Pääsisältöön
Pääsisältöön

Ympäris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­nit


Lakisääteinen menettely hankkeiden vaikutusten arviointiin

Ympäristövaikutusten arviointi on lakisääteinen menettely hankkeille tai niiden sellaisille muutoksille, joilla saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia. YVA-menettelyssä hankkeen vaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä, jolloin tuleviin ratkaisuihin voidaan vaikuttaa. YVA-menettelyn yhtenä tavoitteena on lisätä kaikkien mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun. Aloitteen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn käynnistämiseksi tekee hankkeesta vastaava (Endomines).

YVA-menettely alkaa, kun YVA-ohjelma jätetään yhteisviranomaiselle eli Pohjois-Karjalan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristövirastolle (ELY-keskus). YVA-ohjelmassa kuvataan hanke ja sen aikataulu, määritetään arvioitavat vaikutukset ja esitetään menetelmät, joilla arvioinnit toteutetaan. Tämän jälkeen yhteysviranomainen pyytää lausunnot YVA-ohjelmasta muilta viranomaisilta. Kaikki ne henkilöt, joihin hanke vaikuttaa, saavat osallistua YVA-menettelyyn. Yhteysviranomainen laatii YVA-ohjelmasta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella oman lausuntonsa.

Seuraavassa vaiheessa hankkeesta vastaava laatii YVA-selostuksen, jota laatiessa huomioidaan yhteysviranomaisen antama lausunto YVA-ohjelmasta. YVA-selostuksessa tarkastellaan hankkeen ympäristövaikutuksia laajasti. Myös tässä vaiheessa YVA-menettelyä on samanlainen kuulemistilaisuus kuin ohjelmavaiheessa. YVA-menettely päättyy siihen, että yhteysviranomainen antaa lausuntonsa YVA-selostuksen riittävyydestä.

Meneillään olevat YVA:t

Ei meneillään olevia.

Aiemmat YVA:t

Vuoden 2013 Karjalan kultalinjan YVA 

Pampalon YVA vuodelta 1999