Bolagsstämma 2018

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Endomines AB (publ)

Presentation: Annual General Meeting 22 May 2018

Video: Annual General Meeting 22 May 2018

ÅRSSTÄMMA DEN 22 MAJ 2018

1. Kallelse till årsstämma

2. Valberedningens förslag och motiverade yttrande
In English CV: Thomas Hoyer
In English CV:Ingmar Haga

3. Styrelsens fullständiga förslag inför årsstämma

4. Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

5. Revisoryttrande om ersättning till ledande befattningshavare

6. Årsredovisning 2017

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2018

1. Stämmoprotokoll 2018-01-08

2. a) Punkt 7 Styrelsens beslut och fullständiga förslag till beslut
b) Punkt 8 Styrelsens beslut och fullständiga förslag till beslut 
c) Punkt 9 Styrelsens beslut och fullständiga förslag till beslut

3. Styrelsens redogörelse 13.6 och 12.7

4. Revisorsyttrande 13.6 och 12.7

5. Styrelsens redogörelse 20.13

6. Revisorsyttrande 20.14

——————————————————————————————

Bolagsstämma 2017

Protokoll fört vid årstämma med aktieägarna i Endomines AB (publ)

1. Kallelse till årsstämma

2. Valberedningens förslag och motiverade yttrande

3. Styrelsens fullständiga förslag inför årsstämma

4. Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

5. Revisoryttrande om ersättning till ledande befattningshavare

6. Årsredovisning 2016

——————————————————————————————

Bolagsstämma 2016

Årsstämmoprotokoll 2016

1. Kallelse till årsstämma

2. Valberedningens förslag och motiverade yttrande

3. Styrelsens fullständiga förslag inför årsstämma

4. Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

5. Revisoryttrande om ersättning till ledande befattningshavare

6. Årsredovisning 2015 (låg upplösning)
Årsredovisning 2015 (hög upplösning)

——————————————————————————————

Bolagsstämma 2015

Extra bolagsstämma 2015

Stämmoprotokoll 2015-12-17

Bilaga 2 till stämmoprotokoll

HANDLINGAR INFÖR STÄMMA

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)

Styrelsens förslag beslut och förslag till beslut

Styrelsens redogörelse enligt ABL 13.6

Revisorsyttrande

Styrelsens redogörelse enligt ABL 20.13 och 12.7

ÅRSSTÄMMA 2015

Årsstämmoprotokoll 2015

Kallelse till årsstämma

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Information om föreslagna styrelseledamöter

Styrelsens redovisning enligt Koden 9.1

Revisoryttrande om ersättningar till ledande befattningshavare

——————————————————————————————

Bolagsstämma 2014

Extra bolagsstämma 2014

Extra bolagsstämma 2014-10-30 inkl bilaga 2

Styrelsens fullständiga förslag

Styrelsens redogörelser

Revisorernas yttrande över styrelsens redogörelse

Villkor för teckningsoptionerna

Årstämmoprotokoll 2014

Kallelse till bolagsstämma 2014

Redogörelse för valberedningens arbete 2014

Styrelsens redovisning av utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

Revisorsyttrande

——————————————————————————————

Bolagsstämma 2013

Årsstämmoprotokoll 2013

Kallelse till bolagsstämma i Endomines 2013

Valberedningens redogörelse förslag och motivering av förslag

Information om till ny- och omval föreslagna styrelseledamöter 2013

Styrelsens redovisning av utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

Revisorsyttrande enligt 8 kap 54 aktiebolagslagen

——————————————————————————————

Bolagsstämma 2012

Årsstämmoprotokoll 2012

Kallelse till Bolagsstämma i Endomines AB 2012

Årsredovisning 2011

Information om till ny- och omval föreslagna styrelseledamöter 2012

P. 14 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare FIN

P. 15 Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

——————————————————————————————

Bolagsstämma 2011

Endomines årsstämmoprotokoll 2011 exkl. bilaga 1 & 2

——————————————————————————————

Bolagsstämma 2010

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i Endomines AB (publ)

——————————————————————————————

Bolagsstämma 2009

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Endomines AB (publ) den 12 november 2009

Styrelsens för Endomines AB (publ) beslut och förslag rörande minskning av aktiekapital och emission av units m.m.

Villkor för teckningsoptioner 2009/2010 avseende nyteckning av aktier i Endomines AB (publ)

Styrelsens för Endomines AB (publ) förslag till beslut om inrättande av personaloptionsprogram innefattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 8 på dagordningen)

Villkor för teckningsoptioner 2009/2014 avseende nyteckning av aktier i Endomines AB (publ)

Styrelsens för Endomines AB (publ) redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen inför förslag till beslut om minskning av aktiekapital

Revisorsyttrande enligt 20 kap 14 § i aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelsee enligt 20 kap 13 § fjälrde stycket samma lag

Styrelsens för Endomines AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen