4.7.2019

Slutligt utfall av Endomines företrädesemission – Tillförs ca 156 miljoner kronor

Pressmeddelande (PDF)
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

Endomines AB, pressmeddelande 4.7.2019 kl 15:45 CEST

Det slutliga resultatet av Endomines AB:s (publ) (“Endomines”) företrädesemission, för vilken teckningsperioden löpte ut den 1 juli 2019, visar att 44 549 555 aktier, motsvarande 94,4 procent av företrädesemissionen, har tecknats.

Med stöd av teckningsätter har cirka 74,4 procent av de erbjudna aktierna, eller 35 104 932 aktier tecknats. Därtill har anmälningar om att teckna 9 444 623 aktier utan stöd av teckningsrätter mottagits, vilket motsvarar cirka 20,0 procent av företrädesemissionen. Dessa aktier har tilldelats i enlighet med de principer som anges i prospektet avseende företrädesemissionen. Meddelande om tilldelning av aktier kommer att sändas till de som erhållit tilldelning av aktier. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares villkor och rutiner.

Genom företrädesemissionen kommer Endomines att tillföras cirka 156 miljoner SEK före emissionskostnader. Någon kvittning mot aktier med anledning av den bryggfinansiering Endomines erhållit från några av sina aktieägare kommer inte att ske då lånen istället kommer att återbetalas kontant.

Genom företrädesemissionen kommer det totala antalet aktier, efter registrering av företrädesemissionen, att öka med 44 549 555 från 35 407 488 till 79 957 043 och aktiekapitalet att öka med 133 648 665 SEK, från 106 222 464 SEK till 239 871 129 SEK.

Indikativ tidsplan

11.7. Handel i BTA/Interimsaktier avslutas på Nasdaq Stockholm (på eller omkring)

12.7. Företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket (på eller omkring)

15.7. BTA/Interimsaktier konverteras till existerande aktieserie hos Euroclear Sweden (på eller omkring)

16.7. Handel i BTA/Interimsaktier avslutas på Nasdaq Helsinki och de konverteras till existerande aktieserie hos Euroclear Finland (på eller omkring)

17.7. Handel i nya aktier kombinerat med existerande aktieserie inleds på Nasdaq Stockholm och på Nasdaq Helsinki (på eller omkring)

"Jag är mycket nöjd med resultatet av emissionen som, nästan fulltecknad, visar starkt stöd av våra nuvarande aktieägare samt nya investerare för våra fortsatta utvecklingsplaner. Emissionslikviden möjliggör fortsatt utveckling och produktionsökning i Friday-gruvan samt vidare prospektering vid, och igångsättning av, gruvområden Rescue, Unity och Kimberly i Idaho, USA. Likviden kommer också användas för fortsatt prospektering på den Karelska Guldlinjen samt för schemalagd kontantbetalning till TVL Gold för tillgångarna som köpts i Idaho. Sammantaget är den framgångsrika företrädesemissionen ett ytterligare steg framåt i företagets utveckling till det nya Endomines med en långsiktig plattform för tillväxt. Jag vill verkligen tacka alla våra befintliga och nya aktieägare för att ni har gett Endomines denna möjlighet och ser fram emot det fortsatta utvecklingsarbetet med stor förväntan och engagemang.”
Tf. VD, Marcus Ahlström

"Företrädesemission genomfördes framgångsrikt och vi vill varmt tacka våra nuvarande aktieägare för deras lojalitet och starka tro på Endomines samt välkomna våra nya investerare och aktieägare till företaget. Vi har nu möjlighet att driva utvecklingen av våra gruvutvecklings- och prospekteringstillgångar i USA och Finland."
Styrelseordförande, Ingmar Haga

Finansiell och legal rådgivare
Evli Bank är finansiell rådgivare och Cederquist är legal rådgivare till Endomines i samband med företrädesemissionen.

Kontakt person
Marcus Ahlström, tillförordnad VD, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli 2019 kl. 15:45 CEST.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).  

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Endomines. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Endomines kommer endast att ske genom det prospekt som Endomines offentliggjorde den 12 juni 2019.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, USA eller annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Endomines har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA.

De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Endomines aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.