I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutande organet i Bolaget. På bolagsstämman, utövar aktieägarna sin rösträtt i frågor såsom fastställande av Bolagets balans- och resultaträkning, disposition av bolagets vinst eller förlust, avsättning av styrelsen och verkställande direktören, val av ledamöter till styrelse och val av revisorer, samt betalning av ersättningar till styrelsen och revisorerna. Bolaget har rätt att sammankalla en extra bolagsstämma utöver årsstämman.

Tillkännagivandet om årsstämman eller den extra bolagsstämman då en ändring av bolagsordningen behandlas kommer att utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Tillkännagivandet om den extra bolagsstämman då en ändring av bolagsordningen behandlas kommer att utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. I enlighet med bolagsordningen ska kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som är förvaltarregistrerade i aktieboken hos Euroclear Sweden AB minst fem dagar innan bolagsstämman, och som önskar att delta i den, och som inom angivet utsatt datum underrättat bolaget om sin avsikt att delta på stämman, har även rätt att närvara och rösta.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn.  Om dessa aktieägare inom angiven utsatt dag och tid har underrättat förvaltaren om sin avsikt att delta på stämman har han/hon rätt att närvara och rösta vid stämman.

Material av bolagsstämmor