8.4.2020

Endomines genomför riktad nyemission av aktier om ca 1,3 MEUR för att påskynda uppstarten vid Friday-gruvan

Pressmeddelande (PDF)
Endomines AB, Pressmeddelande 8.4.2020 kl. 17:30 CEST

Endomines styrelse har idag, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 10 december 2019, beslutat om en riktad nyemission av totalt 2 465 000 aktier till vissa institutionella och privata placerare i Finland om totalt ca 1,3 miljoner euro. Emissionslikviden kommer att användas för att påskynda uppstarten vid Friday-gruvan.

Mot bakgrund av att efterfrågan och priset på guld har ökat den senaste tiden gör Endomines bedömningen att det finns ett stort värde i att påskynda uppstarten av produktionen vid Friday-gruvan. Styrelsen anser att den riktade emissionen är det mest fördelaktiga sättet för bolaget att snabbt få tillgång till nödvändigt kapital för detta. Emissionen genomförs till en teckningskurs om 0,54 euro per aktie, motsvarande en rabatt om 10 % jämfört med den volymviktade stängningskursen för Endomines-aktien på Nasdaq Helsinki under perioden 2-6 april, vilket styrelsen bedömer utgör ett marknadsmässigt värde. Antalet aktier i Endomines kommer efter registrering av emissionen att öka från 113 447 640 till 115 912 640 och aktiekapitalet kommer att öka från 340 748 679 kronor till 348 152 495 kronor. Emissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 2,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Endomines.

Ingmar Haga, Styrelseordförande Endomines, kommenterar: "Under pågående turbulenta tid i världsekonomin har efterfrågan samt priset på guld ökat signifikant. Därför har vi valt att påskynda uppstarten vid Friday-gruvan. Detta föranleder på kort sikt ett behov av mera sysselsatt kapital än planerat. Det är verkligen glädjande att trots dessa utmanande tider som råder på den finansiella marknaden se att det finns ett förtroende för Endomines vilket möjliggjorde denna snabba kapitalanskaffning.”

UB Securities Ltd agerar som finansiell rådgivare till Endomines i samband med emissionen.

 
Kontaktperson

Ingmar Haga, Styrelseordförande, +358 40 700 35 18, ingmar.haga@endomines.com
Marcus Ahlström, vice VD och CFO, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

 
Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 april 2020 kl. 17:30 CEST.

 
Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).