Pääsisältöön
Pääsisältöön

Halli­tuk­sen valio­kun­nat


Hallituksen valiokunnat

Työskentelynsä tehostamiseksi hallitus on perustanut tarkastusvaliokunnan, ESG-valiokunnan ja tekniikka- ja turvallisuusvaliokunnan. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajan sekä vahvistaa valiokuntien kirjalliset työjärjestykset. 

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kaksi hallituksen jäsentä. Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla tarkastusvaliokunnan jäsen ei saa osallistua yhtiön tai sen konsernitilinpäätökseen yhdisteltävän yhteisön tai säätiön päivittäiseen johtamiseen. Vähintään yhdellä tarkastusvaliokunnan jäsenellä on myös oltava laskentatoimen tai tilintarkastuksen asiantuntemusta. Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu yhtiön taloudellisen raportoinnin ja tarkastuksen osalta erityisesti seurata ja arvioida yhtiön taloudellista raportointijärjestelmää, sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta, sekä tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista. Lisäksi tarkastusvaliokunnan on seurattava yhtiön tilintarkastusta ja valmisteltava yhtiön tilintarkastajan valinta. Valiokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan se toimii valmistelevana elimenä, jonka käsittelemät asiat tuodaan hallituksen päätettäviksi.

ESG-valiokunta

ESG-valiokuntaan kuuluu vähintään kaksi hallituksen jäsentä, joista toinen on hallituksen puheenjohtaja. ESG-valiokunnan tehtävänä on avustaa ja neuvoa Endominesin hallitusta liiketoiminnan vastuullisuuteen liittyvissä asioissa, mukaan lukien johdon palkitseminen, sekä valmistella näihin liittyviä ehdotuksia. ESG-valiokunta tukee yhtiön johtoa ESG-politiikan toteuttamisessa, arvioi säännöllisesti yhtiön ESG-politiikan muutostarpeita ja valmistelee tarvittavat muutosehdotukset hallituksen käsiteltäväksi. Lisäksi ESG-valiokunta valmistelee ehdotuksia hallitukselle johdon palkitsemista ja muita työehtoja koskevissa asioissa, seuraa ja arvioi käynnissä olevia ja vuoden aikana päättyneitä palkitsemisohjelmia sekä valvoo ja arvioi ylimmän johdon palkitsemisohjeiden soveltamista. ESG-valiokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Tekniikka- ja turvallisuusvaliokunta

Tekniikka- ja turvallisuusvaliokuntaan kuuluu vähintään kaksi hallituksen jäsentä. Se tarkastaa yhdessä yhtiön johdon kanssa kullanetsintä- ja kairaussuunnitelmat sekä toimii yleisenä neuvonantajana tekniikkaan ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Valiokunta voi tarvittaessa kutsua Yyhtiön ja sen tytäryhtiöiden henkilöstöä tai ulkopuolisia asiantuntijoita osallistumaan kokouksiin. Valiokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Valio­kun­tien jäsenet

JäsenAsema Synt. Koulutus Riippumaton yhtiöstä Riippumaton merkittävistä osak.omistajista ESG-valiokunta Tekniikka ja turvallisuus-valiokunta Tarkastus-valiokunta 
Jukka-Pekka JoensuuHallituksen puheenjohtaja 1966 LL.M.   
Jeremy ReadHallituksen jäsen 1959 B.Sc (Economics)     
Eeva RuokonenHallituksen jäsen 1960 DI, kaivostekniikka     
Markus EkbergHallituksen jäsen 1957 M.Sc.     
Jukka JokelaHallituksen jäsen 1954 M.Sc. Geologia ja mineralogia