Styrelsen är ansvarig till aktieägarna för organisering och styrning av Bolaget. I enlighet med bolagsordningen, skall Endomines styrelsen bestå av tre till åtta ledamöter med högst fyra suppleanter. För närvarande består styrelsen av fyra medlemmar. Styrelsen sammanträder minst sex gånger per år.

Medlemmarna av styrelsen utses för en mandatperiod på ett år i taget, och Endomines VD är inte medlem i styrelsen.

I styrelsens arbetsuppgifter ingår att:

  • organisera och hantera Bolagets angelägenheter
  • säkerställa att Bolagets organisation är utformad så att bokföring, kapitalförvaltning och Bolagets övergripande finansiella angelägenheter kontrolleras på ett tillfredsställande sätt
  • regelbundet evaluera bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Styrelsen har fastställt en arbetsordning för både styrelsen och Bolagets VD, och beslutar om alla ändringar till dessa dokument.

Alla styrelsemedlemmar är oberoende av Bolaget, dess ledning och dess största aktieägare.

Se den nuvarande styrelsens sammansättning.

Kommittéer

Styrelsen har inrättat tre utskott bland sina ledamöter: ersättningskommittén samt kommittén för teknik, miljö och säkerhet till vars uppgifter hör att förbereda frågor som berör de respektive ansvarsområden.

Valberedningen

Ersättningskommittén bereder frågor rörande ersättningar och andra anställningsvillkor för Bolagets VD och ledande befattningshavare. I synnerhet lämnar ersättningskommittén förslag till beslut av styrelsen om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för Bolagets ledning.  Ledamöterna i ersättningskommittén är Ingmar Haga (ordförande) och Eeva Ruokonen.

Revisionskommittén

Revisionskommittén ansvarar för att bistå styrelsen i dess arbete när det gäller kvalitetssäkring av Bolagets finansiella rapportering, interna kontroll och riskhantering. Utöver detta reviderar revisionskommittén årsredovisningen och koncernredovisningen, möter Bolagets revisor regelbundet, övervakar revisorernas oberoende, utvärderar revisionsinsatsen och biträder valberedningen i att sammanställa förslag till revisorer och att fastställa deras ersättning.

Medlemmar av revisionsutskottet är Jeremy Read (ordförande) och Jukka-Pekka Joensuu.

Kommittén för teknik, miljö och säkerhet

Kommittén för teknik, miljö och säkerhet har tillsammans med företagets ledning som sin uppgift att granska prospekterings- och borrningsplanerna och fungera som allmän rådgivare i frågor om teknik, miljö och säkerhet. Medlemmar av kommittén är Markus Ekberg (ordförande) och Ingmar Haga.