19.8.2021

ENDOMINES Halvårsrapport 2021 Återstart av Friday-gruvan i Idaho - USA och Pampalo-gruvan i Finland

Hela rapporten (PDF)Pressmeddelande (PDF)
Endomines AB, pressmeddelande 19 augusti 2021 kl. 09:00 CEST

H1 2021 (jämfört med H1 2020)

Operativ översikt

 • Endomines avslutar skötsel och underhåll perioden vid Friday-gruvan i Idaho, USA, uppgraderar Orogrande anrikningsverk och fortsätter gruvutvecklingen
 • Endomines förbereder återstarten av verksamheten vid Pampalo-gruvan i Finland inför år 2022 med utvecklingen av snedbanan (80m per månad) från gruvnivån 775m RL och påbörjar ett underjordiskt kärnborrningprojekt ned till nivån 805m RL
 • Endomines undertecknar en fusionsplan och beslutar om flytt av säte från Sverige till Finland
 • Endomines förbereder studie och borrningsprogram för bolagets tillgångar i Montana, US Grant och Kearsarge guldprojekt
 • Inga personskador har rapporterats de senaste 12 månaderna; LTIFR 0 (11)

Finansiell översikt

 • Intäkter uppgick till 0,1 MSEK (10,5)
 • EBITDA uppgick till -40,3 MSEK (-45,3)
 • Det totala kassaflödet uppgick till 16,1 MSEK (-12,3)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,59 SEK (-0,61)

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Den 2 juli 2021 ingår Endomines Finland Oyj finansieringsavtal med en grupp finska investerare uppgående till totalt 5 miljoner euro.
 • Den 19 juli, 2021 meddelar Endomines kommunikén från extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) vilken godkännande fusionsplanen mellan Endomines AB (publ) och Endomines Finland Oyj.
 • Den 20 juli, 2021 meddelar Endomines att bolagets tillfälliga VD och CFO Marcus Ahlström avgår. Styrelsen har påbörjat sökandet efter en ny permanent VD och förväntar sig att kunna få VD anställningen genomförd under hösten 2021.
 • Den 12 augusti, 2021 rapporterar Endomines nya mycket lovande borrningsresultat från fördjupningen av Pampalo gruvan.
 • Den 16 augusti, 2021 meddelar Endomines att guldproduktionen startar vid Friday-gruvan i Idaho, USA.

Framtidsutsikter
Under Q3 2021 kommer guldproduktionen att återstarta vid Orogrande anrikningsverk efter en paus på 12 månader. Rekrytering vid både gruvan och anrikningsverket har tagit lite längre än förväntat på grund av nuvarande marknadsklimat vilket påverkats av COVID-19. Leveransen av utrustning till anrikningsverket och komponenter har försenats på grund av längre än förväntade leveranstider.

Tillsammans har detta föranlett en liten försening av uppstarten av anrikningsverket från mitten av juli till slutet av augusti.

Pampalo projektet framskrider enligt plan och uppstarten av full produktion förväntas nu ske i början av Q1 2021 istället för Q2 2022 som tidigare förväntat. Detta betyder dock att produktionen av malmen från gruvutvecklingen förskjuts till början av Q1 2022 istället för slutet av Q4 2021.

Som ett resultat av dessa förändringar förväntas guldproduktionen för resten av år 2021 uppgå till ca. 1 500 uns. Den nya reviderade produktionsprognosen beror främst på det strategiska beslutet att flytta fram produktionen av utvecklingsmalmen från Pampalo-gruvan till Q1/2022 för att möjliggöra produktionsstart vid Pampalo-gruvan tidigare än planerat. Dessa förändringar kommer att förstärka Bolagets kassaflöde under 2022 och ge stabilitet till tillgångarna i både USA oh Finland.

Endomines uppdaterar produktionsprognosen på medellång sikt
Styrelsen i Endomines uppdaterar den medellånga produktionsprognosen för Friday och Pampalo gruvprojekt:

Friday: Vid full produktion förväntar Endomines att den årliga guldproduktionen vid Friday-gruvan uppgår till 7 800–9 000 uns. Full produktion förväntas uppnås under Q4 2021/Q1 2022.

Pampalo: Vid full produktion förväntar Endomines att den årliga guldproduktionen vid Pampalo-gruvan uppgår till 10 000–11 500 uns. Full produktion förväntas uppnås under Q2/Q3 2022.
 

Nyckeltal (koncern) jan-jun
MSEK om ej annat anges 2021 2020 +/-
Intäkter 0,1 10,5 -10,4
Kostnader -40,4 -55,8 15,4
EBITDA -40,3 -45,3 5,0
Av- och nedskrivningar -55,2 -11,7 -43,5
EBIT -95,5 -56,9 -38,6
Periodens nettoresultat -120,8 -68,0 -52,8
Resultat per aktie (SEK) -0,59 -0,61 0,02
KF från den löpande verksamheten -84,1 -59,5 -24,6
Investeringar -15,5 -18,6 3,1
Finansiering 116,1 65,9 50,2
Likvida medel vid periodens slut  28,0 3,4 24,6
Personal vid periodens slut 43 48 -5
LTIFR 0 0 0

Olycksfallsfrekvensen LTIFR baseras på antalet rapporterade skador som lett till en eller flera dagars frånvaro från arbetet per 1 000 000 arbetstimmar under rullande 12-månadersperioder. LTIFR har beräknats för hela bolaget, inklusive underleverantörer.

Marcus Ahlström, ställföreträdande VD: “Under det andra kvartalet 2021 har Endomines fortsatt förstärka bolagets finansiella position genom att ingå ett omfattande finansieringsavtal med LDA Capital avseende en summa uppgående till EUR 14 miljoner och 14 miljoner teckningsoptioner. Denna tilläggsfinansiering är bidragande för Endomines strävan att starta upp både Friday och Pampalo gruvprojekt samt utveckla bolagets övriga gruvprojekt i USA.

Vi har investerat 1 MUSD för att uppgradera Orogrande anrikningsverk vid Friday-gruvan i Idaho, USA, inkluderande en ny lågkostnads och enkel teknologisk lösning för avfallshanteringen vilken kan skalas för framtida produktionsbehov. Vi har även koncentrerat oss på att förbättra instrumentationen vid anrikningsverket för att bättre kunna kontrollera hela anrikningsprocessen.

Produktionskapaciteten
vid gruvan har ökats genom investering i ny gruvutrustning, och den underjordiska infrastrukturen och servicen har uppgraderats för att möjliggöra djupare malmutveckling i gruvan.

Vi har påbörjat utvecklingen av prospekteringen vid våra Montana tillgångar genom planering av ett ytborrningsprogram för att möjliggöra en förbättrad förståelse av dessa fyndigheter.

Våra Montana
tillgångar utgör en stor del av vår strategiska utveckling i framtiden för att vidare etablera oss som ett guldproducerande bolag.

Återstarten och utvecklingen av vår Pampalo-gruva i Finland vid den Karelska guldlinjen påbörjades I April 2021 och har framskridit väl inför den förväntade produktionsstarten under Q1 2022. Vi är mycket entusiastiska över att återuppta produktionen vid Pampalo-gruvan understödd av nuvarande höga guldpris och de lovande preliminära resultat från den första borrningskampanjen i Pampalo-gruvan.

Processen med byte av hemvist från Sverige till Finland genom en gränsöverskridande fusion fortsatte under Q2 2021 och alla nödvändiga steg och myndighetskrav slutfördes, processen pågår för tillfället och går framåt enligt plan. Vi förväntar oss att genomföra fusionen enligt plan i början av Q4 2021.

Vårt fulla fokus ligger nu på att möjliggöra en lyckad uppstart av verksamheterna både vid Friday och Pampalo gruvprojekt och jag vill rikta ett stort tack för det gedigna arbete och den starka arbetsmoral som hela vår personal uppvisat under detta år.”

Kontaktperson

Marcus Ahlström, Ställföreträdande VD och ekonomichef, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 09:00 CEST den 19 augusti 2021.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA och Finland. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).