Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.

Revisor utses av årsstämman vart fjärde år. Ordinarie revisor i Endomines AB sedan extra bolagsstämma den 16 december 2005 är revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, Torsgatan 21, 113 97 Stockholm, med auktoriserad revisor Anna Rozhdestvenskaya som huvudansvarig revisor from 2020. PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor vid årsstämman 2021

Ersättning till koncernens revisorer betalas in på ett kreditkonto i form av fortlöpande ersättningar vilka godkänns separat. År 2021 var ersättningen till Endomines revisorer PricewaterhouseCoopers AB och PricewaterhouseCoopers Oy 2 084 tusen SEK, varav 295 tusen SEK var för andra uppdrag än revisionsengagemang.

Försäkran avseende opartiskeht och självständighet