Pääsisältöön
Pääsisältöön

Varsi­nai­nen yhtiö­ko­kous 2024


Endomines Finland Oyj:n vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous

Endomines Finland Oyj:n varsinainen yhtiökokoukseen pidetään 7.5.2024. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Endomines Finland Oyj:n osakkeenomistajan tulee ilmoittaa varsinaisen yhtiökokouksen 2024 käsiteltäväksi vaatimansa asia viimeistään 8.3.2024. Ilmoitukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen ir@endomines.com tai postitse osoitteeseen Riikka Niemi, Endomines Finland Oyj, Ahventie 4 A, 02170 ESPOO.

Kokous pidetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena. Vaihtoehtona kokouspaikalla yhtiökokoukseen osallistumiselle osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä. Ohjeet etäosallistumiseen on esitetty alempana.

 • Paikka ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa sekä tällä sivustolla.
 • Aika ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa, sekä tällä sivustolla.
 • Kokouksen alussa on kahvitarjoilu.
 • Kokouskieli on suomi, simultaanitulkkausta ei ole saatavilla.

Osakkeenomistaja, jolla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, voi osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti paitsi osallistumalla yhtiökokoukseen kokouspaikalla myös etäyhteyden välityksellä.

Yhtiökokoukseen kokouspaikalla osallistuvaksi ilmoittautunut osakkeenomistaja tai asiamies ei voi vaihtaa osallistumistaan etäosallistumiseksi.

Etäyhteys yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Etäyhteyden käyttäminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet sekä mikrofoni suullisten kysymysten tai puheenvuorojen esittämiseen. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi jotakin seuraavista selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera -selainta. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

Osallistumislinkki ja salasana

Osallistumislinkki ja salasana etäosallistumiseksi lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille yhtiökokoukseen ilmoittautuneille viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä.

Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet asiamiehelle tämän edustaessa useampaa osakkeenomistajaa, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta https://videosync.notion.site/Ohjeita-et-n-osallistuville-osakeomistajille-Inderes-Yhti-kokousratkaisut-ae488811332e49c2b4c990ab62148d53 sekä linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta https://flik.videosync.fi/katsoja-testi. On suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen yhtiökokouksen alkamista.

Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit lisätään tälle sivustolle yhtiökokouskutsun julkaisun yhteydessä.

Aiempien yhtiö­ko­kous­ten materi­aa­lit

Varsinainen yhtiökokous 25.5.2023 kello 14.00 alkaen Espoon modernin taiteen museo EMMA:n kokoustila Aitiossa, Näyttelykeskus WeeGee, Ahertajantie 5, Tapiola, Espoo.

Materiaalit

Esityslista

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Palkitsemisraportti 2022

Palkitsemispolitiikka

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

Endomines Finland Oyj vuosikertomus 2022

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

Yhtiöjärjestys

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Ylimääräinen yhtiökokous syyskuussa 2022

 1. Kallelse till extra bolagsstämma/Notice to extraordinary general meeting/Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
 2. Fullmaktsformulär AGM 2022 (.docx)/Proxy form AGM 2022(.docx)

 3. Form for postal voting(.docx)/Formulär för poströstning (.docx)

 4. Föreslagen ny bolagsordning

 5. Stämmaprotokoll / Minutes

Varsinainen yhtiökokous 24.toukokuuta 2022

Årsstämmoprotokoll 2022 / Minutes from AGM 2022

 1. Notice to annual general meeting/Kallelse till årsstämma
 2. Fullmaktsformulär AGM 2022 (.docx)/Proxy form AGM 2022(.docx)

 3. Form for postal voting(.docx)/Formulär för poströstning (.docx)

 4. Declaration of impartiality and independence pursuant to Regulation (EU) Nr 537/2014 and the International Standard on Auditing (ISA 260)Försäkran avseende opartiskhet och självständighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 och International Standard on Auditing (ISA 260)

 5. Auditor’s statement pursuant to Chapter 8, Section 54 of the Swedish Companies Act (2005:551)Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebolagslagen (2005:551) Ersättningsrapport 2021 Remuneration report 2021

Ylimääräinen yhtiökokous kesäkuussa 2021

Extra Bolagstämmaprotokoll 2021

Minutes from EGM 2021

 1. Kallelse till extra bolagsstämma

  Notice to extraordinary general meeting

  Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseenn

 2. Merger Plan

  Bilaga 13.2 – Räkenskaper som upprättats enligt den finska aktiebolagslagen

  Bilaga 13.1 – Det Överlåtande Bolagets årsredovisning för 2020

  Bilaga 11.1 – En kopia av det Övertagande Bolagets bolagsordning

  Bilaga 19.2 (c) – Det Överlåtande Bolagets årsredovisning för 2020

  Bilaga 19.2 (b) – Det Överlåtande Bolagets årsredovisning för 2019

  Bilaga 19.2 (a) – Det Överlåtande Bolagets årsredovisning för 2018

  Bilaga 20.1 – Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB’s yttrande

  Bilaga 20.3 – Pricewaterhouse Coopers Oy’s yttrande

 3. Formulär för poströstning (.docx)

  Form for postal voting (.docx)

 4. Fullmaktsformulär (.docx)

  Proxy form (.docx)

  Valtakirjalomake (.docx)

Varsinainen yhtiökokous 20.kesäkuuta 2021

Årsstämmoprotokoll 2021

Minutes from AGM 2021

 1. Kallelse till årsstämma

  Notice to annual general meeting

  Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

 2. Valberedningens förslag och motiverade yttrande

  Proposed new members to the Board of Directors, Eeva Ruokonen, Markus Ekberg, Jukka-Pekka Joensuu

 3. Revisionsberättelse

 4. Försakran avseende opariskhet och självständighet enligt Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 och International Standard on Auditing (ISA 260)

  Declaration of impartiality and independence pursuant to Regulation (EU) Nr 537/2014 and the International Standard on Auditing (ISA 260)

 5.  Auditor’s statement pursuant to Chapter 8, Section 54 of the

  Swedish Companies Act (2005:551)

  Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebolagslagen (2005:551)Ersättningsrapport 2020

 6. Revisors yttrande om bolagsstyrningrapporten

 7. Fullmaktsformulär AGM 2021 (.docx)

  Proxy form AGM 2021(.docx)

  Valtakirja AGM 2021(.docx)

 8. Form for postal voting(.docx)

  Formulär för poströstning (.docx)

 9. Villkor för teckningsoptioner

Ylimääräinen yhtiökokous 4. tammikuuta 2021

 1. Kallelse till extra bolagsstämma

  Notice to extraordinary general meeting

  Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

 2. Styrelsens redogörelse (The Board of Directors’ statement) – 12 kap 7 § / Styrelsens redogörelse (The Board of Directors’ statement) – 13 kap 6 §

  Styrelsens redogörelse (The Board of Directors’ statement) – 20 kap 13 §

 3. Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser 12 kap 7§

  Auditor’s statement regarding events of material significance 12 ch 7§ / Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser 13 kap 6§

  Auditor’s statement regarding events of material significance 13 ch 6§ / Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösenvillkor m.m. 20 kap 14§

  Auditor’s statement regarding specific redemption terms, etc. 20 ch 14§

 4. Fullmaktsformulär (.docx)

  Proxy form (.docx)

  Valtakirja (.docx)

 5. Formulär för postomröstning (.docx)

  Form for postal voting (.docx)

Varsinainen yhtiökokous 29.kesäkuuta 2020

Protokoll från årsstämma 2020

 1. Kallelse till årsstämma
 2. Valberedningens förslag och motiverade yttrande
 3. Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
 4. Revisoryttrande om ersättning till ledande befatningshavare
 5. Årsredovisning 2019
 6. Fullmaktsformulär/Proxy form/Valtakirja
 7. Formulär för poströstning/Postal voting form
 8. Information om föreslagna styrelseledamöter
 9. Revisors yttrande över bolagsstyrningsrapporten
 10. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna som föreslås emitteras på årsstämman
 11. Föreslagen ny bolagsordning i sin helhet

Ylimääräinen yhtiökokous 10. joulukuuta 2019

Protokoll från extra bolagsstämma 10 december 2019

Minutes from extraordinary general meeting 10th December 2019

 1. Kallelse till extra bolagsstämma / Notice to extraordinary general meeting
 2. Föreslagna villkor

  Proposed terms and conditions

 3. Fullmaktsformulär

  Proxy form

  Valtakirja

Varsinainen yhtiökokous 10.kesäkuuta 2019

Endomines – Årsstämmoprotokoll 2019

 1. Kallelse till årsstämma
 2. Valberedningens förslag och motiverade yttrande In English: CV: Jeremy Read
 3. Styrelsens fullständiga förslag inför årsstämma
 4. Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
 5. Styrelsens redogörelse enligt 13 kap.
 6. Styrelsens redogörelse enligt 20 kap.
 7. Revisoryttrande om ersättning till ledande befattningshavare
 8. Revisorsyttranden enligt 13 kap.
 9. Revisorsyttranden enligt 20 kap.
 10. Årsredovisning 2018
 11. Fullmaktsformulär / Proxy form / Valtakirja
 12. Information om föreslagna styrelseledamöter

Varsinainen yhtiökokous 22. toukokuuta 2018

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Endomines Finland Oyj (publ)

Presentation: Annual General Meeting 22 May 2018

Video: Annual General Meeting 22 May 2018

 1. Kallelse till årsstämma
 2. Valberedningens förslag och motiverade yttrande

  In English CV: Thomas Hoyer

  In English CV:Ingmar Haga

 3. Styrelsens fullständiga förslag inför årsstämma

 4. Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

 5. Revisoryttrande om ersättning till ledande befattningshavare

 6. Årsredovisning 2017

Ylimääräinen yhtiökokous 8. tammikuuta 2018

 1. Stämmoprotokoll 2018-01-08
 2.  a) Punkt 7 Styrelsens beslut och fullständiga förslag till beslut

  b) Punkt 8 Styrelsens beslut och fullständiga förslag till beslut

  c) Punkt 9 Styrelsens beslut och fullständiga förslag till beslut

 3. Styrelsens redogörelse 13.6 och 12.7

 4. Revisorsyttrande 13.6 och 12.7

 5. Styrelsens redogörelse 20.13

 6. Revisorsyttrande 20.14

Ylimääräinen yhtiökokous 17. joulukuuta 2015

Stämmoprotokoll 2015-12-17

Bilaga 2 till stämmoprotokoll

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines Finland Oyj (publ)

Styrelsens förslag beslut och förslag till beslut

Styrelsens redogörelse enligt ABL 13.6

Revisorsyttrande

Styrelsens redogörelse enligt ABL 20.13 och 12.7

Varsinainen yhtiökokous 16.huhtikuuta 2015

Årsstämmoprotokoll 2015

Kallelse till årsstämma

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Information om föreslagna styrelseledamöter

Styrelsens redovisning enligt Koden 9.1

Revisoryttrande om ersättningar till ledande befattningshavare

Varsinainen yhtiökokous 25. huhtikuuta 2010

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i Endomines Finland Oyj (publ)

Ylimääräinen yhtiökokous 12. marraskuuta 2009

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Endomines Finland Oyj (publ) den 12 november 2009

Styrelsens för Endomines Finland Oyj (publ) beslut och förslag rörande minskning av aktiekapital och emission av units m.m.

Villkor för teckningsoptioner 2009/2010 avseende nyteckning av aktier i Endomines Finland Oyj (publ)

Styrelsens för Endomines Finland Oyj (publ) förslag till beslut om inrättande av personaloptionsprogram innefattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 8 på dagordningen)

Villkor för teckningsoptioner 2009/2014 avseende nyteckning av aktier i Endomines Finland Oyj (publ)

Styrelsens för Endomines Finland Oyj (publ) redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen inför förslag till beslut om minskning av aktiekapital

Revisorsyttrande enligt 20 kap 14 § i aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelsee enligt 20 kap 13 § fjälrde stycket samma lag

Styrelsens för Endomines Finland Oyj (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen