Pääsisältöön
Pääsisältöön

Sisäpii­ri­hal­lin­to

Tämä sisäpiiriohje sisältää Endomines Finland Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden toimintaohjeet ja menettelytavat sisäpiiritiedon ja kaupankäyntimenettelyjen osalta. Yhtiö noudattaa sisäpiiriasioissa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) 596/2014, muutoksineen ”MAR-asetus”) ja sen nojalla annettuja alemman asteisia säädöksiä sekä arvopaperimarkkinalakia (746/2012, muutoksineen ”Arvopaperimarkkinalaki”), viranomaisten antamaa ohjeistusta sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Pörssin säännöt ja ohjeet ovat saatavilla osoitteessa: https://www.nasdaq.com/solutions/rules-regulations-helsinki.

 Tämä sisäpiiriohje sitoo kaikkia yhtiön ja sen konserniyhtiöiden palveluksessa olevia henkilöitä ja yhtiön hallituksen jäseniä. Lisäksi sisäpiiriohjetta sovelletaan myös kaikkiin muutoin yhtiön puolesta tai sen lukuun toimiviin henkilöihin, kun he suorittavat tehtäviä, jotka antavat heille pääsyn sisäpiiritietoon. Tällaisia henkilöitä voivat olla esimerkiksi neuvonantajat, tilintarkastajat ja luottoluokituslaitokset.

Sisäpiirirekisterit 

Jos Yhtiö päättää lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, perustaa se tietoa koskevan ei-julkisen sisäpiiriluettelon. Luetteloon merkitään kaikki henkilöt, joilla on pääsy hanke- tai tapahtumakohtai-seen sisäpiiritietoon. Sisäpiiriluetteloon merkitylle henkilölle ilmoitetaan kirjallisesti tämän kuulumisesta sisäpiiriluetteloon ja tästä johtuvista velvoitteista sekä sisäpiirikauppoihin ja sisäpiiritiedon laittomaan ilmaisemiseen sovellettavista seuraamuksista.

Yhtiön sisäpiiriluetteloja ylläpidetään lainsäädännön vaatimukset täyttävällä sähköisellä järjestelmällä.

Hankekohtaisen sisäpiiriluettelon ylläpito päätetään sen jälkeen, kun hanke on julkistettu tai se on rauennut. Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitylle henkilölle ilmoitetaan hankkeen päättämisestä ja hankekohtaisen sisäpiiriluettelon sulkemisesta.

Kaupankäyntirajoitukset ja sisäpiirin käytön ja ilmaisemisen kielto

Kun henkilö on saanut sisäpiiritietoa, hän ei saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineellä hankkeen aikana.  Rajoitus on voimassa niin kauan kuin henkilö on osallisena kyseisessä hankkeessa tai kunnes hanke on asianmukaisesti päätetty.  

Suljettu ikkuna 

Johtohenkilö tai hallituksen jäsen ei saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun liiketoimia yhtiön rahoitusvälineillä 30 päivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen yhtiön tilinpäätöstiedotteen, liiketoimintakatsauksen ja puolivuosikatsauksen julkaisemista ja päättyy 24 tuntia julkistamisen jälkeen.

Sisäpiiritiedon käyttö- ja ilmaisukiellot ovat voimassa riippumatta siitä, onko henkilö merkitty hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon tai koskeeko häntä kaupankäyntirajoitus. Kielto käyttää ja ilmaista sisäpiiritietoa on voimassa, kunnes kyseessä oleva tieto on julkistettu tai kunnes se on muuten menettänyt sisäpiiriluonteensa, esimerkiksi sisäpiirihankkeen päättymisen seurauksena. 

Johtohenkilöiden ja näiden lähipiirin liiketoimet 

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen perustella Endominesin johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava yhtiön rahoitusvälineillä omaan lukuunsa tehdyt liiketoimet sekä yhtiölle että Finanssivalvonnalle viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimesta. Yhtiön on puolestaan julkistettava kyseiset liiketoimet yhtiötiedotteina viipymättä ja viimeistään kahden työpäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Ilmoitusvelvollisuuden alaiset liiketoimet 

Johtohenkilöillä ja heidän lähipiirillään on velvollisuus ilmoittaa kaikki heidän omaan lukuunsa tehdyt yhtiön rahoitusvälineitä koskevat liiketoimet, kun 5 000 euron enimmäisraja on saavutettu kulloinkin voimassa olevan kalenterivuoden aikana. Tämä raja lasketaan lisäämällä yhteen netottamatta kaikki Yhtiön rahoitusvälineillä kalenterivuoden aikana tehdyt liiketoimet. 

Liiketoimien ilmoittaminen

Johtohenkilön ja hänen lähipiirinsä on ilmoitettava liiketoimensa Finanssivalvonnalle viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta (T+3). Ilmoitus tehdään Finanssivalvonnan sähköisen asioinnin kautta osoitteessa https://asiointi.finanssivalvonta.fi/ Finanssivalvonnan sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 

Ilmoitus yhtiölle 

Johtohenkilön ja hänen lähipiirinsä on ilmoitettava liiketoimensa myös yhtiölle viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta (T+3). Ilmoitus tehdään lähettämällä yhteenveto Finanssivalvonnalle sähköisesti toimitetusta lomakkeesta yhtiölle

LEI-tunnus: 7437004UOFZRIUWTUG97

Osakkeiden kaupankäyntitunnus: PAMPALO

ISIN-koodi: FI4000508023

Ilmoitusnumero: Generoituu automaattisesti lomakkeelle

Ilmoituksen kolmannella sivulla (Yhteenveto) näet täyttämäsi ilmoituksen sekä XML-muotoisena että pörssitiedotteen muotoisena tiivisteenä. Kopioi sivulta nämä tiedot lähetettäväksi sähköpostitse yhtiölle osoitteeseen: ir@endomines.com.

Yhtiö julkistaa vastaanottamansa liiketoimi-ilmoitukset pörssitiedotteella viipymättä ja viimeistään kaksi työpäivää sen jälkeen, kun se on vastaanottanut liiketoimi-ilmoituksen johtohenkilöltä tai hänen lähipiiriltään. Endomines ei vastaa johtohenkilöiden eikä heidän lähipiirinsä ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta. 

Yhteyshenkilöt 

Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii yhtiön viestintäasiantuntija. Yhtiön sisäpiirivastaavan varahenkilönä toimii talousjohtaja.

Tästä sisäpiiriohjeesta ja muista yhtiön antamista ohjeista riippumatta jokainen yhtiön työntekijä on aina henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että hän noudattaa soveltuvia sisäpiiritietoon liittyviä lakeja, määräyksiä ja ohjeita.