1. Introduktion

Informationspolicy för Endomines AB (”Endomines” eller ”Company”) beskriver de allmänna principer och förfaranden som bolaget följer i sin kommunikation med kapitalmarknadsaktörer och finansiell rapportering. Denna upplysningsprincip har antagits av Endomins styrelse att tillämpas från och med den 5 juni 2018. Upplysningsprincipen godkändes av styrelsen, granskades periodiskt och reviderades vid behov.

Endomines är ett börsnoterat bolag med hemort i Sverige och huvudnotering på Nasdaq Stockholm och sekundär notering på Nasdaq Helsinki. Endomines uppfyller aktiemarknaden, värdepapper och annan lagstiftning i Sverige och relevant lagstiftning i Finland. Bolaget följer reglerna och riktlinjerna för alla börser där det är listat på.

2. Disclosure Principles

Endomines kommunikationer är baserade på fakta och huvudprinciperna att vara systematisk, öppen, ärlig, rättvis och aktiv. Endomines kommunicerar både positiva och negativa frågor lika och samtidigt till alla intressenter och syftar till att ge en rättvis och korrekt bild av företagets verksamhet utan onödigt dröjsmål.

Alla utgåvor publiceras på Endomines hemsida förutom andra tillämpliga distributionskanaler.

3. Offentliggörande av information

Endomines avslöjar offentligt insiderinformation som direkt berör Endomines genom en börsmeddelande så snart som möjligt såvida inte upplysningen om intern information är försenad. I enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, MAR) kan Endomines på eget ansvar fördröja offentliggörande av intern information till allmänheten under förutsättning att alla följande villkor är uppfyllda:

  • Omedelbart avslöjande kommer sannolikt att skada Endomines legitima intressen.
  • Fördröjning av upplysningar är inte troligt att vilseleda allmänheten.
  • Endomines kan säkerställa sekretessen för den informationen.

Endomines bedömer från fall till fall huruvida de ovannämnda villkoren för fördröjning av upplysningar är uppfyllda. Om alla ovanstående villkor inte är uppfyllda måste Endomines offentliggöra insiderinformationen så snart som möjligt genom en börsfrisättning.

I samband med försenad offentliggörande av information ska Endomines dokumentera villkoren för försenad offentliggörande och offentliggöra informationen så snart som möjligt efter det att villkoren för förseningen inte längre uppfylls. Finansinspektionen ska meddelas om beslutet att senarelägga upplysningen av information omedelbart efter offentliggörandet av informationen.
Utvärderingen av insiderinformation och fördröjd offentliggörande beskrivs i bolagets insiderpolicy.

4. Typer av utgåvor och kommunikationskanaler

Endomines primära kommunikationskanaler består av börser, pressmeddelanden och andra nyheter, bolagets hemsida och olika möten och evenemang. Endomines offentliggör alltid internt information genom en börsmeddelande. En börsmeddelande används också för offentliggörande av periodisk information och annan reglerad information. Nyheter som inte uppfyller kraven för börsfrigörelser men som Endomines anser vara nyhetsvärda eller på annat sätt intressera intressenterna publiceras genom ett pressmeddelande eller andra nyheter.

Distribution och tillgänglighet av utgåvor Endomines börsmeddelanden avslöjas till Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki och skickas till viktiga medier. Bolagets hemsida www.endomines.com är den viktigaste källan till aktuell information om Endomines. Endomines ledning ansvarar för Endomines hemsida och för beredning, utgivning och distribution av utgåvor. Alla Endomines finansiella rapporter utgivna enligt upplysningsskyldigheten, såsom års- och delårsrapporter, finns tillgängliga på bolagets hemsida under minst tio år. All annan reglerad information och andra utgåvor finns tillgängliga på bolagets hemsida under minst fem år.

5. Finansiell rapportering

Endomines tillhandahåller regelbundet information om sitt finansiella resultat genom att offentligt offentliggöra en årsredovisning, kvartalsrapporter, uttalanden, årsredovisning samt en revisionsrapport. Dessa rapporter är upptagna i enlighet med IFRS. Dessa rapporter är de främsta källorna till information om finansiella resultat och finansiella ställning, framtidsutsikter och annan relaterad information om Endomines. Räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Endomines publicerar sin bolagsstyrningsdeklaration på sin webbplats. Övrigt innehåll som krävs enligt den svenska bolagsstyrningskoden finns även på företags hemsida.

Endomines offentliggör offentliggörandet av årsredovisningen och kvartalsrapporterna enligt ett schema som redovisas före utgången av föregående budgetår och finns tillgängligt på bolagets hemsida.

6. Övningar

Kommunikation med investerare och analytiker
Endomines interagerar regelbundet med kapitalmarknadsaktörer och representanter för media, förutom den tysta perioden. Endomines försöker svara på frågor som lämnats in av aktieägare, investerare, analytiker och media utan onödigt dröjsmål.

Under möten tillhandahålls information inom ramen för tidigare offentliggjord information och exakt i enlighet med sådan information. Ny information som tidigare lämnats in eller kompletterande information som tillsammans med tidigare offentliggjorda uppgifter kan utgöra information som kan betraktas som insiderinformation får inte lämnas vid dessa möten.
Endomines övervakar marknadens förväntningar kontinuerligt. Det kommer att granska på begäran modeller som gjorts av analytiker men bara för faktuell noggrannhet och för allmän information. Endomines kommenterar inte eller tar något ansvar för uppskattningar eller förväntningar som gjorts av kapitalmarknadsrepresentanter. Bolaget kommenterar inte bolagets värdering eller kursutvecklingen, ger företräde åt någon särskild analytiker eller distribuerar analytikerrapporter till investeringssamhället.

Investerarpresentationer finns på Endomines hemsida.

Personer ansvarig och talesmän
De personer som huvudsakligen är ansvariga för investerare och medieförbindelser är VD och CFO.

Tyst period
Endominer följer en 30-dagars tyst period före offentliggörandet av kvartalsrapporteringen. Under denna tid möter Endomines inte med investerare, analytiker, företrädare för finansiella medier eller andra företrädare för kapitalmarknaderna eller kommenterar bolagets finansiella ställning, marknader eller framtidsutsikter. Tyst period slutar när respektive rapport publiceras. Undantag från denna regel är årsstämman (om den hålls under tystiden) och publicering av en börsmeddelande om en betydande affärshändelse och relaterad kommunikation; sådan kommunikation kommer emellertid att vara begränsad till den aktuella händelsen.

Rykten och information läckor
Endomines kommenterar inte rykten på marknaden, spekulationer från media, aktiekursutveckling, konkurrenters eller kunders eller analytikers uppskattningar. Endomines får emellertid offentligt avslöja ett börsmeddelande för att korrigera klart felaktig eller vilseledande information som sannolikt kommer att få en betydande inverkan på priset på bolagets finansiella instrument.

Om intern information som Endomines har försenat under MAR har läckt före offentliggörandet eller om sekretess inte längre kan säkerställas kommer Endomines offentligt att offentliggöra en börsmeddelande om saken så snart som möjligt. Om insiderinformation ges till tredje part som inte är skyldig till sekretess kommer Endomines offentligt att offentliggöra insiderinformationen samtidigt.

I en situation där ryktet uttryckligen hänför sig till insiderinformation, vars upplysningar har försenats, och rykten är tillräckligt exakt för att indikera att sekretessen för denna information inte längre är säkerställd kommer Endomines offentligt att avslöja en börsmeddelande om ärendet som snart som möjligt.

Rapporterande språk
Endomines officiella rapporteringsspråk som ett börsnoterat företag i Sverige är svenska. Allt material som är relaterat till uppfyllandet av Endomines upplysningsskyldighet är upprättat på svenska och engelska. Eftersom bolaget har betydande närvaro och notering i Finland kan den också kommunicera på finska.

Framtida prospekt
Endomines beskriver sina utsikter för innevarande år som en del av bokslutskommunikén. Endominer ger vägledning primärt på den förväntade minproduktionsvolymen för innevarande år.

Vinst varning
Om utvecklingen av Endomines intäkter, lönsamhet, finansiell ställning eller kortsiktiga affärsutsikter rimligen kan förväntas avvika från ett uttalande som tidigare gjordes av bolaget eller från vad som rimligen kan förväntas utifrån tidigare offentliggjord information, och en sådan avvikelse är sannolikt. För att få en betydande inverkan på priset på Endomines aktier eller andra finansiella instrument kommer Endomines att utfärda en vinstvarning genom en börsmeddelande så snart som möjligt. Uppge en vinstvarning kan inte försenas. Styrelsen beslutar om utgivande av vinstvarning.

Kriskommunikation
Endomines kommunikationsprinciper och roller och ansvarsområden under exceptionella omständigheter eller under kris definieras i bolagets krishanteringsplan. VD är ansvarig för kriskommunikation vid Endomines.

Insider Riktlinjer
Endomines har antagit en insiderpolicy som gäller för samtliga anställda, chefer, styrelseledamöter och styrelseledamöter. Beskrivning av bolagets insideradministration finns på bolagets hemsida.

I sin insideradministration följer Endomines kraven i MAR, riktlinjerna från ESMA, svensk lagstiftning, Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki regler och riktlinjer för insiders, Finansinspektionens vägledning och insiderpolicy som godkänts av styrelsen för Bolagets ledamöter.

Medlemmar i Endomines styrelse och ledningsgrupp samt viss annan personal vid Endomines ska inte direkt eller indirekt på eget konto eller på konto för tredje man utföra transaktioner avseende bolagets finansiella instrument inom 30 dagar före offentliggörandet av en årsredovisning och delårsrapporter / uttalanden.

Endomines sammanställer en insiderlista för projekt som involverar insiderinformation. Insiders får ett skriftligt meddelande om sina insiderpositioner och insiderriktlinjer.

Tolkningar och avvikelser
VD ansvarar för övervakningen och tolkningen av Endomines upplysningspolitik. VD eller en person som är auktoriserad av honom eller henne ger ytterligare instruktioner om genomförandet av informationspolitiken. I enskilda fall, av goda skäl och inom ramen för gällande lagar och förordningar, har VD rätt att avvika från informationspolitiken.