10.12.2019

Endomines överväger byte av hemvist från Sverige till Finland genom en gränsöverskridande fusion

Pressmeddelande (PDF)
Endomines AB, pressmeddelande 10 december 2019 kl. 08:30 CET

Endomines AB (publ) överväger byte av hemvist för moderbolaget från Sverige till Finland. Transaktionen är planerad att genomföras genom en gränsöverskridande fusion. Fusionsplanen kräver godkännande av Endomines AB (publ) bolagsstämma och styrelsen avser återkomma under första kvartalet 2020 med kallelse till bolagsstämma för att ta ställning till förslaget om fusion. Endomines AB:s (publ) verksamhet och ägarstruktur kommer att vara oförändrad efter genomförd fusion och byte av hemvist.

Endomines avser att fortsätta med notering av aktien på Nasdaq Helsinki och Nasdaq Stockholm, dock med huvudnotering på Nasdaq Helsingfors.

“Endomines ägande har under de senaste åren alltmer förflyttats till Finland från Sverige. Detta kombinerat med alltmer ökande regulatoriska- samt rapporteringskrav gynnar en förenkling av Endomines AB (publ) nuvarande koncernstruktur. Denna förändring kommer att ha en begränsad inverkan för nuvarande aktieägare eftersom Endomines även i fortsättningen kommer att vara noterat både vid Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Stockholm”, säger bolagets styrelseordförande Ingmar Haga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingmar Haga, styrelseordförande, +358 40 700 35 18, ingmar.haga@endomines.com

   
Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 december 2019 kl. 08:30 CET.

   
Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).