023 aikana jatkoimme yhtiön perustan luomista mahdollistamaan tulevaisuutemme kasvun. Samalla investoimme vahvasti tulevaisuuteen ja aloitimme laajamittaisen malminetsinnän Karjalan kultalinjan alueella. Pitkän tähtäimen tavoitteenamme on kasvattaa yritys täysin toiseen kokoluokkaan. Matka tavoitettamme kohti eteni vuoden aikana suunnitelmamme mukaisesti.

Tuotantomme vuonna 2023 tuli kokonaisuudessaan Pampalosta. Kullan tuotanto kasvoi 49 % vertailukaudesta ja oli 12 790 unssia (397,8 kg) kultaa. Pampalon liikevaihto kasvoi korkeamman tuotannon myötä 46 % ja oli 19,7 MEUR. Liiketoiminnan kulut kasvoivat maltillisesti suhteessa liikevaihdon kasvuun, ja Pampalon käyttökate parani tasolle 17 % (5 %). Huomioitavaa on, että loppuvuodesta 2023 muutimme tuotantotapaamme kaivoksessa ja keskityimme Hoskon uuden tuotantoalueen valmistaviin töihin. Tämä tilapäinen muutosvaihe vaikutti negatiivisesti käyttökatteeseemme. Muutosvaiheen vaikutukset käyttökatteeseemme olivat noin 2,0 MEUR eli noin 10 % liikevaihdostamme.

Loppuvuodesta muutoksista huolimatta vuoden 2023 tuotantokustannus ilman investointeja aleni 15 % ja oli 1 278,0 EUR (1 501,0 EUR) per unssi tuotettua kultaa. Suurin yksittäinen tekijä yksikkökustannuksen laskuun oli tuotantomäärän merkittävä kasvu. Jatkammekin toimenpiteitämme tuotannon kasvattamiseksi kohti 20 000 unssin vuosituotantotasoa, ja sitten siitä ylöspäin. Tavoitteenamme onkin ajaa tuotantolaitostamme vuonna 2024 ajoittain tasolla, joka vaaditaan 20 000 unssin vuosituotantoon.

Uskomme, että yhtiön käydessä läpi merkittävää muutos- ja kasvuvaihetta, taloudellinen tulos seuraa perässä. Olemme varautuneet kasvuun luomalla tulevaisuuden organisaatiorakenteen etupainotteisesti, tulostamme rasittaa Yhdysvaltojen toimintojen kulut ja tuotannon kasvuhankkeet aiheuttavat meille vielä kertaluonteisia kuluja. Joka viikko, kuukausi ja vuosi toimintamme muuttuu vakaammaksi ja ennakoitavammaksi. Vuosi 2023 oli toiminnallisesti merkittävä askel kohti tulevaisuuden Endominesia. Uskomme valitsemamme tien johtavan kestävään, tulokselliseen ja kasvavaan liiketoimintaan.

Strategisen painopistealueemme malminetsinnän tulokset ylittivät odotuksemme vuonna 2023. Suoritimme malminetsintää uudelleenprosessoimalla historiallisia tuloksia, tekemällä moreeninäytteenottoa Kartitsan alueella ja tekemällä malminetsintäkairauksia erityisesti Korvilansuo-Kartitsa alueella. Samalla kasvatimme alueita missä meillä on varauksia, lupahakemuksia tai lupia 571 %:lla tasolle 87 407 hehtaaria. Kartitsan moreeninäytteiden tulokset indikoivat, että alueella voi olla jotain hyvin mielenkiintoista. On huomionarvoista, että kiinnostavien tulosten alue on noin 2 km pitkä, mikä on kooltaan erittäin merkittävä.

Korvilansuon varannot kasvoivat malminetsintäkairausten seurauksena peräti 307 % ja Kuittilan 114 %. Muurinsuo-Korvisuo-Kuittila alueet sijaitsevat hyvin lähellä toisiaan ja niissä on paljon geologisia samankaltaisuuksia. Tulevaisuudessa tulemme käsittelemään näitä yhtenä kokonaisuutena nimeltään Eteläinen kultalinja. Eteläisen kultalinjan alueen varantoarvio on tällä hetkellä lähes 150 000 unssia ja se on yli tuplaantunut vuoden 2023 malminetsinnän ansiosta. Olemme hyvällä matkalla kohti yli miljoonan unssin esiintymän määrittämistä, minkä uskomme luovan pohjan yhtiön viemiselle suurempaan kokoluokkaan.

Yhdysvaltojen toiminnot eivät ole strateginen painopistealue Endominesille. Vuoden 2023 aikana jatkoimme kumppanuusneuvotteluja eri tahojen kanssa, mutta valitettavasti näitä ei saatu vuoden aikana päätökseen. Jatkamme neuvotteluita vuonna 2024 ja tavoitteenamme on löytää ratkaisu Yhdysvaltojen toimintoihin mahdollisimman pian.

ESG-asioissa toteutimme toimenpiteitämme suunnitelman mukaisesti. Hiilidioksidipäästömme per tuotettu unssi kultaa pienenivät noin 31 % tasolle 0,49 t/unssi tuotettua kultaa. Jatkamme tavoitettamme pienentää päästöjä vähintään 5 %:llä joka vuosi. Saavutimme prosessiveden kierrätystavoitteen ja kaikki prosessivetemme (100 %) olivat kierrätysvesiä. Valitettavasti turvallisuustyössä vuosi 2023 ei ollut onnistunut. Vuoden aikana tapahtui seitsemän poissaoloon johtanutta tapaturmaa, mistä yksi tapahtui omalle henkilöstölle ja kuusi urakoitsijoille. Turvallisuus on Endominesille aina tärkein prioriteetti. Haluamme tarjota turvallisen ja hyvän työympäristön niin henkilöstöllemme kuin kumppaneillemme. Aloitimmekin 5.2.2024 turvallisuuden kehitysprojektin yhdessä DSS+ konsultoinnin kanssa.

Visionamme on kasvattaa Karjalan kultalinjasta maailman mittakaavassa merkittävä ja vastuullinen kullan tuotantoalue. Tällä hetkellä kultamarkkinan näkymät ovat erittäin vahvat ja useissa ennusteissa uskotaan vahvaan hintakehitykseen korkojen laskujen ajankohdan tarkentuessa. Myös meille kaikille epätoivottava, mutta tällä hetkellä maailmalla vallitseva geopoliittinen jännite tukee kullan hintanäkymiä. Kustannuspuolella emme odota merkittäviä korotuksia nykyisiin kustannustasoihin. Lähdemme positiivisin mielin kohti vuotta 2024.

Kari Vyhtinen, toimitusjohtaja, Endomines