Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.

Revisor utses av årsstämman vart fjärde år. Ordinarie revisor i Endomines AB sedan extra bolagsstämma den 16 december 2005 är revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, Torsgatan 21, 113 97 Stockholm, med auktoriserad revisor Martin Johansson som huvudansvarig revisor fr o m den 23 april 2013. PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor senast vid ordinarie årsstämma den 24 april 2014 för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Ersättning till koncernens revisorer betalas in på ett kreditkonto i form av fortlöpande ersättningar vilka godkänns separat. År 2017 var ersättningen till Endomines AB:s revisor PricewaterhouseCoopers AB 463 tusen SEK, varav 58 tusen SEK var för andra uppdrag än revisionsengagemang.