25.6.2019

Styrelseordförande Ingmar Haga och tillförordnad VD Marcus Ahlström har eller avser teckna 650 000 aktier i Endomines företrädesemission

Pressmeddelande (PDF)
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

Endomines AB, pressmeddelande 25.6.2019 kl. 14:00 CEST

Teckningstiden för Endomines ABs företrädesemission löper mellan den 14 juni och den 1 juli 2019. Bolagets styrelseordförande Ingmar Haga har eller avser teckna 500 000 aktier och tillförordnad VD Marcus Ahlström har tecknat 150 000 aktier i företrädesemissionen, vilket motsvarar en emissionslikvid om knappt 2,3 MSEK.

Några av Endomines existerande aktieägare har tidigare ingått åtaganden att teckna aktier i företrädesemissionen för cirka 16,5 MSEK, motsvarande 10 procent av företrädesemissionen, och vissa andra aktieägare har ställt sig positiva till att teckna aktier i företrädesemissionen för ytterligare cirka 33 MSEK, motsvarande 20 procent av företrädesemissionen. Företrädesemissionen kommer, förutsatt fullteckning, tillföra Endomines cirka 165 MSEK före emissionskostnader.

Övrigt
Bolaget har distribuerat en informationsbroschyr till samtliga direktregistrerade aktieägare med närmare instruktioner för teckning av aktier i Sverige respektive Finland. Sammanfattningar på svenska, finska och engelska finns även tillgängliga på Bolagets hemsida: www.endomines.se.

Prospekt, informationsbroschyrer och anmälningssedlar för teckning av aktier i Sverige finns tillgängliga på Endomines hemsida, www.endomines.se samt på Evlis hemsida, www.evli.com. För teckning av aktier i Finland, ombeds aktieägare och andra investerare att följa instruktioner från sin bank eller annan förvaltare. Det tryckta prospektet kan under teckningsperioden erhållas kostnadsfritt från Endomines, telefon +46 (0) 8 611 66 45, e-mail: info@endomines.com eller Evli, telefon +46 (0)8 407 80 00, vardagar 9-16. Frågor om teckning och betalning i Sverige besvaras av Evli per email: operations@evli.com och per telefon enligt ovan. Frågor om teckning och betalning i Finland besvaras av Evli, telefon: +358 9 4766 9646, vardagar 9-16.

Kontaktperson
Marcus Ahlström, tillförordnad VD, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2019 kl. 14:00 CEST. 

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).   

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Endomines. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Endomines kommer endast att ske genom det prospekt som Endomines offentliggjorde den 12 juni 2019.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, USA eller annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Endomines har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA.

De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Endomines aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.