Pääsisältöön
Pääsisältöön

Riskien­hal­lin­ta ja sisäi­nen valvon­ta

Sisäisen valvonnan tarkoituksena Endomines-konsernissa on varmistaa yhtiön toimintojen tehokkuus ja tuottavuus, taloudellisen ja operatiivisen johdon raportoinnin luotettavuus, soveltuvien lakien ja määräysten sekä sisäisten ohjeiden noudattaminen konsernissa.

Yhtiön sisäinen valvonta koostuu hallituksen hyväksymästä sisäisen valvonnan politiikasta, päätöksenteko- ja hyväksymismenettelyistä sekä niiden seurannasta ja korjaavista toimenpiteistä. Riskien arviointi muodostaa tehokkaan sisäisen valvonnan perustan. Kontrollitoiminnoilla varmistetaan se, että tunnistettujen riskien toteutuminen on minimoitu.

Yhtiön hallitus vastaa konsernin sisäisen valvonnan järjestämisestä ja tarkastusvaliokunta seuraa sisäisen valvonnan tehokkuutta. Konsernin johtoryhmä vastaa siitä, että käytössä on toimivat valvontamenettelyt riskien hallitsemiseksi. Vastuu riskeistä ja niihin liittyvistä kontrolleista, ja kontrolleihin liittyvien korjaavien toimenpiteiden toteuttamisesta on operatiivisella johdolla.

Tarkastusvaliokunta käyttää tarvittaessa sisäisiä tai ulkoisia resursseja erillisten sisäisten tarkastusten toteuttamiseksi.

Riskienhallintapolitiikka ohjaa toimintojamme 

Yhtiön periaatteena on, että tunnistetaan riskit, arvioidaan niiden suuruus ja merkittävyys, määritellään riskiä pienentävät toimenpiteet sekä päätetään niiden toteuttamisesta ja vaikutusten seurannasta.

Yhtiössä on käytössä konsernitasoinen riskien arviointi- ja seurantamalli ja konsernissa tehdään kattava riskiarviointi vuosittain, jossa konsernin strategian ja muiden tavoitteiden toteutumisen kannalta olennaisimpien riskien osalta arvioidaan niiden todennäköisyys ja vaikutus liiketoimintaan sekä kartoitetaan riskien hallintatoimenpiteet. Tarvittaessa riskiarvioita päivitetään esimerkiksi puolivuosikatsausten riskiarvioita varten.

Yhtiön operatiivinen johto kokoaa vastuualueensa kattavan riskienhallintaraportin käsiteltäväksi johtoryhmässä (management review). Toimitusjohtaja esittelee puolivuosittain riskienhallintaraportin hallituksen tarkastusvaliokunnalle, joka käsittelee raportin ja esittelee sen hallitukselle.

Yhtiön hallitus vastaa konsernin riskinottotason määrittelystä, päättää strategisten riskien ottamisesta sekä vastaa riskienhallinnan tulosten seurannasta ja toimivuuden arvioinnista. Hallituksen tarkastusvaliokunta valvoo konsernin riskienhallintajärjestelmän tehokkuutta.