Pääsisältöön
Pääsisältöön

Varsi­nai­nen yhtiö­ko­kous 2024


Tervetuloa Endomines Finland Oyj:n vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen

 • Aika: Tiistaina 7.5.2024 kello 14.00 alkaen
 • Paikka: Helsingin Musiikkitalon Terassilämpiö
 • Osoite: Mannerheimintie 13a, Helsinki
 • Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 13.15.

Kokous pidetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena. Vaihtoehtona kokouspaikalla yhtiökokoukseen osallistumiselle osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä.

OIKEUS OSALLISTUA YHTIÖKOKOUKSEEN

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 24.4.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 8.4.2024 klo 10.00. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 2.5.2024 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua kolmella eri tavalla:

a) Ilmoittautumislinkin kautta: ILMOITTAUTUMINEN TÄSTÄ LINKISTÄ

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Sähköpostitse

Lähettämällä ilmoittautumisen tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen agm@innovatics.fi. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin alla ladattavissa oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot.

c) Postitse

Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Endomines Finland Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin alla ladattavissa oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot.

ILMOITTAUTUMISLOMAKE LADATTAVISSA TÄSTÄ

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, yhteystiedot, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika sekä tieto siitä, osallistuuko osakkeenomistaja tai hänen asiamiehensä yhtiökokoukseen kokouspaikalla vai etäyhteyden välityksellä. Osakkeenomistajien Endomines Finland Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 8.4.2024 klo 10.00.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 24.4.2024. 

Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 2.5.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista ja osallistumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Yhtiökokoukseen ilmoittautunut hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi myös halutessaan osallistua kokoukseen ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla. Ajantasainen osallistuminen kokoukseen edellyttää tilapäisen yhtiön osakasluetteloon rekisteröitymisen lisäksi osakkeenomistajan sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron sekä tarvittaessa valtakirjan ja muiden edustamisoikeuden todistamiseksi tarvittavien asiakirjojen toimittamista osoitteeseen toimittamista postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Endomines Finland Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoittautumisajan päättymistä, jotta osakkeenomistajalle voidaan lähettää osallistumislinkki ja salasana kokoukseen osallistumiseksi. 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua.

LATAA VALTAKIRJA TÄSTÄ

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Endomines Finland Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla. 

Osakkeenomistaja, jolla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, voi osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti paitsi osallistumalla yhtiökokoukseen kokouspaikalla myös etäyhteyden välityksellä.

Yhtiökokoukseen kokouspaikalla osallistuvaksi ilmoittautunut osakkeenomistaja tai asiamies voi vaihtaa osallistumisensa etäosallistumiseksi. Tästä ei tarvitse ilmoittaa yhtiölle erikseen. Etäosallistuminen tapahtuu yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä annettuun puhelinnumeroon ja sähköpostiosoitteeseen lähetetyn etäosallistumislinkin kautta. Yhtiökokoukseen etäyhteydellä osallistuvaksi ilmoittautunut osakkeenomistaja tai asiamies ei voi vaihtaa osallistumistaan kokouspaikalla tapahtuvaksi.

Etäyhteys yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Etäyhteyden käyttäminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet sekä mikrofoni suullisten kysymysten tai puheenvuorojen esittämiseen. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi jotakin seuraavista selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera -selainta. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

Osallistumislinkki ja salasana etäosallistumiseksi lähetetään sähköpostilla ja tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja matkapuhelinnumeroon kaikille yhtiökokoukseen ilmoittautuneille viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä.

Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet asiamiehelle tämän edustaessa useampaa osakkeenomistajaa, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta https://vagm.fi/support sekä linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta https://demo.videosync.fi/agm-compatibility?language=fi. On suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen yhtiökokouksen alkamista.

Kokouskielenä on suomi, simultaanitulkkausta ei ole saatavilla.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

 

Saapuminen Musiikkitaloon

Musiikkitaloon on kolme sisäänkäyntiä: Mannerheimintiellä, Kansalaistorilla ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian sisäänkäynti Töölönlahdenkadulla.

Saapuminen julkisella liikenteellä

Lähimmät pysäkit Mannerheimintien peruskorjauksen aikana

 • Metro: Rautatientori ja Kamppi
 • Raitiovaunu: Rautatieasema ja Lasipalatsi
 • Bussi: Elielinaukio ja Rautatientori
 • Juna: Rautatieasema: Helsingin päärautatieasemalta on noin 300 metrin kävelymatka.

Ajantasaiset tiedot pysäkeistä ja reiteistä selviävät parhaiten HSL:n reittiopaasta.

Saapuminen omalla autolla

Lähimmät maksulliset parkkihallit ovat Aimo Park Finlandia ja EuroPark P-Eliel.

Aimo Park Finlandia -parkkihallista pääset suoralla hissiyhteydellä Musiikkitalon pääaulaan. Musiikkitaloon tulevien kannattaa pysäköidä autonsa alimmalle tasolle, josta löytyvät myös liikuntaesteisten pysäköintipaikat. Musiikkitalon parkkihalli Aimo Park Finlandia pysyy katutöistä huolimatta käytössä, mutta pyydämme huomioimaan, että autoilu Mannerheimintiellä on korjauksista johtuen hidasta.

LADATTAVAT YHTIÖKOKOUSMATERIAALIT

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, kokouskutsu kokonaisuudessaan, vuosikertomus sisältäen hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2023, palkitsemisraportti sekä muut materiaalit ovat ladattavissa alla olevista linkeistä. 

8.3.2024Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi
5.4.2024Yhtiökokouskutsu 2024 julkaistaan
8.4.2024 klo 10.00Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa
24.4.2024Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
2.5.2024 klo 16.00Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan ilmoittautuminen yhtiökokoukseen päättyy
2.5.2024Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoittautuminen päättyy
7.5.2024Varsinainen yhtiökokous
21.5.2024Yhtiökokouksen pöytäkirja saatavilla tällä sivulla


Aiempien yhtiö­ko­kous­ten materi­aa­lit

Varsinainen yhtiökokous 25.5.2023 kello 14.00 alkaen Espoon modernin taiteen museo EMMA:n kokoustila Aitiossa, Näyttelykeskus WeeGee, Ahertajantie 5, Tapiola, Espoo.

Materiaalit

Esityslista

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Palkitsemisraportti 2022

Palkitsemispolitiikka

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

Endomines Finland Oyj vuosikertomus 2022

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

Yhtiöjärjestys

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Ylimääräinen yhtiökokous syyskuussa 2022

 1. Kallelse till extra bolagsstämma/Notice to extraordinary general meeting/Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
 2. Fullmaktsformulär AGM 2022 (.docx)/Proxy form AGM 2022(.docx)

 3. Form for postal voting(.docx)/Formulär för poströstning (.docx)

 4. Föreslagen ny bolagsordning

 5. Stämmaprotokoll / Minutes

Varsinainen yhtiökokous 24.toukokuuta 2022

Årsstämmoprotokoll 2022 / Minutes from AGM 2022

 1. Notice to annual general meeting/Kallelse till årsstämma
 2. Fullmaktsformulär AGM 2022 (.docx)/Proxy form AGM 2022(.docx)

 3. Form for postal voting(.docx)/Formulär för poströstning (.docx)

 4. Declaration of impartiality and independence pursuant to Regulation (EU) Nr 537/2014 and the International Standard on Auditing (ISA 260)Försäkran avseende opartiskhet och självständighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 och International Standard on Auditing (ISA 260)

 5. Auditor’s statement pursuant to Chapter 8, Section 54 of the Swedish Companies Act (2005:551)Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebolagslagen (2005:551) Ersättningsrapport 2021 Remuneration report 2021

Ylimääräinen yhtiökokous kesäkuussa 2021

Extra Bolagstämmaprotokoll 2021

Minutes from EGM 2021

 1. Kallelse till extra bolagsstämma

  Notice to extraordinary general meeting

  Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseenn

 2. Merger Plan

  Bilaga 13.2 – Räkenskaper som upprättats enligt den finska aktiebolagslagen

  Bilaga 13.1 – Det Överlåtande Bolagets årsredovisning för 2020

  Bilaga 11.1 – En kopia av det Övertagande Bolagets bolagsordning

  Bilaga 19.2 (c) – Det Överlåtande Bolagets årsredovisning för 2020

  Bilaga 19.2 (b) – Det Överlåtande Bolagets årsredovisning för 2019

  Bilaga 19.2 (a) – Det Överlåtande Bolagets årsredovisning för 2018

  Bilaga 20.1 – Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB’s yttrande

  Bilaga 20.3 – Pricewaterhouse Coopers Oy’s yttrande

 3. Formulär för poströstning (.docx)

  Form for postal voting (.docx)

 4. Fullmaktsformulär (.docx)

  Proxy form (.docx)

  Valtakirjalomake (.docx)

Varsinainen yhtiökokous 20.kesäkuuta 2021

Årsstämmoprotokoll 2021

Minutes from AGM 2021

 1. Kallelse till årsstämma

  Notice to annual general meeting

  Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

 2. Valberedningens förslag och motiverade yttrande

  Proposed new members to the Board of Directors, Eeva Ruokonen, Markus Ekberg, Jukka-Pekka Joensuu

 3. Revisionsberättelse

 4. Försakran avseende opariskhet och självständighet enligt Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 och International Standard on Auditing (ISA 260)

  Declaration of impartiality and independence pursuant to Regulation (EU) Nr 537/2014 and the International Standard on Auditing (ISA 260)

 5.  Auditor’s statement pursuant to Chapter 8, Section 54 of the

  Swedish Companies Act (2005:551)

  Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebolagslagen (2005:551)Ersättningsrapport 2020

 6. Revisors yttrande om bolagsstyrningrapporten

 7. Fullmaktsformulär AGM 2021 (.docx)

  Proxy form AGM 2021(.docx)

  Valtakirja AGM 2021(.docx)

 8. Form for postal voting(.docx)

  Formulär för poströstning (.docx)

 9. Villkor för teckningsoptioner

Ylimääräinen yhtiökokous 4. tammikuuta 2021

 1. Kallelse till extra bolagsstämma

  Notice to extraordinary general meeting

  Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

 2. Styrelsens redogörelse (The Board of Directors’ statement) – 12 kap 7 § / Styrelsens redogörelse (The Board of Directors’ statement) – 13 kap 6 §

  Styrelsens redogörelse (The Board of Directors’ statement) – 20 kap 13 §

 3. Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser 12 kap 7§

  Auditor’s statement regarding events of material significance 12 ch 7§ / Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser 13 kap 6§

  Auditor’s statement regarding events of material significance 13 ch 6§ / Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösenvillkor m.m. 20 kap 14§

  Auditor’s statement regarding specific redemption terms, etc. 20 ch 14§

 4. Fullmaktsformulär (.docx)

  Proxy form (.docx)

  Valtakirja (.docx)

 5. Formulär för postomröstning (.docx)

  Form for postal voting (.docx)

Varsinainen yhtiökokous 29.kesäkuuta 2020

Protokoll från årsstämma 2020

 1. Kallelse till årsstämma
 2. Valberedningens förslag och motiverade yttrande
 3. Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
 4. Revisoryttrande om ersättning till ledande befatningshavare
 5. Årsredovisning 2019
 6. Fullmaktsformulär/Proxy form/Valtakirja
 7. Formulär för poströstning/Postal voting form
 8. Information om föreslagna styrelseledamöter
 9. Revisors yttrande över bolagsstyrningsrapporten
 10. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna som föreslås emitteras på årsstämman
 11. Föreslagen ny bolagsordning i sin helhet

Ylimääräinen yhtiökokous 10. joulukuuta 2019

Protokoll från extra bolagsstämma 10 december 2019

Minutes from extraordinary general meeting 10th December 2019

 1. Kallelse till extra bolagsstämma / Notice to extraordinary general meeting
 2. Föreslagna villkor

  Proposed terms and conditions

 3. Fullmaktsformulär

  Proxy form

  Valtakirja

Varsinainen yhtiökokous 10.kesäkuuta 2019

Endomines – Årsstämmoprotokoll 2019

 1. Kallelse till årsstämma
 2. Valberedningens förslag och motiverade yttrande In English: CV: Jeremy Read
 3. Styrelsens fullständiga förslag inför årsstämma
 4. Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
 5. Styrelsens redogörelse enligt 13 kap.
 6. Styrelsens redogörelse enligt 20 kap.
 7. Revisoryttrande om ersättning till ledande befattningshavare
 8. Revisorsyttranden enligt 13 kap.
 9. Revisorsyttranden enligt 20 kap.
 10. Årsredovisning 2018
 11. Fullmaktsformulär / Proxy form / Valtakirja
 12. Information om föreslagna styrelseledamöter

Varsinainen yhtiökokous 22. toukokuuta 2018

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Endomines Finland Oyj (publ)

Presentation: Annual General Meeting 22 May 2018

Video: Annual General Meeting 22 May 2018

 1. Kallelse till årsstämma
 2. Valberedningens förslag och motiverade yttrande

  In English CV: Thomas Hoyer

  In English CV:Ingmar Haga

 3. Styrelsens fullständiga förslag inför årsstämma

 4. Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

 5. Revisoryttrande om ersättning till ledande befattningshavare

 6. Årsredovisning 2017

Ylimääräinen yhtiökokous 8. tammikuuta 2018

 1. Stämmoprotokoll 2018-01-08
 2.  a) Punkt 7 Styrelsens beslut och fullständiga förslag till beslut

  b) Punkt 8 Styrelsens beslut och fullständiga förslag till beslut

  c) Punkt 9 Styrelsens beslut och fullständiga förslag till beslut

 3. Styrelsens redogörelse 13.6 och 12.7

 4. Revisorsyttrande 13.6 och 12.7

 5. Styrelsens redogörelse 20.13

 6. Revisorsyttrande 20.14

Ylimääräinen yhtiökokous 17. joulukuuta 2015

Stämmoprotokoll 2015-12-17

Bilaga 2 till stämmoprotokoll

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines Finland Oyj (publ)

Styrelsens förslag beslut och förslag till beslut

Styrelsens redogörelse enligt ABL 13.6

Revisorsyttrande

Styrelsens redogörelse enligt ABL 20.13 och 12.7

Varsinainen yhtiökokous 16.huhtikuuta 2015

Årsstämmoprotokoll 2015

Kallelse till årsstämma

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Information om föreslagna styrelseledamöter

Styrelsens redovisning enligt Koden 9.1

Revisoryttrande om ersättningar till ledande befattningshavare

Varsinainen yhtiökokous 25. huhtikuuta 2010

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i Endomines Finland Oyj (publ)

Ylimääräinen yhtiökokous 12. marraskuuta 2009

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Endomines Finland Oyj (publ) den 12 november 2009

Styrelsens för Endomines Finland Oyj (publ) beslut och förslag rörande minskning av aktiekapital och emission av units m.m.

Villkor för teckningsoptioner 2009/2010 avseende nyteckning av aktier i Endomines Finland Oyj (publ)

Styrelsens för Endomines Finland Oyj (publ) förslag till beslut om inrättande av personaloptionsprogram innefattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 8 på dagordningen)

Villkor för teckningsoptioner 2009/2014 avseende nyteckning av aktier i Endomines Finland Oyj (publ)

Styrelsens för Endomines Finland Oyj (publ) redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen inför förslag till beslut om minskning av aktiekapital

Revisorsyttrande enligt 20 kap 14 § i aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelsee enligt 20 kap 13 § fjälrde stycket samma lag

Styrelsens för Endomines Finland Oyj (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen