EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 26 SEPTEMBER 2022

 1. Kallelse till extra bolagsstämma
  Notice to extraordinary general meeting
  Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
 2. Fullmaktsformulär AGM 2022 (.docx)
  Proxy form AGM 2022(.docx)
 3. Form for postal voting(.docx)
  Formulär för poströstning (.docx)
 4. Föreslagen ny bolagsordning
 5. Stämmaprotokoll / Minutes

ÅRSSTÄMMA DEN 24 MAJ 2022

Årsstämmoprotokoll 2022
Minutes from AGM 2022

 1. Notice to annual general meeting
  Kallelse till årsstämma
 2. Fullmaktsformulär AGM 2022 (.docx)
  Proxy form AGM 2022(.docx)
 3. Form for postal voting(.docx)
  Formulär för poströstning (.docx)
 4. Declaration of impartiality and independence pursuant to Regulation (EU) Nr
  537/2014 and the International Standard on Auditing (ISA 260)Försäkran avseende opartiskhet och självständighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 och International Standard on Auditing (ISA 260)
 5. Auditor’s statement pursuant to Chapter 8, Section 54 of the
  Swedish Companies Act (2005:551)
  Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebolagslagen (2005:551)
  Ersättningsrapport 2021
  Remuneration report 2021

EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 19 JULI 2021

Extra Bolagstämmaprotokoll 2021
Minutes from EGM 2021

 1. Kallelse till extra bolagsstämma
  Notice to extraordinary general meeting
  Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
 2. Merger Plan
  Bilaga 13.2 – Räkenskaper som upprättats enligt den finska aktiebolagslagen
  Bilaga 13.1 – Det Överlåtande Bolagets årsredovisning för 2020
  Bilaga 11.1 – En kopia av det Övertagande Bolagets bolagsordning
  Bilaga 19.2 (c) – Det Överlåtande Bolagets årsredovisning för 2020
  Bilaga 19.2 (b) – Det Överlåtande Bolagets årsredovisning för 2019
  Bilaga 19.2 (a) – Det Överlåtande Bolagets årsredovisning för 2018
  Bilaga 20.1 – Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB’s yttrande
  Bilaga 20.3 – Pricewaterhouse Coopers Oy’s yttrande
 3. Formulär för poströstning (.docx)
  Form for postal voting (.docx)
 4. Fullmaktsformulär (.docx)
  Proxy form (.docx)
  Valtakirjalomake (.docx)

ÅRSSTÄMMA DEN 10 JUNI 2021

Årsstämmoprotokoll 2021
Minutes from AGM 2021

 1. Kallelse till årsstämma
  Notice to annual general meeting
  Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
 2. Valberedningens förslag och motiverade yttrande
  Proposed new members to the Board of Directors, Eeva Ruokonen, Markus Ekberg, Jukka-Pekka Joensuu
 3. Revisionsberättelse
 4. Försakran avseende opariskhet och självständighet enligt Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 och International Standard  on Auditing (ISA 260)
  Declaration of impartiality and independence pursuant to Regulation (EU) Nr 537/2014 and the International Standard on Auditing (ISA 260) 
 5. Auditor’s statement pursuant to Chapter 8, Section 54 of the
  Swedish Companies Act (2005:551)

  Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebolagslagen (2005:551)Ersättningsrapport 2020
 6. Revisors yttrande om bolagsstyrningrapporten
 7. Fullmaktsformulär AGM 2021 (.docx)
  Proxy form AGM 2021(.docx)
  Valtakirja AGM 2021(.docx)
 8. Form for postal voting(.docx)
  Formulär för poströstning (.docx)
 9. Villkor för teckningsoptioner

EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 4 JANUARI 2021

 1. Kallelse till extra bolagsstämma
  Notice to extraordinary general meeting
  Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
 2. Styrelsens redogörelse (The Board of Directors’ statement) – 12 kap 7 § Styrelsens redogörelse (The Board of Directors’ statement) – 13 kap 6 §
  Styrelsens redogörelse (The Board of Directors’ statement) – 20 kap 13 §
 3. Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser 12 kap 7§
  Auditor’s statement regarding events of material significance 12 ch 7§Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser 13 kap 6§
  Auditor’s statement regarding events of material significance 13 ch 6§Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösenvillkor m.m. 20 kap 14§
  Auditor’s statement regarding specific redemption terms, etc. 20 ch 14§
 4. Fullmaktsformulär (.docx)
  Proxy form (.docx)
  Valtakirja (.docx)
 5. Formulär för postomröstning (.docx)
  Form for postal voting (.docx)

 

ÅRSSTÄMMA DEN 29 JUNI 2020

Protokoll från årsstämma 2020

 1. Kallelse till årsstämma
 2. Valberedningens förslag och motiverade yttrande
 3. Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
 4. Revisoryttrande om ersättning till ledande befatningshavare
 5. Årsredovisning 2019
 6. Fullmaktsformulär/Proxy form/Valtakirja
 7. Formulär för poströstning/Postal voting form
 8. Information om föreslagna styrelseledamöter
 9. Revisors yttrande över bolagsstyrningsrapporten
 10. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna som föreslås emitteras på årsstämman
 11. Föreslagen ny bolagsordning i sin helhet

 

EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 10 DECEMBER 2019

Protokoll från extra bolagsstämma 10 december 2019
Minutes from extraordinary general meeting 10th December 2019

 1. Kallelse till extra bolagsstämma
  Notice to extraordinary general meeting
 2. Föreslagna villkor
  Proposed terms and conditions
 3. Fullmaktsformulär
  Proxy form
  Valtakirja

 

ÅRSSTÄMMA DEN 10 JUNI 2019

Endomines – Årsstämmoprotokoll 2019

1. Kallelse till årsstämma

2. Valberedningens förslag och motiverade yttrande
In English: CV: Jeremy Read

3. Styrelsens fullständiga förslag inför årsstämma

4. Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

5. Styrelsens redogörelse enligt 13 kap.

6. Styrelsens redogörelse enligt 20 kap.

7. Revisoryttrande om ersättning till ledande befattningshavare

8. Revisorsyttranden enligt 13 kap.

9. Revisorsyttranden enligt 20 kap.

10. Årsredovisning 2018

11. Fullmaktsformulär / Proxy formValtakirja

12. Information om föreslagna styrelseledamöter

 

ÅRSSTÄMMA DEN 22 MAJ 2018

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Endomines AB (publ)

Presentation: Annual General Meeting 22 May 2018

Video: Annual General Meeting 22 May 2018

1. Kallelse till årsstämma

2. Valberedningens förslag och motiverade yttrande
In English CV: Thomas Hoyer
In English CV:Ingmar Haga

3. Styrelsens fullständiga förslag inför årsstämma

4. Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

5. Revisoryttrande om ersättning till ledande befattningshavare

6. Årsredovisning 2017

 

EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 8 JANUARI 2018

1. Stämmoprotokoll 2018-01-08

2. a) Punkt 7 Styrelsens beslut och fullständiga förslag till beslut
b) Punkt 8 Styrelsens beslut och fullständiga förslag till beslut 
c) Punkt 9 Styrelsens beslut och fullständiga förslag till beslut

3. Styrelsens redogörelse 13.6 och 12.7

4. Revisorsyttrande 13.6 och 12.7

5. Styrelsens redogörelse 20.13

6. Revisorsyttrande 20.14

 

ÅRSTÄMMA DEN 20 APRIL 2017

Protokoll fört vid årstämma med aktieägarna i Endomines AB (publ)

1. Kallelse till årsstämma

2. Valberedningens förslag och motiverade yttrande

3. Styrelsens fullständiga förslag inför årsstämma

4. Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

5. Revisoryttrande om ersättning till ledande befattningshavare

6. Årsredovisning 2016

ÅRSTÄMMA DEN 18 APRIL 2016

Årsstämmoprotokoll 2016

1. Kallelse till årsstämma

2. Valberedningens förslag och motiverade yttrande

3. Styrelsens fullständiga förslag inför årsstämma

4. Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

5. Revisoryttrande om ersättning till ledande befattningshavare

6. Årsredovisning 2015 (låg upplösning)
Årsredovisning 2015 (hög upplösning)

 

EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 17 DECEMBER 2015

Stämmoprotokoll 2015-12-17

Bilaga 2 till stämmoprotokoll

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)

Styrelsens förslag beslut och förslag till beslut

Styrelsens redogörelse enligt ABL 13.6

Revisorsyttrande

Styrelsens redogörelse enligt ABL 20.13 och 12.7

 

ÅRSSTÄMMA DEN 16 APRIL 2015

Årsstämmoprotokoll 2015

Kallelse till årsstämma

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Information om föreslagna styrelseledamöter

Styrelsens redovisning enligt Koden 9.1

Revisoryttrande om ersättningar till ledande befattningshavare

 

EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 30 OKTOBER 2014

Extra bolagsstämma 2014-10-30 inkl bilaga 2

Styrelsens fullständiga förslag

Styrelsens redogörelser

Revisorernas yttrande över styrelsens redogörelse

Villkor för teckningsoptionerna

 

ÅRSSTÄMMA DEN 24 APRIL 2014

Årstämmoprotokoll 2014

Kallelse till bolagsstämma 2014

Redogörelse för valberedningens arbete 2014

Styrelsens redovisning av utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

Revisorsyttrande

 

ÅRSTÄMMA DEN 23 APRIL 2013

Årsstämmoprotokoll 2013

Kallelse till bolagsstämma i Endomines 2013

Valberedningens redogörelse förslag och motivering av förslag

Information om till ny- och omval föreslagna styrelseledamöter 2013

Styrelsens redovisning av utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

Revisorsyttrande enligt 8 kap 54 aktiebolagslagen

 

ÅRSTÄMMA DEN 26 APRIL 2012

Årsstämmoprotokoll 2012

Kallelse till Bolagsstämma i Endomines AB 2012

Årsredovisning 2011

Information om till ny- och omval föreslagna styrelseledamöter 2012

P. 14 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare FIN

P. 15 Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

 

ÅRSTÄMMA DEN 28 APRIL 2011

Endomines årsstämmoprotokoll 2011 exkl. bilaga 1 & 2

 

ÅRSTÄMMA DEN 25 APRIL 2010

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i Endomines AB (publ)

 

EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 12 NOVEMBER 2009

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Endomines AB (publ) den 12 november 2009

Styrelsens för Endomines AB (publ) beslut och förslag rörande minskning av aktiekapital och emission av units m.m.

Villkor för teckningsoptioner 2009/2010 avseende nyteckning av aktier i Endomines AB (publ)

Styrelsens för Endomines AB (publ) förslag till beslut om inrättande av personaloptionsprogram innefattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 8 på dagordningen)

Villkor för teckningsoptioner 2009/2014 avseende nyteckning av aktier i Endomines AB (publ)

Styrelsens för Endomines AB (publ) redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen inför förslag till beslut om minskning av aktiekapital

Revisorsyttrande enligt 20 kap 14 § i aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelsee enligt 20 kap 13 § fjälrde stycket samma lag

Styrelsens för Endomines AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen