VD:n ansvarar för ledning och utveckling av Bolaget inför styrelsen och har hand om den löpande förvaltningen av Bolagets angelägenheter. VD:n fattar beslut som krävs för att utveckla Bolagets verksamhet i enlighet med aktiebolagslagen, affärsmodellen som fastställts av styrelsen, Bolagets budget, VD:s arbetsordning och andra riktlinjer och instruktioner som utfärdats av styrelsen. VD:n vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att företagets bokföring upprätthålls i enlighet med lagen och att Bolagets tillgångar förvaltas på ett tillfredsställande sätt.

Endomines VD och styrelse förbereder tillsammans arbetsordningen gällande VD:s uppgifter och rapporteringsplikter. VD:s arbetsordning bekräftas årligen vid styrelsemöte omedelbart efter årsstämman.

Presentation av VD:n och andra ledande befattningshavare