Bolagsstämman beslutar om arvode till styrelsen. Avgifter gäller inte styrelseledamöter i dotterbolagen. Om en styrelsemedlem är anställd vid Endomines, betalas ingen separat ersättning för styrelsearbete. Verkställande direktörens och ledande befattningshavares löner fastställs av styrelsen efter att ha föreslagits av ersättningskommittén. Bolaget har också etablerat riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättningar till styrelsen

År 2018 uppgick summan av arvoden betalda till styrelsen, inklusive arvoden för kommittéarbete, till 1 192 tusen SEK. Fördelningen av dessa arvoden bland styrelseledamöterna är beskriven i not 5 till årsrapporten för år 2018.

 

Tusen SEK
Styrelsens ordförande Ingmar Haga 215
Styrelseledamot Rauno Pitkänen 237
Styrelseledamot Staffan Simberg 237
Styrelseledamot Thomas Hoyer 128
Styrelseledamot Michael Mattson 262
Styrelseledamot Ann Zetterberg Littorin, t.o.m 22 maj 113
Saila Miettinen-Lähde, VD 3 080
Övriga ledande befattningshavare 3 182
Totalt 7 454

 

Ersättningar till koncernledningen

Ersättning till den verkställande direktören och de övriga personerna i koncernledningen ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning, eventuella prestations- och aktierelaterade incitamentsprogram och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska baseras på kompetens, ansvar och prestation.

År 2018 uppgick ersättningar som betalats till koncernledningen Saila Miettinen-Lähde, Marcus Ahlström och Seppo Tuovinen till 6 262 tusen SEK, varav 3 080 tusen SEK var ersättning till den verkställande direktören för Endomines AB. Ersättningar inkluderar grundlön, bonus, andra förmåner och pensionsavgifter. Med övriga förmåner avses främst tjänstebil och telefon. De ersättningar som betalas till varje koncernledare anges i not 5 till årsrapporten för år 2018.

Det finns för närvarande inga aktierelaterade eller aktierelaterade incitamentsprogram på gång.