Pääsisältöön
Pääsisältöön

Tiedon­an­to­po­li­tiik­ka

Tämä Endomines Finland Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) tiedottamispolitiikka kuvaa keskeisiä periaatteita ja menettelytapoja, joita Yhtiö noudattaa tiedottaessaan markkinoille ja kommunikoidessaan pääomamarkkinoiden edustajien kanssa. Se määrittelee myös vastuut ja prosessit, jotka liittyvät Yhtiön viestintään ja sijoittajasuhteisiin. Sijoittajasuhteet ja sijoittajaviestintä viittaavat toimenpiteisiin, joita Yhtiö toteuttaa varmistaakseen, että Yhtiön osakkeiden hintakehitys vastaa mahdollisimman tarkasti Yhtiön taloudellista tilaa ja näkymiä.

Yhtiö noudattaa esimerkiksi seuraavaa soveltuvaa suomalaista ja EU:n lainsäädäntöä viestinnässään:

EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetus ((EU) 596/2014, muutettuna, ”MAR”)

Suomen osakeyhtiölaki (624/2006, muutettuna)

Suomen arvopaperimarkkinalaki (746/2012, muutettuna)

Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) säännöt ja määräykset

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Finanssivalvonnan antamat määräykset ja ohjeet

Suomen arvopaperimarkkinayhdistyksen Corporate Governance -koodi (”Corporate Governance -koodi”).

Tämä tiedottamispolitiikka on hyväksytty hallituksen toimesta. Yhtiö on myös laatimut hallituksen hyväksymän sisäpiiripolitiikan.

1. Tavoit­teet ja keskei­set periaat­teet

Julkistamisessa periaatteena on, että kaikilla markkinaosapuolilla on samanaikaisesti ja yhdenmukaisesti saatavilla täsmälliset, riittävät ja oikeat tiedot Yhtiöstä, sen toiminnasta, tavoitteista, strategiasta ja taloudellisesta tilanteesta Yhtiön liikkeeseen laskemien rahoitusvälineiden hinnanmuodostuksen tueksi. Lisäksi tavoitteena on varmistaa, että tiedot julkistetaan oikea-aikaisesti ja tasapuolisesti. Julkistettavien tietojen tulee olla luotettavia, merkityksellisiä ja ajantasaisia, eivätkä ne saa olla harhaanjohtavia. Yhtiö viestii avoimesti, läpinäkyvästi ja aktiivisesti sekä positiivisista että negatiivisista asioista. Tiedottamisessa ollaan johdonmukaisia, ja mikäli aikaisempaa tiedottamisen linjaa muutetaan, tiedotetaan muutoksesta. 

2. Tiedon­an­to­vel­vol­li­suuus

Säännöllisellä tiedonantovelvollisuudella viitataan Yhtiön velvollisuuteen julkistaa säännöllisesti tietoja Yhtiön taloudellisesta tilanteesta, asemasta ja kehityksestä sekä tuloksesta. Yhtiö raportoi sen taloudelliset tiedot IFRS-standardien mukaisesti konsernitasolla kaksi kertaa vuodessa. Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden mukaisesti Yhtiö julkistaa:

 • tilinpäätöstiedotteen
 • tilinpäätöksen
 • toimintakertomuksen
 • puolivuotiskatsauksen
 • tapahtumakalenterin säännöllisen tiedonantovelvollisuuden raporteista.

Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus julkaistaan viimeistään kolme viikkoa ennen niiden hyväksymisestä päättävää yhtiökokousta. Yhtiö julkaisee selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin toimintakertomuksen julkaisemisen yhteydessä. 

Jatkuvalla tiedonantovelvollisuudella viitataan Yhtiön velvollisuuteen julkistaa markkinoille mahdollisimman pian sen liikkeeseen laskeman rahoitusvälineen arvoon olennaisesti vaikuttavat tiedot.

Jatkuvan tiedonantovelvoitteen alla tiedotetaan sisäpiirintietoa ja muuta sääntelyn edellyttämää tietoa. Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan täsmällistä, julkistamatonta tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti Yhtiöön ja jolla, jos se julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava vaikutus rahoitusvälineen tai siihen liittyvän rahoitusjohdannaisen hintaan.

Tiedon katsotaan olevan luonteeltaan täsmällistä, jos tieto:

 • viittaa ilmenneisiin olosuhteisiin tai toteutuneeseen tapahtumaan, tai
 • viittaa olosuhteisiin, joiden voidaan kohtuudella olettaa ilmenevän, tai tapahtumaan, jonka voidaan kohtuudellaan olettaa toteutuvan; ja
 • on riittävän tarkkaa, jotta sen perusteella voidaan tehdä johtopäätös edellä mainittujen olosuhteiden tai edellä mainitun tapahtuman mahdollisesta vaikutuksesta rahoitusvälineiden tai niihin liittyvien johdannaisinstrumenttien hintoihin.

Tiedon katsotaan olevan julkistamatonta, jos tietoa ei ole julkistettu tai se ei muutoin ole ollut markkinoilla saatavissa. Esimerkiksi julkisuuteen vuotaneet tiedot eivät ole sisäpiiritietoa.

 • Viivytyksettä julkistettavaa sisäpiiritietoa voi olla esimerkiksi:
 • investointipäätös
 • yhteistyösopimus tai muu tärkeä sopimus
 • yrityksen tai liiketoiminnan kauppa
 • uusi yhteistyöjärjestely
 • Yhtiön strategiaa, etsintäsuunnitelmia tai niiden tuloksia koskeva tieto
 • tieto Yhtiön mineraalivaroista tai -varannoista
 • geologisten tutkimusten/toteutettavuustutkimusten tulokset
 • suunniteltujen ja käynnissä olevien projektien viivästykset tai ongelmat tai niiden keskeytyminen
 • sijoittuminen uusille markkinoille
 • toimipaikat uusilla markkinasegmenteillä
 • oikeudellisen prosessin vireille tulo, siinä annettu päätös tai asiaa koskeva sovinto
 • taloudelliset vaikeudet
 • viranomaisen tekemä päätös
 • Yhtiön tietoon tullut osakassopimus, joka voi vaikuttaa äänivallan käyttöön Yhtiössä tai Yhtiön osakkeiden luovutettavuuteen
 • tilintarkastuskertomus
 • markkinahuhut ja tietovuodot
 • likviditeetin lisäämistä koskeva sopimus
 • tieto arvopapereiden liikkeeseenlaskusta tai Yhtiön omien osakkeiden hankinnasta tai myynnistä
 • liiketoimet lähipiirin kanssa
 • tilintarkastajien raportit
 • muutos tuloksessa tai taloudellisessa asemassa
 • merkittävät muutokset Yhtiön toiminnassa. 

Yhtiö julkistaa sisäpiiritiedon mahdollisimman pian, ellei julkistamista ole lykätty MAR-asetuksen nojalla. MAR-asetuksen mukaisesti Yhtiö voi lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • tiedon välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Yhtiön oikeutetut edut,
 • lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan ja
 • Yhtiö pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena.

Yhtiö arvioi tapauskohtaisesti, täyttyvätkö edellä mainitut edellytykset sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämiselle. Hallitus päättää sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä ja perustavaa päätöksensä arvioon edellytysten täyttymisestä. Toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja voi poikkeuksellisesti päättää yksin julkistamisen lykkäämisestä, jos se on perusteltua asian kiireellisyyden vuoksi.

Jos Yhtiö lykkää sisäpiiritiedon julkistamista, päätös lykkäämisestä ja sen perusteista tehdään kirjallisesti MAR-asetuksen edellyttämällä tavalla, ja sisäpiiritiedon hallinnoimiseksi ja luottamuksellisuuden säilymisen takaamiseksi perustetaan hankekohtainen sisäpiiriluettelo. Yhtiö julkistaa lykätyn sisäpiiritiedon mahdollisimman pian sen jälkeen, kun lykkäämisen edellytykset eivät enää täyty. Yhtiö ilmoittaa sisäpiiritiedon lykkäämisestä Finanssivalvonnalle sisäpiiritiedon julkistamisen yhteydessä. Yhtiön sisäpiirikäytäntöjä on kuvattu tarkemmin Yhtiön sisäpiiriohjeessa. 

3. Julkis­tet­ta­vat tiedot ja julkis­ta­mi­seen liitty­vät toimin­ta­ta­vat

Yhtiö julkistaa sisäpiiritiedon ja säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot pörssitiedotteella. Lisäksi pörssitiedotteella julkistetaan ilman aiheetonta viivytystä Nasdaq Helsingin sääntöjen edellyttämät tiedot, esimerkiksi:[1]

 • tieto ennusteen ja tulevaisuutta koskevan lausuman lähtökohtana olevista taustaoletuksista tai -edellytyksistä
 • yhtiökokouskutsu ja yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen tekemät päätökset yhtiökokouksen valtuuttamana
 • muutokset hallituksessa, ylimmässä johdossa ja tilintarkastajissa
 • tieto Yhtiön tekemästä uudesta likviditeetin lisäämistä koskevasta sopimuksesta
 • olennainen tieto ja ehdotus osakepääoman tai osakkeiden lukumäärän muuttamisesta
 • tieto ja päätös osakepohjaisen kannustinohjelman käyttöönotosta
 • tieto ja päätös Yhtiön osakkeiden ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä ensimmäistä kertaa tai toisella markkinapaikalla sekä tieto rahoitusvälineen listalta poistamisesta
 • muu tieto, jota Helsingin Pörssi pitää tarpeellisena Yhtiön osakkeen tasapuolisen ja luotettavan kaupankäynnin järjestämiseksi.

Jatkuvan tiedonantovelvollisuuden nojalla yhtiö tiedottaa kairausohjelmiensa merkittävät löydökset pörs-sitiedotteella, mikäli se katsoo, että julkaistuna sillä todennäköisesti olisi huomattava vaikutus rahoitusvä-lineen hintaan. Mikäli yhtiö on tiedottanut malminetsintään liittyvän kairausohjelmansa aikana merkittävis-tä löydöksistä, yhtiö tiedottaa kairausohjelman loputtua yhteenvedon kairausohjelman tuloksista joko pörssitiedotteena tai sijoittajauutisena.

Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot julkistetaan ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Julkistamispäivämäärät ilmoitetaan ennen kunkin tilikauden alkamista Yhtiön sijoittajasivuilla julkaistussa taloudellisessa tapahtumakalenterissa. Mikäli jo julkaistuun ajankohtaan tulee muutoksia, Yhtiö julkistaa päivitetyn tapahtumakalenterin mahdollisimman pian.[2] 

Yhtiö esittää toimintakertomuksen ja harkintansa mukaan tilinpäätöstiedotteen ja puolivuotiskatsauksen yhteydessä arvion tulevaisuudennäkymistä Yhtiön määrittelemälle kaudelle.[3] Yhtiö voi halutessaan julkistaa tulosennusteen eli tulevaa ajanjaksoa koskevan taloudellisen (numeerisen tai sanallisen) arvion. Tulosennusteessa ilmaistaan Yhtiön tuloksen todennäköinen minimi- tai maksimitaso tai kerrotaan epätarkemmin kuinka Yhtiön tuloksen odotetaan kehittyvän. Yhtiön esittämät arviot perustuvat julkistusajankohdan mukaiseen näkemykseen tulevaisuuden kehityksestä. Yhtiö päivittää näkymänsä ja tulosennusteensa tarvittaessa tulosjulkistusten yhteydessä.

Yhtiö seuraa jatkuvasti Yhtiön tuloksen ja taloudellisen aseman kehitystä sekä arvioi niiden todennäköistä tulevaa kehitystä. Yhtiö julkistaa tulosvaroituksen mahdollisimman pian, mikäli Yhtiö voi kohtuudella arvioida, että sen tulos tai taloudellinen asema tai tulevaisuudennäkymät poikkeavat odottamattomasti ja merkittävästi joko positiivisesti tai negatiivisesti yhtiön aiemmin julkistamasta tiedosta eli (i) annetusta tulosennusteesta; (ii) annetuista tulevaisuuden näkymistä; tai (iii) jos poiketaan siitä, mitä Yhtiön aiemmin julkistamien tietojen perusteella voidaan perustellusti päätellä ja jos poikkeamalla todennäköisesti olisi olennainen vaikutus Yhtiön rahoitusvälineiden arvoon. Päätös tulosvaroituksesta perustuu yhtiön aiemmin esittämiin tietoihin ja vallitsevaan markkinatilanteeseen sekä yhtiön omaan näkemykseen sen tulevaisuudennäkymistä.

Tulosvaroitus annetaan aina erillisenä pörssitiedotteena mahdollisimman pian, ja siinä toistetaan mahdollinen aikaisempi arvio ja ilmoitetaan poikkeaman syyt. Julkistamisesta päättää yhtiön hallitus, poikkeustilanteissa toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja voi päättää julkistamisesta edellyttäen, että se on asian kiireellisyyden vuoksi perusteltua. Tulosvaroituksen antamista ei voida koskaan lykätä. 

Yhtiön julkistamilla lehdistötiedotteilla kerrotaan sellaisista Yhtiön liiketoimintaan liittyvistä tapahtumista, jotka eivät täytä pörssitiedotteen kriteereitä, mutta joilla arvioidaan olevan uutis- tai markkinointiviestinnällistä arvoa tai kiinnostavuutta sidosryhmien keskuudessa. Yhtiön kehitystä koskevia tietoja, jotka eivät täytä pörssitiedottamisen kriteerejä, voidaan julkistaa myös sijoittajauutisina. Lehdistötiedotteella, ja sijoittajauutisena julkaistavia yritysuutisia voivat olla esimerkiksi tiedot seuraavista seikoista:

 • pienet yrityskaupat ja yhteistyökumppanuudet[4]
 • pienet yhteistyösopimukset asiakkaiden tai muiden kumppaneiden kanssa
 • pienet investoinnit tai rahoitus- ja yritysjärjestelyt
 • uudet kaivannot tai löydökset
 • johdon nimitykset, jotka eivät täytä pörssitiedotteen kriteereitä
 • Yhtiön saamat palkinnot ja tunnustukset sekä vastuullisuustyön saavutukset. 

Yhtiö julkistaa osakkeenomistajien ilmoitukset arvopaperimarkkinalaissa määrättyjen omistusrajojen saavuttamisesta, ylittämisestä tai alittamisesta. Osakeomistusten muutokset tulee ilmoittaa ja julkistaa, jos omistusosuus saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin taikka kahden kolmasosan Yhtiön äänimäärästä tai Yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä. Liputusilmoitus on tehtävä myös, kun osakkeenomistaja on osapuolena sopimuksessa tai muussa järjestelyssä, joka toteutuessaan johtaa liputusrajan saavuttamiseen tai ylittymiseen taikka osuuden vähenemiseen liputusrajan alle. Ilmoitukset osakkeenomistuksen muutoksista julkaistaan ilman aiheetonta viivytystä pörssitiedotteella. 

4. Vastuun­ja­ko ja edusta­jat

Hallituksen tehtäviin tiedottamisessa kuuluu

 • vastata lakisääteisen tiedonantovelvollisuuden toteutumisesta ja vahvistaa Yhtiön tiedonantopolitiikka
 • tarkastaa ja hyväksyä tilinpäätös puolivuosikatsaus ja toimintakertomus
 • hyväksyä muut säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat raportit ja tiedotteet.

Jatkuvan tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvan sisäpiiritiedon ja muiden pörssitiedotteiden julkistamisen hyväksyy toimitusjohtaja tai talousjohtaja. Toimitusjohtaja tai talousjohtaja hyväksyy myös lehdistötiedotteet.

Yhtiön toimitusjohtaja ja viestintäasiantuntija vastaavat Yhtiön mediasuhteista. Viestintä tiedotusvälineiden kanssa on ensisijaisesti toimitusjohtajan ja viestintäasiantuntijan vastuulla. Talousjohtaja edustaa Yhtiötä taloudelliseen tulokseen liittyvissä asioissa. Yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja viestivät ensisijaisesti sijoittajien ja analyytikoiden kanssa. Toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja talousjohtaja voivat antaa Yhtiön puolesta lausuntoja Yhtiön omistusrakenteesta. Toimitusjohtaja voi antaa lausuntoja Yhtiön puolesta mistä tahansa strategisista asioista, joilla on merkittävä vaikutus Yhtiöön. Hallituksen puheenjohtaja antaa Yhtiön puolesta lausuntoja toimitusjohtajaa koskevista asioista. Jos tiedotettava asia koskee tiettyä erikoisalaa, tapauskohtaisesti asiaa voivat kommentoida toimitusjohtajan sijasta myös muut Yhtiön sopivaksi katsomat vastuuhenkilöt. 

5. Viestin­tä­ka­na­vat ja rapor­toin­ti­kie­li

Yhtiö viestii kaikille sidosryhmilleen pääasiallisesti verkkosivustonsa kautta. Pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet pidetään saatavilla Yhtiön verkkosivustolla vähintään viiden vuoden ajan niiden julkistamispäivästä. Taloudelliset raportit, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportit pidetään saatavilla sijoittajasivuilla vähintään kymmenen vuoden ajan niiden julkistamispäivästä. Pörssitiedotteet toimitetaan samanaikaisesti Nasdaq Helsingille, kansalliseen tiedotevarastoon ja keskeisille tiedotusvälineille sekä julkistetaan Yhtiön sijoittajasivuilla.

Yhtiö voi käyttää viestinnässä myös sosiaalisen median kanavia. Sosiaalinen media ei kuitenkaan ole ensisijainen viestintäkanava tiedonantovelvollisuuden alaisen tiedon tai muun uuden tiedon julkistamiseen. Sosiaalisen median rooli on tukea muita kanavia. Yhtiöllä on sisäinen ohjeistus sosiaalisen median käytöstä yhtiön viestinnässä.

Yhtiön virallinen raportointikieli on suomi ja englanti. Yhtiö tarjoaa tietoa Yhtiöstä, kaivostoiminnastaan ja ajankohtaisista asioista verkkosivujensa kautta sekä suomeksi että englanniksi. Sijoittajille suunnatut sivut ovat saatavilla sekä suomen- että englanninkielisinä. Yhtiö julkaisee kaikki taloudelliset raportit ja pörssitiedotteet suomeksi ja englanniksi. Lehdistötiedotteet ovat pääsääntöisesti suomeksi ja englanniksi. 

6. Sijoit­ta­ja-, analyy­tik­ko- ja media­vies­tin­tä

Yhtiö tapaa pääomamarkkinoiden ja median edustajia ja vastaa osakkeenomistajien, sijoittajien, analyytikkojen ja median esittämiin kyselyihin ilman aiheetonta viivytystä ja mahdollisimman täsmällisesti Yhtiön julkaiseman tai yleisesti saatavilla olevan tiedon perusteella.

Tapaamisten tavoitteena on antaa tietoa Yhtiöstä ja sen toimintaympäristöstä. Keskustelut median ja pääomamarkkinoiden edustajien kanssa perustuvat Yhtiön aiemmin julkistamiin tietoihin tai yleisesti saatavilla olevaan tietoon. Uutta merkittävää julkistamatonta tietoa tai täydentävää tietoa, joka voi olla sisäpiiritietoa, ei saa julkistaa tai ilmaista näissä tapahtumissa.

Yhtiö voi pyynnöstä tarkistaa analyytikon tekemän analyysin tai raportin, mutta vain tietojen oikeellisuuden kannalta ja julkistettujen tietojen perusteella. Yhtiö ei pääsääntöisesti kommentoi pääomamarkkinoiden ja median edustajien arvioita tai ennusteita eikä vastaa niistä. Yhtiö ei kommentoi Yhtiön arvonmuodostusta tai Yhtiön rahoitusinstrumenttien hintakehitystä eikä jaa analyytikkojen raportteja sijoittajille. 

Yhtiö noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulosjulkistuksia eli ennen puolivuotiskatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamispäivää. Hiljaisen jakson aikana Yhtiön johto tai muu henkilöstö ei kommentoi medialle tai muille osapuolille Yhtiön taloudellista tilaa, markkinoita tai tulevaisuudennäkymiä tai järjestä sijoittajatapaamisia. Hiljainen jakso päättyy kyseessä olevan raportointikauden tuloksen julkistamiseen.

Jos hiljaisen ajanjakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, Yhtiö julkaisee tiedot pörssitiedotteena mahdollisimman pian tiedonantovelvollisuutta koskevien sääntöjen mukaisesti ja voi julkaisemisen jälkeen kommentoida kyseistä asiaa. Yhtiökokouksia voidaan pitää hiljaisen jakson aikana. 

Yhtiö pyrkii varmistamaan, ettei rahoitusvälineen arvoon olennaisesti vaikuttavia tietoja vuoda julkisuuteen ennenaikaisesti. Pörssitiedotteen tai taloudellisen raportin valmistelun aikana Yhtiö varmistaa, että tiedot pysyvät luottamuksellisina. Jos luottamuksellisia ja olennaisia tietoja on vuotanut yleisölle tai sisäpiiritietojen luottamuksellisuutta ei voida taata, Yhtiön tulee julkistaa tieto mahdollisimman pian pörssitiedotteella.

Yhtiö ei kommentoi markkinahuhuja, sen osakkeen hinnan kehitystä, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimenpiteitä, analyytikoiden ennusteita tai näkemyksiä tai valmisteilla olevia liiketoimintaan liittyviä asioita, ellei se ole tarpeen olennaisten tietojen julkistamiseksi tai virheellisten tietojen korjaamiseksi. Jos Yhtiö havaitsee, että markkinoilla on selvästi virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja Yhtiöstä, Yhtiö voi harkita pörssitiedotteen julkaisemista niiden korjaamiseksi. 

7. Poikkeus- ja kriisi­ti­lan­teet

Kriisitilanteissa toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja vastaavat Yhtiön viestinnästä. Yhtiön kriisiviestintäryhmään kuuluu myös tilanteen mukaan Yhtiön johtoryhmän jäseniä ja/tai asiantuntijoita, jotka parhaiten hallitsevat asiasisällön ja tilanteen.

Jos poikkeustilanteella on Yhtiön arvion mukaan olennaista merkitystä sijoittajille, asiasta tiedotetaan tilanteen mukaan sijoittajauutisena tai pörssitiedotteena. Yhtiö pyrkii kriisitilanteissa antamaan tietoa nopeasti ja sitä mukaa kun tiedon laatu ja oikeellisuus varmistuu. 

8. Johto­hen­ki­löi­den liike­toi­met

Yhtiö julkaisee MAR-asetuksen mukaisesti johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä ilmoitukset Yhtiön osakkeisiin ja muihin rahoitusvälineisiin liittyvistä liiketoimista pörssitiedotteella viipymättä ja viimeistään kahden[5] työpäivän kuluessa siitä, kun se on saanut ilmoituksen liiketoimesta. Yhtiön velvollisuutta julkistaa johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä Yhtiön rahoitusvälineillä tekemät liiketoimet käsitellään tarkemmin Yhtiön sisäpiiriohjeessa. 

9. Whist­le­b­lowing

Yhtiöllä on käytössään sisäiset menettelyt (ns. whistleblowing-menettely), joiden mukaisesti työntekijät voivat ilmoittaa, jos on perusteltu syy epäillä, että joku Yhtiön palveluksessa oleva henkilö on rikkonut arvopaperimarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä. Työntekijät voivat tehdä ilmoituksen Yhtiön ilmoituskanavan kautta. Jos rikkomuksesta syntyy epäily tai jos rikkomus pystytään näyttämään toteen, asia viedään toimivaltaisten viranomaisten tutkittavaksi. 

10. Muutok­set

Yhtiön hallitus päättää mahdollisista muutoksista tiedonantopolitiikkaan. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja toimitusjohtajan suostumuksella voivat tehdä tiedonantopolitiikkaan vähäisiä tai teknisiä muutoksia. Muutokset tiedonantopolitiikkaan tulee antaa hallitukselle tiedoksi.

[1] Kommentti: Pörssin säännöt osakkeiden liikkeeseenlaskijoille kohdat 3.3-3.10.

[2] Kommentti: Jos muutos tehdään alle kaksi viikkoa ennen alun perin julkaistua ajankohtaa tai uutta ajankohtaa, Yhtiön tulee julkistaa uusi ajankohta tiedotteella, joka sisältää myös syyn muutokselle.

[3] Kommentti: Listayhtiön on kirjanpitolain 3 luvun 1a §:n nojalla esitettävä toimintakertomuksessa arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Yhtiö voi valita, esittääkö se arvion todennäköisestä tulevasta kehityksestä yleisluonteisina näkyminä vai tulosennusteena. Yhtiö voi halutessaan esittää tulevaisuudennäkymät myös osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöstiedotteessa.

[4] Kommentti: Pörssin ohjeiden mukaan pörssitiedotteella on julkaistava yrityskaupat, joissa kohteen liikevaihdon tai taseen osuus on yli 10 % yhtiön/konsernin liikevaihdosta tai taseesta, kohteen oma pääoma on yli 10 % yhtiön omasta pääomasta tai kohteesta suoritettava vastike on yli 10 % yhtiön omasta pääomasta tai osakkeiden yhteenlasketusta markkina-arvosta. Kooltaan pienetkin järjestelyt on mahdollisesti tiedotettava pörssitiedotteella, jos niillä on strategista merkitystä yhtiölle (esim. laajennus uudelle toimialalle tai maantieteelliselle markkinalle).