1.11.2022

Endomines har upptäckt en ny guldmineraliserad zon 20 km norr om Pampalo

Pressmeddelande (PDF)

Endomines AB, pressmeddelande 01.11.2022 kl. 13:00 CEST

 

Endomines rapporterar upptäckten av en ny guldmineraliserad zon i norra delen av den Karelska Guldlinjen, 5 kilometer norr om Hosko. Kartitsas borrprogram bestod av fyra (4) diamantborrhål, med en total längd på 400,1 meter. Detta var det första borrprogrammet i området. Borrprogrammet var en del av den regionala malmprospekteringskampanjen som startade i augusti 2022.

 

Höjdpunkter:

 

  • Borrhål KA-3 genomträngde 2,0 m @ 2,7 g/t guld, innehållande 1,0 m @ 4,0 g/t guld
  • Kartitsa-området är dåligt undersökt; Det närmaste historiska borrhålet ligger 4 km bort, nära Hoskofyndigheten
  • Fler prospekteringsborrningar planeras för området och förlängningar av den guldmineraliserade zonen kommer att prospekteras med ytterligare hål

 

"Malmprospektering längs den Karelska Guldlinjen utgör en viktig del av vår nya strategi. Vi förväntade oss hög prospekteringspotential från detta område. Jag är mycket glad att kunna säga att denna första, lilla kampanj i Kartitsa-området gav positiva resultat. Detta skapar förutsättningar för nästa borrprogram, som kan vara 5–10 gånger större. Vår plan är att genomföra storskalig malmprospektering under åren 2023–2024 och detta är ett av de viktigaste fokusområdena i vår malmprospekteringsplanering”, säger VD Kari Vyhtinen.

 

Borrade hål användes för att testa kontaktzonen mellan Kartitsa-granitintrånget och den omgivande skifferzonen (Figur 1). Förutom de mest betydande borrhålen observerades breda guldmineraliserade (>0,1 g/t) zoner i hålen. Värdstenarna i den mineraliserade zonen är svagt orienterad granit och sur vulkanit. Guldet verkar vara förknippat med spridd pyrit och enstaka pyritsträng.

 

Mer malmprospektering har planerats att uföras i området för kontaktzonen för Kartitsa-granitintrånget och längs den kontinuerliga strukturen norr om Hoskofyndigheten. Malmprospektering är inriktad på ett område som är cirka 5 km x 5 km stort.

 

 

De viktigaste nya borrhålen från prospekteringsborrning visas på bilden (nedan) och alla borrresultat för området i tabell 1.

Figur 1 – Placeringen av de nya borrhålen i Kartitsa vid den Karelska guldlinjen

 

 

Tabell 1 – 2022 diamantborrningsresultat från Kartitsa vid den Karelska Guldlinjen

ID

Nordlig riktning

Östlig riktning

Höjd

Azimut

(°)

Lutning
(°)

Längd
(m)

Varifrån
(m)

Vart
(m)

Längden på genomträngelse (m)

Au
(g/t)

KA-1

7005809.2

710770.2

185.6

93.4

-46.5

100.8

7.5

8.5

1.0

0.2

 

 

 

 

 

 

 

25.0

26.0

1.0

0.2

 

 

 

 

 

 

 

60.0

61.0

1.0

0.2

 

 

 

 

 

 

 

61.0

62.0

1.0

0.2

KA-2

7005810.0

710807.9

187.0

85.6

-43.8

100.9

57.0

58.0

1.0

0.2

 

 

 

 

 

 

 

58.0

59.0

1.0

0.4

 

 

 

 

 

 

 

59.0

60.0

1.0

1.0

 

 

 

 

 

 

 

60.0

61.0

1.0

0.2

 

 

 

 

 

 

 

61.0

62.0

1.0

0.2

 

 

 

 

 

 

 

62.0

63.0

1.0

0.8

 

 

 

 

 

 

 

64.0

65.0

1.0

0.4

 

 

 

 

 

 

 

65.0

66.0

1.0

0.2

 

 

 

 

 

 

 

94.0

95.0

1.0

0.2

KA-3

7005810.1

710865.7

192.2

89.4

-44.1

97.6

7.0

8.0

1.0

0.2

 

 

 

 

 

 

 

8.0

9.0

1.0

1.5

 

 

 

 

 

 

 

9.0

10.0

1.0

4.0

 

 

 

 

 

 

 

10.0

11.0

1.0

0.2

KA-4

7005810.1

710934.1

199.8

88.4

-47.2

100.8

46.0

47.0

1.0

0.5

 

 

 

 

 

 

 

47.0

48.0

1.0

0.3

 

 

 

 

 

 

 

60.0

61.0

1.0

0.4

 

 

 

 

 

 

 

61.0

62.0

1.0

0.4

Obs: Endast halter över 0,2 g/t guld har rapporterats. Höga koncentrationer har inte minskats. Den faktiska tjockleken på perforeringarna har ännu inte fastställts.

 

De malmprospekteringsresultat som presenteras här bekräftar den stora malmprospekteringspotentialen vid den Karelska Guldlinjen och betonar särskilt möjligheten att hitta nya mineraliseringar i området.

 

Prospekteringsborrprogrammet, som fokuserar på destinationer längs den Karelska Guldlinjen, startade i augusti. Den planerade mängden borrning är cirka 4 000 m för 2022. Borrmaskinen befinner sig för närvarande i Pampalos gruvområde och borrar möjliga förlängningar av Pampalo East-fyndigheten. Andra målområden för malmprospektering 2022 är Pampalonlammit och Rämepuro. Korvilansuo-prospekteringsprogrammet, som testar flera historiska geokemiska moränanomalier och följer genomträngelser från 1980- och 1990-talens borrningar, är planerat till början av 2023.

 

I Pampalo borrar en underjordisk borrmaskin ytterligare hål i området mellan 815 och 875 gruvnivåer. Borrprogrammet omfattar 4 000 meter och fortskrider enligt planerna. Hittills har cirka 1 200 meter borrats och programmet beräknas vara klart i slutet av året. Resultaten av borrprogrammet kommer att användas för att uppdatera reservuppskattningen och motsvarande gruvplan.

 

Den Karelska Guldlinjen

 

Den Karelska Guldlinjen är en 40 kilometer lång guldprospektiv del av Ilomantsi grönstensbälte, belägen i östra Finland, cirka 500 kilometer nordost om Helsingfors. Det finns flera guldfyndigheter i området, varav den mest kända är Pampalo. Gruvan har producerat 180 0000 uns guld med en genomsnittlig halt på 3,6 g/t. Endomines kontrollerar 100 procent av malmprospekteringsrättigheterna i området kring Karelens guldbälte och de täcker ett område på mer än 100 km2.

 

Borrteknik

 

Ytborrning utfördes av KDC Oy, med WL66-rör, som producerar en borrkärna med en diameter på 50,5 mm. Borrhålens lägen, initialriktning och vinkel har mätts med gruvmätningsutrustningen. Borrhålens laterala och vinkelförändringar har mätts med hålmätanordningen Reflex Gyro. Alla borrkärnor är orienterade med Reflex ACT-anordningen.

 

 

Analys och QA/QC-protokoll

 

Borrkärnorna har rapporterats av Endomines egen personal. Borrkärnorna sågas på mitten innan förberedelse- och analysarbetet. Beredning och analys av kärnprover har utförts på Endomines laboratorium i Pampalo eller på CRS Minlab Oy i Kempele. MPC:s PAL1000 PULVERISE AND LEACH-metod och en AAS-mätanordning användes för att analysera proverna. 500 g krossad skruvkärna användes som prov. Kontrollproverna kommer att skickas till ett externt laboratorium för att analysera guldet med Fire Assay-metoden.

 

Standard QA/QC-procedurer (kvalitetssäkring och kvalitetskontroll) har använts för alla prover, inklusive tillhandahållande av standarder, "blanks" och dubbletter av prover som en del av provtagningsprogrammet. Provberedning, säkerhets- och kemiska analyser uppfyller eller överträffar gällande industristandarder och JORC-kodkrav.

 

Kvaliciferad person

 

Den tekniska informationen i denna bulletin har utarbetats och godkänts av FM Jani Rautio, en Eurogeologist med status som "Qualified Person" enligt Fennoscandian Association for Metals and Mining Professionals (FAMMP) standarder, Jani Rautio är anställd på Endomines.

 

Mer information:

 

Kari Vyhtinen, VD, kari.vyhtinen@endomines.com, +358 40 585 0050

Jani Rautio, chefsgeolog, jani.rautio@endomines.com, +358 50 593 0812

 

Denna information har lämnats för offentliggörande av ovanstående kontaktpersoner den 01.11.2022 kl. 13:00 CEST.

 

 

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Bolaget driver gruvverksamhet i Pampalo och bedriver malmprospektering vid den karelska guldlinjen i östra Finland. Dessutom har bolaget rättigheter till flera guldtillgångar i USA, där bolaget siktar på att fortsätta utvecklingsarbetet genom partnerskapsavtal.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).