Pääsisältöön
Pääsisältöön

Malmi­net­sin­tä


Malminetsintä on tärkeä toiminto yhtiön tulevaisuuden liiketoiminnan turvaamiseksi, sekä liiketoiminnan laajentamiseksi

Liiketoiminnan kehittäminen, laajentaminen ja tulevaisuuden turvaaminen vaatii jatkuvaa uusien malmiesiintymien kartoittamista. Suomen kallioperä sisältää hyvän malmipotentiaalin ja malminetsintäinvestointien myötä tätä potentiaalia kartoitetaan, jotta voidaan vastata mineraalien ja metallien kasvavaan kasvuun kotimaisesti tuotetuilla raaka-aineilla.

Malminetsinnän tarkoituksena on paikantaa kallioperästä taloudellisesti hyödyntämiskelpoinen mineraaliesiintymä. Malminetsintä tarkoittaa kaivosmineraaleja sisältävän esiintymän paikallistamiseen ja tutkimiseen käytettäviä geologisia, geofysikaalisia ja geokemiallisia tutkimuksia sekä näytteenottoa esiintymän koon ja laadun selvittämiseksi.

Malminetsintä vaatii tuekseen geologista tutkimusta, jotta voidaan ymmärtää, millaiset kallioperän osat ovat malmipotentiaalisia. Malminetsintäprosessin varrella tieto mahdollisen löydöksen sijainnista tarkentuu asteittain.

Monivaiheinen prosessi

Ensimmäinen vaihe on suunnittelu ja tutkimusalueen valinta saatavilla olevan tiedon perusteella. Suunnitteluvaihe pitää sisällään olemassa olevan geologisen aineiston läpikäynnin, selvitykset alueen ominaispiirteistä, muista toimijoista ja suojelukohteista sekä ylipäätään alueen geologian ja malmipotentiaalin pohdinnan. Tutkimusalueen rajaus on tarvittaessa tehtävä, sekä huolehdittava varausilmoituksen tekeminen tarvittaessa.

Alkuvaiheen malminetsintämenetelmät sisältävät geokemiallista näytteenottoa, lohkare-etsintää ja kallioperäkartoitusta sekä geofysikaalisia tutkimuksia.

Kaivoslaissa määritelty varaus antaa yhtiöille oikeuden harjoittaa mm. geologista kartoitusta. Varaus antaa yhtiöille myös etuoikeuden malminetsintäluvan hakuun ja sitä kautta siirtymisen varsinaiseen kohdentavaan tai kohteelliseen malminetsintätyöhön.

Mikäli esiintymä vaikuttaa lupaavalta, seuraava vaihe malminetsinnässä on timanttikairaus, jolla hankitaan fyysinen näyte maa-ja kallioperästä sekä varmuus malminetsinnän aikaisempien vaiheiden antamien tulosten odotuksista.

Malminetsinnän viimeinen vaihe riippuu aikaisemmin suoritettujen töiden tuloksista. Mikäli tulokset eivät näytä riittävän lupaavilta, hankkeen jatkotoimenpiteistä luovutaan alueen malmipotentiaalin puutteellisuuden tai riittämättömyyden vuoksi. Mikäli tulokset näyttävät lupaavilta, malminetsintää jatketaan positiivisten tulosten varmistuttua. Kairausprojektin aikana tieto mahdollisesta esiintymästä tarkentuu koko ajan. Varausvaiheessa yhtiöllä on vielä tarkentumaton kuva esiintymästä, joten varaus tehdään laajalle alueelle.

Malminetsintälupaa haettaessa kuva on jo kohdentuneempi, joten etsintälupa koskee varausta pienempää aluetta.

Mikäli yhtiö hakee kaivoslupaa, on sillä jo tarkka kuva esiintymästä. Siksi myös kaivoslupa koskee pienempää aluetta kuin etsintälupa.


Malmi­va­rat ja mineraa­li­va­ran­not

Malminetsintä edeltää mahdollisen kaivoksen perustamista. Malminetsinnässä etsitään ja tutkitaan malmiesiintymää, joka saattaisi olla pitoisuuksiltaan ja määrältään kannattava hyödyntää. Matka malminetsinnästä kaivokseksi kattaa lainmukaiset kaivosluvat, kaivoksen tarvitseman infrastruktuurin sekä operatiivisen toiminnan resurssoinnin.

Malmivarat ja mineraalivarannot

Teknologia parantaa malminetsinnän osumatarkkuutta ja vähentää kalliin kairauksen tarvetta

Geologinen mallintaminen, geokemiallinen tutkimus ja droneilla tehtävät mittaukset ovat uusia malminetsintämenetelmiä, minkä avulla pystytään lisäämään malminetsinnän osumatarkkuutta. Teknologian avulla pystytään myös vähentää tarvetta kalliisiin kairauksiin.

Kairaukseen siirrytään vasta siinä vaiheessa, kun usealla eri menetelmällä tuotetut geofysiikan ja geokemian mittaustulokset osoittavat malmiesiintymän todennäköisyyden. Teknologian mahdollisuuksista huolimatta kairaus on edelleen ainoa keino saada tarkkaa tietoa kallioperästä, jotta kyetään varmentamaan esiintymän riittävyys kaivostoiminnan aloittamiseksi.


Liike­toi­min­tam­me koostuu kolmes­ta osa-aluees­ta

Liiketoimintamme peruskiven muodostavat Pampalon alueen kullantuotanto ja aluetta ympäröivät kultaesiintymät Karjalan kultalinjalla, sekä Pampalossa sijaitseva rikastamomme. Tämän lisäksi malminetsintä on meille tärkeä toiminto liiketoiminnan laajentamiseksi. 

Suomalaista kultaa Pampalosta