Pääsisältöön
Pääsisältöön

Riskien­hal­lin­ta ja sisäi­nen valvon­ta

Endomines Finland Oyj:n riskienhallintamenettely ja sisäinen valvonta perustuvat osakeyhtiölakiin (624/2006, muutoksineen), yhtiöjärjestykseen, Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallinnointikoodiin (Corporate Governance 2020) sekä Yhtiön sisäiseen suunnitelmaan. Yhtiön liiketoimintaan ja toimintaympäristöön sekä taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyvät riskit on esitelty kattavasti Yhtiön Corporate Governance Manual – Business Model -ohjeessa sekä Corporate Governance Manual – Finance and Administration Manual -ohjeessa.

Riskienhallinta, sisäinen valvonta ja Code of Conduct ovat keskeinen osa Endominesissa noudatettavaa hyvää hallinnointia (Corporate Governance).

Riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet

Konsernin riskienhallinta toimii sen varmistamiseksi, että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudesta.

Riskienhallinnan keskeisenä periaatteena on jatkuva, järjestelmällinen ja ennaltaehkäisevä toiminta riskien tunnistamiseksi, yhtiön hyväksymän riskitason määrittelemiseksi, riskien arvioimiseksi ja käsittelemiseksi sekä riskien toteutuessa niiden tehokkaaksi hoitamiseksi ja hallinnaksi niin, että yhtiö saavuttaa strategiset ja taloudelliset tavoitteensa.

Riskienhallinnan periaatteet, strategiset tavoitteet ja painopisteet vahvistaa Endomines Finland Oyj:n hallitus. Se myös ohjaa ja valvoo riskienhallinnan suunnittelua ja toteutusta. Yhtiön hallituksen asettama tarkastusvaliokunta valvoo riskienhallintaa konsernissa.

Riskienhallinta on osa konsernin johtamis-, seuranta- ja raportointijärjestelmiä. Riskienhallinta kattaa riskin tunnistamisen, arvioinnin sekä varautumissuunnitelmat.

Riskienhallintaprosessi pohjautuu toimitusjohtajan laatimaan liiketoimintasuunnitelmaan, jolla yhtiön strategiaa toteutetaan. Yhtiön tavoitteisiin olennaisesti vaikuttavat sisäiset ja ulkoiset tapahtumat tunnistetaan ja jaotellaan riskeihin ja mahdollisuuksiin. Riskien todennäköisyys ja vaikutus toteutuessa arvioidaan, ja merkittäviksi havaittujen riskien osalta laaditaan toimenpidesuunnitelma.

Keskeisistä riskeistä ja riskienhallinnan toimenpiteistä raportoidaan vuosittain yhtiön toimintakertomuksessa, osavuosikatsauksissa ja tapauskohtaisesti tarvittaessa.

Yhtiö jakaa riskejään toimintaympäristöön ja liiketoimintaan liittyviin, ympäristöön ja lupiin liittyviin, oikeudellisiin ja sääntelyyn liittyviin sekä taloudellisiin riskeihin. Vakuutuskelpoisia riskejä vastaan Yhtiö on pyrkinyt suojautumaan tavanomaisilla omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvakuutuksilla.

Uusia tai vielä tunnistamattomia riskejä arvioidaan systemaattisesti osana toimintaympäristöanalyysiä ja säännöllisiä riskiarviointeja.

Sisäisen valvonnan periaatteiden tarkoituksena on antaa suuntaviivat yhtiön omaisuuden asianmukaiselle turvaamiselle ja varmistaa, että tilinpäätös on oikea ja luotettava perusta liiketoiminnallisten päätösten tekemiselle. Sisäinen valvonta on prosessi, jolla voidaan minimoida kirjanpitoon liittyvien virheiden todennäköisyys. Sisäinen valvonta auttaa myös arvioimaan yhtiön riskienhallinnan riittävyyttä käytännössä.

Yhtiö on dokumentoinut ja arvioinut ne valvontatoimenpiteet, jotka ovat yhteydessä epäluotettavaan kirjanpitoon liittyviin riskeihin. Tätä dokumentaatiota ylläpitää talousjohtaja. Valvontatoimenpiteet on suunniteltu estämään ja havaitsemaan virheet ja/tai vilppi toiminnan koko ja kompleksisuus asianmukaisella tavalla ja laajuudessa huomioiden. Näihin kuuluvat vakiintuneet kirjanpidon periaatteet, prosessien tarkastukset ja täsmäytykset, transaktioiden hyväksymistä koskevat säännöt, järjestelmien käyttöoikeuksien rajoitukset sekä kaikkien rahoituserien analysointi.

Endominesilla on taloudellista raportointia koskeva säännöstö ja menettelyohjeet, joihin kuuluu myös talouden ja hallinnon käsikirja, Corporate Governance Manual – Finance and Administration. Käsikirja sisältää mm. kirjanpidon periaatteet, talouspolitiikan, hankintakäytännöt ja raportointimenettelyt sekä valtuuksien jakamisen ja sisäisten ja ulkoisten transaktioiden hyväksymistä koskevat säännöt.

Yhtiön taloudellisen raportoinnin sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa ulkoisen raportoinnin korkea luotettavuustaso. Taloudellisen raportoinnin sisäinen valvonta keskittyy varmistamaan, että mm. osto- ja myyntitapahtumat, muut tulot sekä Yhtiön rahoitus käsitellään ja raportoidaan tehokkaasti ja luotettavasti.