Pääsisältöön
Pääsisältöön

Hallin­­noin­­ti


Yhtiön hallintotapa

Hyvällä hallintotavalla tarkoitetaan periaatteita ja käytäntöjä, jotka edistävät yhtiömme tehokkaita, vastuullisia, ja läpinäkyviä päätöksentekoprosesseja. Hyvä hallintotapa on ratkaisevan tärkeä liiketoiminnan vakaan kehityksen kannalta, sillä se edistää sidosryhmien luottamusta yhtiön hallinnointiin ja päätöksentekoon.

Endomines Finland Oyj:n hallinnointi perustuu Suomen lainsäädäntöön, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin, NASDAQ OMX Helsingin liikkeellelaskijoiden määräyksiin sekä yhtiön laatimiin ja hyväksymiin sisäisiin ohjeisiin ja toimintaohjeisiin.  Endominesissa noudatetaan hyvää hallinnointitapaa suomalaisia listayhtiöitä koskevan lainsäädännön, oman yhtiöjärjestyksensä ja listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Hallinnointikoodiin voi tutustua osoitteessa cgfinland.fi

Endominesin yhtiöjärjestys on luettavissa alla olevasta linkistä

Endomines Finland Oyj yhtiöjärjestys.

Hallin­noin­ti- ja ohjaus­jär­jes­tel­mä

Yhtiön hallinnasta vastaavat päätöksentekoelimet ovat yhtiökokous, hallitus ja sen valiokunnat, sekä toimitusjohtaja johtoryhmän tukemana.

Hallinointi- ja ohjausjärjestelmä

Vuosittainen hallinnointiraportti

Yhtiön hallituksen hyväksymä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan vuosittain yhtiön toimintakertomuksen yhteydessä.

Endomines laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset EU:n hyväksymien kansainvälisten IFRS- raportointistandardien, arvopaperimarkkinalain ja soveltuvien Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden sekä Nasdaq Helsingin sääntöjen mukaisesti.

Yhtiön toimintakertomus ja tilinpäätös on laadittu Suomen osakeyhtiölain, kirjanpitolain, arvopaperimarkkinalain ja kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti. Konsernitilinpäätös on myös julkaistu European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti.


Rapor­tit ja esityk­set

Endominesin taloudelliset raportit, kuten tilinpäätökset, osavuosikatsaukset, sekä vuosikertomukset ja hallinnointiraportit löytyvät täältä.

Raportit ja esitykset