23.2.2021

Endomines beslutar om riktad kvittningsemission till garanter efter företrädesemissionen

Pressmeddelande (PDF)

 Endomines AB, pressmeddelande 23.2.2021 kl. 12:00 CET

Endomines AB (publ) ("Endomines" eller "Bolaget") har som tidigare kommunicerats slutfört den företrädesemission av aktier som tillförde Bolaget cirka 214 MSEK, vilket offentliggjordes den 28 januari 2021 ("Företrädesemissionen"). Nu genomförs, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts i samband med Företrädesemissionen, en kvittningsemission om totalt 4 224 000 aktier till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget ("Garantiemissionen"). Teckningskursen i Garantiemissionen är, i enlighet med garantiavtalen, 2,50 SEK per aktie, vilket även motsvarar priset per aktie i Företrädesemissionen, och styrelsen bedömer teckningskursen som marknadsmässig. Betalning sker genom kvittning av respektive garants fordran på garantiersättning.

Som kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna i enlighet med garantiåtagandena möjlighet att välja att erhålla garantiersättningen kontant eller genom nyemitterade aktier i Endomines. Samtliga garanter har valt att erhålla aktier i Bolaget, varav vissa har valt att erhålla del av ersättningen i aktier och del i kontanter. Den totala garantiersättningen uppgår till 12 760 000 SEK, varav 10 560 000 SEK erläggs genom nyemitterade aktier i Endomines och 2 200 000 SEK erläggs i kontanter.

Mot denna bakgrund har styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 4 januari 2021, beslutat om Garantiemissionen som omfattar totalt 4 224 000 aktier riktade till garanterna i Företrädesemissionen, d.v.s. Formue Nord Markedsneutral A/S, Gerhard Dal, Råsunda Förvaltning AB, Modelio Equity AB och Oscar Molse. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra Bolagets åtaganden mot garanterna i enlighet med de garantiåtaganden som ingåtts till förmån för Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Emissionen förväntas registreras av Bolagsverket omkring den 25 februari 2021, och de nya aktiernas första handelsdag på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki förväntas vara omkring den 26 februari 2021. Aktiekapitalet i Endomines kommer efter registrering av Garantiemissionen att öka med 8 448 000 SEK till 442 240 070 SEK, och det totala antalet utestående aktier och röster i Endomines kommer att öka med 4 224 000 aktier och röster till 221 120 035 aktier och röster. Utspädningseffekten med anledning av Garantiemissionen uppgår till cirka 1,9 procent.    

Kontaktperson

Marcus Ahlström, CFO, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2021 kl. 12:00 CET.
 

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).