15.6.2022

LDA Capital konverterar del av sitt konvertibellån

Pressmeddelande (PDF)
Endomines AB (publ), pressmeddelande 15 juni 2022 kl 18:30 CET

Som meddelats av Endomines AB (publ) (”Endomines” eller ”Bolaget”) den 25 mai 2022 har Endomines emitterat ett konvertibellån till LDA Capital Limited (”LDA”) med ett totalt nominellt belopp om 600 000 euro. LDA har nu meddelat Endomines att LDA önskar konvertera en del av lånet, 100 000 euro, till nya aktier i Endomines.

 

Enligt det avtal om konvertibla lån (”Avtalet”) som ingåtts mellan parterna ska konverteringskursen motsvara 85 procent av den dagliga volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki under 15 handelsdagar före dagen för begäran om konvertering (dock inte lägre än aktiens kvotvärde), och har i enlighet med detta fastställts till 0,20 euro.

 

Som ett resultat av konverteringen emitterar Endomines 500 000 nya aktier vilka förväntas registreras vid Bolagsverket omkring den 22.6.2022 och första dagen för handel i de nya aktierna på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki förväntas vara omkring den 29.6.2022. Efter registreringen kommer aktiekapitalet i Endomines att öka med 1 000 000 kronor från 527 396 756 kronor till 528 396 756 kronor och det totala antalet utestående aktier och röster i Endomines kommer att öka från 263 698 378 aktier och röster till 264 198 378 aktier och röster. De nya aktierna utgör cirka 0,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter att de nya aktierna registrerats.

 

Kontaktperson

Mikko Sopanen, CFO, mikko.sopanen@endomines.com, +358 50 434 7439

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 18:30 CET den 15 juni 2022.

 

 

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA och Finland. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).