Valberedningens fullständiga förslag 2022

Valberedningen representerar Endomines’ aktieägare. Har som uppgift att förbereda och presentera förslag till årsstämman på antalet styrelseledamöter samt kandidater och arvoden till styrelse och revisorer.

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, av vilka två ska representera de större aktieägarna och den tredje ska vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande får inte vara ordförande i valberedningen. De två största aktieägarna, baserat på läget den 31 augusti varje år, har rätt att utse en ledamot var till valberedningen.

Majoriteten av ledamöterna i valberedningen skall vara oberoende av Bolaget och dess ledning, och minst en av ledamöterna skall vara oberoende av Bolagets största aktieägare eller, i tillämpliga fall, någon grupp av aktieägare som agerar i samförstånd med styrningen av företaget. Den verkställande direktören eller medlemmar av ledningen kan inte vara medlemmar av valberedningen och styrelseledamöter får inte utgöra en majoritet av valberedningen.

Valberedningen utser en ordförande bland sina ledamöter. Styrelsens ordförande får inte vara ordförande i valberedningen. Om en ledamot går ut ur valberedningen innan hens mandatperiod är slutförd ska, om så bedöms erforderligt, den aktieägare som representerats av den avgående ledamoten utse en ersättare, eller om denne aktieägare inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, ska ersättaren utses av den aktieägare som numera är det. Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av de aktieägare som representeras av ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de till aktieinnehav större ägarna så ska ledamöter som representerar dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som
tillkommit bland de till aktieinnehav större ägarna ska äga utse sin eller sina representanter.  Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i aktieinnehav ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före bolagsstämma där fråga om förslag från valberedningen ska behandlas.

Följande personer har blivit utnämnda till valberedningen inför årsstämman 2022:

  • Kyösti Kakkonen, som representerar Joensuun Kauppa ja Kone Oy;
  • Ingeborg Åkermarck, som representerar Wipunen Varainhallinta Oy/Mariatorp Oy; och
  • Ingmar Haga, Endomines AB styrelseordförande

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen för årsstämman ända tills den 31.12. Förslagen kan skickas till följande adress: Endomines AB Valberedning, c/o Endomines AB (Finlands filial), Abborrvägen 4 A, 02170 Esbo, Finland, eller via email: valberedningen@endomines.com