Bolagsstämman beslutar om arvode till styrelsen. Avgifter gäller inte styrelseledamöter i dotterbolagen. Om en styrelsemedlem är anställd vid Endomines, betalas ingen separat ersättning för styrelsearbete. Verkställande direktörens och ledande befattningshavares löner fastställs av styrelsen efter att ha föreslagits av ersättningskommittén. Bolaget har också etablerat riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättningar till styrelsen

År 2017 uppgick summan av arvoden betalda till styrelsen, inklusive arvoden för kommittéarbete, till 1 187 tusen SEK. Fördelningen av dessa arvoden bland styrelseledamöterna är beskriven i not 6 till årsrapporten för år 2017.

 

Tusen SEK
Styrelsens ordförande Staffan Simberg 350
Styrelseledamot Rauno Pitkänen 225
Styrelseledamot Ann Zetterberg Littorin 225
Styrelseledamot Stefan Månsson t.o.m. 31 oktober 187
Styrelseledamot Michael Mattsson 200
Markus Ekberg, VD t.o.m. 30 april 1 206
Saila Miettinen-Lähde, VD fr 1 maj 1, 2 027
Övriga ledande befattningshavare 4 081
Totalt  8 501

 

Ersättningar till koncernledningen

Ersättning till den verkställande direktören och de övriga personerna i koncernledningen ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning, eventuella prestations- och aktierelaterade incitamentsprogram och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska baseras på kompetens, ansvar och prestation.

År 2017 uppgick ersättningar som betalats till koncernledningen Saila Miettinen-Lähde, Markus Ekberg, Börje Lindén och Seppo Tuovinen till 7,334 tusen SEK, varav 3 233 tusen SEK var ersättning till den verkställande direktören för Endomines AB. Ersättningar inkluderar grundlön, bonus, andra förmåner och pensionsavgifter. Med övriga förmåner avses främst tjänstebil och telefon. De ersättningar som betalas till varje koncernledare anges i not 6 till årsrapporten för år 2017

Det finns för närvarande inga aktierelaterade eller aktierelaterade incitamentsprogram på gång.