10.5.2019

Kallelse till årsstämma i Endomines AB (publ)

Pressmeddelande (PDF)
Endomines AB, pressmeddelande 10.5.2019 kl. 08:15 CEST

Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 10 juni 2019 kl. 14.00 i Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, 113 56 Stockholm.

Deltagande, anmälan m.m.

För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 3 juni 2019, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast måndagen den 3 juni 2019. Anmälan ska ske skriftligen till bolaget under adress Endomines AB (publ), ”Årsstämman 2019”, Postbox 5822, 102 48 Stockholm, per telefon +358 50 544 68 14 eller per e-post anmalan@endomines.com. Vid anmälan ska uppges namn/företagsnamn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar, för att underlätta inpasseringen vid stämman, vara Endomines tillhanda senast måndagen den 3 juni 2019. Eventuell fullmakt ska insändas i original. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på www.endomines.com/sv.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade (inklusive finska aktieägare som är registrerade i det finska värdeandelssystemet hos Euroclear Finland Oy) måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast måndagen den 3 juni 2019, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Verkställande direktörens anförande
 9. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
 10. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag
 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 13. Val av styrelse och styrelseordförande
 14. Val av revisor
 15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 16. Styrelsens förslag till beslut om
  a) minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning
  b) ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet
  c) godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande samt
  d) fondemission och minskning av aktiekapitalet
 17. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Tone Myhre-Jensen, Cederquist, ska väljas till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 (B) – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2018 och att balanserad förlust och överkursfond samt årets resultat, totalt -29 819 771 kronor förs över i ny räkning.

Punkt 11 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med oförändrat 350 000 kronor per år och för övriga styrelseledamöter med oförändrat 200 000 kronor per styrelseledamot och år, dock att inget arvode ska utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget, att arvode för styrelseledamots arbete i av styrelsen inrättad ersättningskommitté, revisionskommitté och teknik- och säkerhetskommittén ska utgå med oförändrat 25 000 kronor per styrelseledamot och år för varje sådan kommitté styrelseledamot arbetar i och att arvoden till revisionskommitténs och teknik- och säkerhetskommitténs ordförande ska utgå med 50 000 kronor per år, samt att ett mötesarvode per fysiskt styrelsemöte ska utgå med 3 000 kronor.

Ersättning till bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 och 13 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem stycken utan styrelsesuppleanter och att omval sker av styrelseledamöterna Ingmar Haga, Thomas Hoyer, Michael Mattson och Rauno Pitkänen och att nyval sker av Jeremy Read. Staffan Simberg har avböjt omval. Valberedningen föreslår vidare att Ingmar Haga omväljs till styrelsens ordförande.

Närmare uppgifter om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats, www.endomines.com/sv.

Punkt 14 – Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2020. PricewaterhouseCoopers AB har upplyst att Martin Johansson kommer utses till huvudansvarig revisor för det fall PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor.

Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och de övriga personerna i koncernledningen (”Ledningen”), samt styrelseledamöter, i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget. Endomines ska tillämpa marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor för att kunna rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, utformade att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Ersättningsformerna ska motivera Ledningen att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen. Ersättning till Ledningen ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning, eventuella prestations- och aktierelaterade incitamentsprogram och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt baseras på kompetens, ansvar och prestation. Den rörliga ersättningen ska vara utformad med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande och utgår baserat på utfall i förhållande till tydligt uppställda mål samt vara maximerad i förhållande till den fasta lön som fastställts. Den rörliga ersättningen ska inte överstiga 40 procent av den fasta lönen för den verkställande direktören och för övriga i Ledningen inte överstiga 30 procent av den fasta lönen.

Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningstiden inte vara längre än tolv månader. Avgångsvederlag samt fast lön för en person i Ledningen ska sammantaget normalt inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för tolv månader vid uppsägning från bolagets sida. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Aktierelaterade incitamentsprogram inom bolaget ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling, en ökad intressegemenskap mellan deltagaren i programmet och bolagets aktieägare och ska implementeras på marknadsmässiga villkor.

Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning följer och utvärderar styrelsens ersättningskommitté tillämpningen av årsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Bolagets revisor har i enlighet med 8 kap. 54 § aktiebolagslagen lämnat ett yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt under 2018 har följts. Utvärderingen och revisorns granskning har resulterat i slutsatsen att Endomines under 2018 har följt de riktlinjer för ersättning som årsstämman fattat beslut om.

Punkt 16 (A) – Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med 43 102 799 kronor, utan indragning av aktier, för förlusttäckning.

Genom minskningen av aktiekapitalet kommer aktiernas kvotvärde att minskas från 8,00 kronor till 6,78 kronor. Aktiekapitalet kommer genom minskningen att minskas från 283 259 904 kronor till 240 157 105 kronor.

Det noteras att total ansamlad förlust för räkenskapsåret 2018 uppgick till -29 819 771 kronor samt att total ansamlad förlust för perioden januari – mars 2019 uppgick till -13 283 028 kronor, totalt -43 102 799 kronor.

Punkt 16 (B) – Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

I. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Med anledning av den nyemission som styrelsen beslutat om under förutsättning av godkännande av årsstämman i enlighet med punkt 16 (C) nedan, föreslår styrelsen att aktiekapitalets gränser i bolagsordningen (§ 4) ändras till lägst 150 000 000 kronor och högst 600 000 000 kronor samt att gränserna för antalet aktier (§ 5) ändras till lägst 50 000 000 stycken och högst 200 000 000 stycken. Bolagsordningens § 4 och § 5 får därmed följande lydelser:

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 150 000 000 kr och högst 600 000 000 kr.” (§ 4)
”Antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 stycken och högst 200 000 000 stycken.” (§ 5)

II. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet
För att möjliggöra styrelsens beslut under förutsättning av årsstämmans godkännande om nyemission enligt punkt 16 (C) nedan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas med 133 934 641 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fritt eget kapital. Genom minskningen av aktiekapitalet kommer aktiernas kvotvärde att minskas från 6,78 kronor till 3,00 kronor. Aktiekapitalet kommer genom minskningen att minskas från 240 157 105 kronor till 106 222 464 kronor.

Handlingar enligt 20 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats.

Punkt 16 (C) – Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande

För att i första hand möjliggöra den fortsatta utvecklingen och öka produktionen i Friday-gruvan men även för att möjliggöra prospektering vid, och uppstart av, gruvområdena Rescue, Kimberly, Unity och vid den Karelska guldlinjen samt för att använda medlen till överenskomna kontantbetalningar till TVL Gold för förvärvade tillgångar i Idaho föreslår styrelsen att årsstämman godkänner styrelsens beslut från den 10 maj 2019 om nyemission av högst 47 209 984 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 141 629 952 kronor. Noteras att beslutet förutsätter bolagsordningsändring och minskning av aktiekapital enligt punkterna 16 (B) II och (B) I ovan. För beslutet gäller i övrigt följande villkor.

 1. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid sådana aktieägare har rätt att erhålla en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.

  Teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätt. För det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, till de som tecknat sig utan teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder.

  I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan teckningsrätter ske till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

  I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som endast tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

 2. Avstämningsdagen för deltagande i nyemissionen av aktier med företrädesrätt är den 12 juni 2019.

 3. Teckning med stöd av teckningsrätt ska ske genom betalning av emissionslikvid under perioden från och med den 14 juni 2019 till och med den 1 juli 2019. Teckning utan stöd av teckningsrätt ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätt ska betalas senast tre bankdagar efter besked om tilldelning. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer utan avisering från Euroclear Sweden AB respektive Euroclear Finland Ab att bokas bort ur Euroclear Sweden AB:s respektive Euroclear Finland Ab:s system.

 4. Teckningskursen uppgår till 3,50 kronor per aktie. Teckningskursen omräknad i Euro, för de aktieägare som har sina aktier registrerade i Finland, kommer att meddelas i prospektet avseende nyemissionen, vilket beräknas publiceras onsdagen den 12 juni 2019. Eurokursen per aktie fastställs baserat på Sveriges Riksbanks officiella EUR/SEK-kurs per den sista handelsdagen före prospektet godkänns av Finansinspektionen, beräknat till tisdagen den 11 juni 2019.

 5. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

För innehavare av teckningsoptioner av serie 2019/2022 och/eller konvertibler i bolaget som önskar verkställa teckning av aktier respektive konvertering av konvertibellånet under perioden från och med dagen för detta beslut till och med avstämningsdagen för nyemissionen, kommer registrering av de nya aktierna på avstämningskontot ske först efter avstämningsdagen för nyemissionen. Omräkning av teckningskurs respektive konverteringskurs och, i förekommande fall, omräknat antal aktier kommer att ske efter nyemissionens genomförande i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna respektive konvertiblerna.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats.

Punkt 16 (D) – Styrelsens förslag till beslut om fondemission och minskning av aktiekapitalet

I. Förslag till beslut om fondemission
I syfte att kunna återställa aktiekapitalet till det belopp som aktiekapitalet uppgick till före minskningen enligt punkt 16 (B) II, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om genomförande av en fondemission omfattande en ökning av bolagets aktiekapital med 77 282 662 kronor genom ianspråktagande av bolagets fria egna kapital. Fondemissionen genomförs utan utgivande av nya aktier.

II. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet
I syfte att undvika icke avsedd sammantagen höjning av aktiekapitalet till följd av fondemission enligt punkt (D) I ovan, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas med högst 77 282 662 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fond att användas enligt beslut av årsstämman. Aktiekapitalets minskning ska fastställas till ett belopp i kronor som motsvarar aktiekapitalets ökning enligt besluten om nyemission enligt punkt 16 (C) (d.v.s. den faktiska ökningen när utfallet av emissionen är känt) och fondemission enligt punkt 16 (D) I minus minskningsbeloppets storlek enligt punkt 16 (B) II, dock högst 77 282 662 kronor som anges ovan.

Handlingar enligt 20 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats.

Övrig information

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut av årsstämman enligt styrelsens förslag enligt punkt 16 (A), 16 (B) och 16 (D) erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 16 (B) I är villkorat av att årsstämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet i enlighet med punkt 16 (B) II och nyemissionen enligt punkt 16 (C). Beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 16 (B) II förutsätter att bolagsordningen ändras i enlighet med punkt 16 (A) ovan. Beslutet enligt 16 (B) II är även villkorat av att nyemissionen enligt punkt 16 (C) och fondemissionen enligt punkt 16 (D) I, innebärande en ökning av aktiekapitalet med belopp som inte understiger minskningsbeloppet, registreras hos Bolagsverket samt att minskningen, nyemissionen och fondemissionen sammantaget inte medför att bolagets aktiekapital minskar.

Beslut om fondemission enligt punkt 16 (D) I är villkorat av att årsstämman fattar beslut om nyemission i enlighet med punkt 16 (C). Beslut om minskning av aktiekapitalet enligt 16 (D) II är villkorat av att årsstämman fattar beslut i enlighet med punkterna 16 (C) och 16 (D) I.

För det fall minskningen av aktiekapitalet enligt punkt 16 (D) II motsvarar det belopp som aktiekapitalet ska ökas med genom fondemissionen enligt punkt 16 (D) I ska besluten enligt punkterna 16 (D) I och II inte anmälas för registrering hos Bolagsverket.

Bemyndigande

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB respektive Euroclear Finland Ab.

Antal aktier och röster i bolaget

I Endomines finns per dagen för denna kallelse totalt 35 407 488 aktier med en röst vardera, således totalt 35 407 488 röster.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Handlingar

Fullständiga förslag, styrelsens redogörelse för resultatet av ersättningskommitténs utvärdering enligt Svensk kod för bolagsstyrning och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.endomines.com/sv senast från och med måndagen den 20 maj 2019. Årsredovisningen, valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse och information om föreslagna styrelseledamöter finns på bolagets webbplats www.endomines.com/sv. Handlingarna sänds per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter  

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i maj 2019
Endomines AB (publ)
Styrelsen

Kontaktperson
Marcus Ahlström, ställföreträdande VD, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2019 kl. 08:15 CEST.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).