Pääsisältöön
Pääsisältöön

Toimin­ta­pe­ri­aat­teet

Endominesin eettiset toimintaperiaatteet kuvailevat periaatteita, joita noudatamme toiminnassamme, kohdeltaessa työntekijöitämme, yhteistyökumppaneitamme ja sidosryhmiämme. Nämä periaatteet heijastavat sitoutumistamme eettiseen liiketoimintaan.

Toimintaperiaatteet ovat sovellettavia kaikkiin työntekijöihin ja esihenkilöihin, asemasta ja työntekopaikasta riippumatta. Jokainen on vastuussa omasta toiminnastaan ja toimintaperiaatteiden laiminlyönnistä johtuvista seuraamuksista. 

Odotamme liikekumppaneilta, alihankkijoilta, tavarantoimittajilta ja muilta sopimuskumppaneilta eettisten toimintaperiaatteiden noudattamista.

Ihmiset

Terveys- ja turvallisuuspolitiikka

Me Endominesilla olemme sitoutuneita noudattamaan ESG-periaatteita kaivostoiminnassamme. Turvallisuus on ykkösprioriteettimme. Haluamme työntekijöidemme ja liikekumppaneidemme palaavan töistään koteihinsa tapaturmitta. Mittaamme ja teemme toimenpiteitä edistääksemme työntekijöidemme työhyvinvointia.

Tavoitteenamme on harjoittaa toimintaamme tapaturmitta. Raportoimme turvallisuushavainnot, tapaturmat ja läheltä piti-tilanteet välittömästi. Sitoudumme toimimaan huomatessamme riskialtista toimintaa. Kehitämme jatkuvasti toimintamuotojamme havaintojemme perusteella. Ymmärrämme että turvallinen työkulttuuri vaatii meiltä kaikilta jatkuvaa työtä, jotta voimme saavuttaa tavoitteemme harjoittaa toimintaamme tapaturmitta.

Odotamme esihenkilöiltämme esimerkillä johtamista, priorisoimalla työturvallisuusasiat jokapäiväisessä toiminnassaan ja näyttämällä esimerkkiä alaisilleen työturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Olemme sitoutuneita tarjoamaan tarpeellisen koulutuksen ja vaadittavat välineet turvallisen toiminnan takaamiseksi. Valitessamme henkilökohtaisia suojavarusteita, sitoudumme valitsemaan parhaiten soveltuvat varusteet suoritettavaa työtehtävää huomioiden.

Odotamme kaikilta työntekijöiltämme sitoutumista noudattaa Endominesin terveys- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Alkoholin ja huumaavien aineiden käyttö

Työntekijät, liikekumppanit ja urakoitsijat eivät saa olla alkoholin, huumaavien aineiden tai minkäänlaisen lääkityksen alaisena, joka voi alentaa henkilön kykyä suoriutua työtehtävistään turvallisesti. Alkoholin, huumausaineiden tai muiden huumaavien aineiden käyttö tai vaikutuksen alaisena oleminen suoritettaessa työtehtävää Endominesin alueilla on ehdottomasti kielletty.

Toimintamuotojemme keskipisteessä on koulutuksen tarjoaminen, huumausainetestien järjestäminen ja tuen tarjoaminen sitä tarvitseville. Odotamme kaikilta vapaaehtoista suostumusta satunnaiseen huumausainetestaukseen niin pyydettäessä.

Työ- ja ihmisoikeudet

Olemme sitoutuneita noudattamaan ja kunnioittamaan työ- ja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Odotamme kaikilta liikekumppaneilta samaa sitoutumista. Nämä oikeudet turvaavat esimerkiksi yhtäläisen oikeuden palkitsemiseen samasta työstä, nollatoleranssi modernia orjuutta, pakkotyötä, lapsityövoimaa sekä muuta oikeudetonta syrjintää kohtaan.

Moninaisuus ja oikeus yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin

Endomines arvostaa ja huomioi kaikkien työpanokset ja henkilökohtaiset vahvuudet riippumatta sukupuolesta, etnisestä taikka muusta alkuperästä, ihonväristä, iästä, uskonnollisesta vakaumuksesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, siviilisäädystä, vammaisuudesta, ammattiyhdistystoiminnasta tai muuhun henkilöön liittyvästä syystä. Rekrytoimme ja ylennämme työntekijöitä heidän kompetenssinsa ja suoritusten perusteella.

Työpaikka vapaa syrjinnästä, häirinnästä ja kiusaamisesta

Endomines sitoutuu tarjoamaan työympäristön, joka on vapaa häirinnästä, syrjinnästä ja kiusaamisesta. Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä.

Jokainen työntekijä, urakoitsija ja konsultti on kielletty syrjimästä ja kohtelemasta toista epäsuotuisasti sen vuoksi, että hän on osallistunut syrjintää koskevan asian selvittämiseen tai ryhtynyt muihin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Jokainen työntekijä, urakoitsija ja konsultti on kielletty käyttäytymästä uhkaavasti tai häiritsevästi ketään yrityksen sisäistä tai ulkopuolista henkilöä kohtaan, syystä riippumatta. Endomines suhtautuu syrjintään, häirintään ja kiusaamiseen nollatoleranssilla ja rohkaisee kaikkia, jotka huomioivat syrjivää, häiritsevää tai kiusaavaa toimintaa tai käytöstä tekemään ilmoituksen Endominesin sisäisen ilmoituskanavan kautta.

Sitoudumme tarjoamaan koulutusta ja ryhtymään aktiivisiin toimenpiteisiin taataksemme riittävän osaamisen ja tietotaidon työpaikalla tapahtuvan häirintä-, syrjintä-, ja kiusaamistapausten estämiseksi.

Ympäristö

ESG

Olemme Endominesilla sitoutuneita toimimaan vastuullisesti. Sisällytämme vastuut ympäristöstä, yhteiskuntavastuusta ja hyvästä hallintotavasta kaikkeen toimintaamme. Uskomme että menestyksekkäin tapa kehittää yritystämme on ESG-toimintojemme kehittäminen. Olemme sitoutuneita noudattamaan seuraavia periaatteita päivittäisessä päätöksenteossa yrityksemme eduksi.

  • Turvallisen ja mieluisan työpaikan takaaminen työntekijöillemme ja liikekumppaneille
  • Hyvän elinympäristön varmistaminen tuleville sukupolvillemme
  • Aktiivisen yhteistyökumppanuuden tarjoaminen paikallisille yhteisöille ja paikallisten yritysten tukeminen
  • Kunnioituksen osoittaminen yhteistyökumppaneitamme ja sidosryhmiämme kohtaan
  • Taloudellisesti kestävän yritystoiminnan varmistaminen

Tiedostamme vaikutukset, jotka toiminnallamme on ympäristöön. Pyrimme minimoimaan haitalliset vaikutukset ja kehittämään ratkaisuja, jotka suojeleva maaperää, vesistöjä, ilmaa ja biodiversiteettiä. Sitoudumme noudattamaan ympäristölainsäädäntöä ja pyrimme aina ylisuoriutumaan laissa asetetuista vaatimuksista.

Miten harjoitamme liiketoimintaa

Endomines Groupin liiketoiminnan laillisuus

Endomines toimii kaikkien kansallisten lakien säännösten ja käytänteiden mukaisesti, joissa Endomines harjoittaa liiketoimintaansa. Endomines toimii myös liiketoiminnassaan sitä sitovien kansainvälisten sopimusten ja säännöstöjen mukaisesti.

Korruptio ja lahjonta

Endominesin työntekijän tai liikekumppanin ei tule missään tilanteessa toimia tavalla, joka välittömästi tai välillisesti katsotaan tai voidaan katsoa lahjusten, helpotusmaksujen, kannustinten, palkkioiden tai muiden sopimattomien etujen antamiseksi tai vastaanottamiseksi, riippumatta tekijän aikomuksesta ajaa omaa tai yhtiön etua. Lahjojen tai muun vieraanvaraisuuden tarjoaminen tai vastaanottaminen ei tule vaikuttaa suhteisiimme tavarantoimittajiin tai liikekumppaneihin. Lahjojen tai muun vieraanvaraisuuden tarjoaminen voidaan katsoa oikeudettomaksi keinoksi saavuttaa liiketoimintaan liittyvää etua. Kenenkään ei tule tarjota tai vastaanottaa rahaa, sopimattomia lahjoja tai muuta sopimattomaksi katsottavaa vieraanvaraisuuden osoitusta. Kohtuullisen lounaan tai satunnaisen ja kohtuullisen päivällisen järjestämistä emme katso olevan kiellettyä. Ollessasi epävarma mikäli tietyn lahjan, viihdetapahtuman tai vieraanvaraisuuden osoituksen tarjoaminen tai vastaanottaminen voisi katsoa sopimattomaksi, tulee sinun ottaa yhteyttä johtoryhmään tai HR-henkilöön.

Kilpailu- ja immateriaalioikeus

Sitoudumme toimimaan soveltuvan kansallisen ja kansainvälisen kilpailulainsäädännön ja säännösten mukaisesti. Pidämme tärkeänä ja arvostamme niitä periaatteita ja käytänteitä, jotka turvaavat terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun. Kunnioitamme kaikkien immateriaalioikeuksia, ja toimimme kaikkien immateriaalioikeuksiin perustuvien oikeuksien mukaisesti. Kunnioitamme kaikkien luottamuksellisiin tietoihin kuuluvia oikeuksia, ja käsittelemme luottamuksellisia tai muutoin arkaluonteisia tietoja vain silloin, kun meillä on siihen oikeudellinen peruste.

Eturistiriidat

Eturistiriita ilmenee, kun henkilökohtainen etu on ristiriidassa Endominesin etuun nähden. Eturistiriita voi ilmetä usealla tavalla, esimerkiksi kun työntekijällä on osuus, omistusoikeus tai hallitusjäsenyys työhön liittyvässä yksityisessä yrityksessä, kun työntekijällä on läheinen suhde työntekijään joka voi vaikuttaa maksettavaan palkkaan tai kun työntekijällä on läheinen suhde Endominesin liikekumppanin edustajan kanssa. Lähtökohtana on aina oltava toimiminen Endominesin eduksi.

Olemme sitoutuneita harjoittamaan liiketoimintaamme eettisyys huomioon ottaen, ja vältämme eturistiriitatilanteita. Meidän on oltava avoimia eturistiriitatilanteen ilmetessä, ja meidän tulee pidättäytyä osallistumasta meitä koskevaan päätöksentekoprosessiin kun eturistiriitatilanne ilmenee, tai kun sellaisen voisi katsoa ilmenevän.

Tavarantoimittajat ja kumppanit

Kohtelemme tavarantoimittajiamme ja kumppaneitamme kunnioittavasti ja eettisesti. Toimimme kumppaneiden kanssa jotka noudattavat lainsäädäntöä ja jotka jakavat saman näkemyksen käytänteiden perusperiaatteista jotka ovat kuvailtuna käytännesäännöissämme. Odotamme tavarantoimittajiltamme ja muilta sopimuskumppaneiltamme käytännesääntöjen ja käytänteiden noudattamista ja odotamme heidän jakavan sitoutumisemme turvallisuuteen ja ESG:hen liittyviin asioihin.

Niin kuin ESG-käytänteissämme on todettu, priorisoimme kaupankäyntiä paikallisten tavarantoimittajien kanssa. Tämä mahdollistaa liikekumppanuusverkoston luomista, joka edistää alueita joissa toimimme ja vähentää toimitusketjun häiriöihin liittyviä riskejämme.

Sisäpiirikauppa

Joillakin Endominesin työntekijöillä tulee olemaan saatavillaan tietoja, jotka voivat vaikuttaa sijoituspäätökseen Endomines- osakkeisiin. Työntekijät ovat kiellettyjä käyttämästä luottamuksellista tietoa tai sisäpiiritietoa (tietoja jotka eivät ole julkisuuden saatavilla ja jotka voivat vaikuttaa osakkeen hintaan tiedon tulleen julki) henkilökohtaista etua tavoitellen tai jakamasta samoja tai vastaavanlaisia tietoja muille samankaltaiseen tarkoitukseen.

Verotus

Endomines Group on sitoutunut noudattamaan soveltuvaa verolainsäädäntöä ja suorittamaan oikean määrän veroa niille valtioille, joissa Endomines harjoittaa liiketoimintaansa. Sitoutumisemme noudattaa soveltuvaa verolainsäädöntöä sisällyttää periaatteen nollatoleranssista verorikoksiin/vero-oikeudellisiin rikkomuksiin.

Miten toimia, jos huomaat eettisten toimintaperiaatteiden vastaista toimintaa?

Jos huomaat käytöstä tai toimintaa, joka on Endominesin eettisten toimintaperiaatteiden tai käytänteiden vastaista, sinulla on velvollisuus ilmoittaa Endominesille asiasta. Ole hyvä ja tee ilmoitus sinulle parhaiten sopivalla tavalla.

Voit tehdä ilmoituksen:

  • Ottamalla yhteyttä linjapäällikköön tai johtoryhmän jäseneen
  • Ottamalla yhteyttä toimitusjohtajaan tai ulkoiseen HR-ammattilaiseen
  • Tekemällä ilmoituksen anonyymisti käyttämällä Endominesin sisäistä ilmoituskanavaa

Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.