Bolagsstämman beslutar om arvode till styrelsen. Avgifter gäller inte styrelseledamöter i dotterbolagen. Om en styrelsemedlem är anställd vid Endomines, betalas ingen separat ersättning för styrelsearbete. Verkställande direktörens och ledande befattningshavares löner fastställs av styrelsen efter att ha föreslagits av ersättningskommittén. Bolaget har också etablerat riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättningar till styrelsen

Fördelningen av dessa arvoden bland styrelseledamöterna är beskriven i not 5 till årsrapporten för år 2021.

Ersättningar till koncernledningen

Ersättning till den verkställande direktören och de övriga personerna i koncernledningen ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning, eventuella prestations- och aktierelaterade incitamentsprogram och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska baseras på kompetens, ansvar och prestation. De ersättningar som betalas till varje koncernledare anges i not 5 till årsrapporten för år 2021.

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)