27.8.2020

Endomines AB halvårsrapport – Första leveransen av guldkoncentrat från Friday-gruvan

Hela rapporten (PDF)Pressmeddelande (PDF)

Endomines AB, pressmeddelande 27 augusti 2020 kl. 08:30 CET

H1 2020 (jämfört med H1 2019)

Operativ översikt

  • Endomines genomför den första leveransen av guldkoncentrat från Fridaygruvan
  • Endomines ingår avtal med Transatlantic Mining om förvärv av US Grant gruvan med befintligt anrikningsverk samt Kearsarge guld projektet
  • Inga personskador har rapporterats de senaste 12 månaderna; LTIFR 0 (11)

Finansiell översikt

  • Intäkter uppgick till 10,5 MSEK (3,5)
  • EBITDA uppgick till -45,3 MSEK (-20,8)
  • Det totala kassaflödet uppgick till -12,3 MSEK (-13,2)
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,61 SEK (-0,57)

Framtidsutsikter:
COVID-19 pandemin fortsätter att påverka upptrappningen av produktionen främst genom förseningar i leverantörskedjan samt med rekryteringen av personal till Orogrande anrikningsverk. Produktionsprognosen är fortsättningsvis utmanande att göra på grund av rådande omständigheter och den pågående uppstarten av verksamheten vid Friday.

Nyckeltal (koncern) jan-jun
MSEK om ej annat anges 2020 2019 +/-
Intäkter 10,5 3,5 7,0
Kostnader -55,8 -24,3 -31,5
EBITDA -45,3 -20,8 -24,5
Av- och nedskrivningar -11,7 -1,5 -10,2
EBIT -56,9 -22,3 -34,6
Periodens nettoresultat -68,0 -30,1 -37,9
Resultat per aktie (SEK) -0,61 -0,57 -0,04
KF från den löpande verksamheten -59,5 -29,8 -29,7
Investeringar -18,6 -36,8 18,2
Finansiering 65,9 53,4 12,5
Likvida medel vid periodens slut 3,4 5,7 -2,3
Personal vid periodens slut 48 36 12
LTIFR 0 11 -11

Olycksfallsfrekvensen LTIFR baseras på antalet rapporterade skador som lett till en eller flera dagars frånvaro från arbetet per 1 000 000 arbetstimmar under rullande 12-månadersperioder. LTIFR har beräknats för hela bolaget, inklusive underleverantörer.

 
VD Greg Smith
: “Under det andra kvartalet förstärkte Endomines sin finansiella position genom utgivandet av 2 brygglån samt en riktad emission främst för att påskynda upptrappningen vid Friday-gruvan. Under det andra kvartalet gjorde vi vår första leverans av guldkoncentrat vilket var en stor milstolpe för vår verksamhet vid Friday.

Vi har dock fortsättningsvis haft vissa tekniska utmaningar vid anrikningsverket vid Friday vilket lett till att vi inte har uppnått designkapacitet under det andra kvartalet. COVID-19 pandemin har även fortsatt orsakat utmaningar främst gällande rekryteringen av personal samt begränsat tillgången till kritiska reservdelar och komponenter vilket försvårat verksamheten i Idaho. Vi är dock hoppfulla att vi  uppnår nära till designkapacitet vid Friday anrikningsverk under Q4.

Vi håller på och slutför transaktionen med Transatlantic vilket blir ett förträffligt tillägg till vår portfölj av höghaltiga guldtillgångar i USA. Genom förvärvet av tillgångarna från Transatlantic accelererar vi vår tillväxt och möjliggör oss att uppnå vårt långsiktiga mål på en 100 000 uns guldproduktion per år. På basen av tillståndsprocessen förväntar vi oss att vara i preliminär produktion inom 12 månader.

Vi håller för tillfället på och granskar samt undersöker de bästa möjligheterna för hur vi skall fortsätta vår verksamhet i Finland vid den Karelska guldlinjen, med guldpriset för tillfället på alla tiders högsta nivå är en möjlig investering i snedbanan vid Pampalo-gruvan och återstarten av gruvverksamheten mycket intressant.”
 

Kontaktperson
Greg Smith, VD, +44 7717 8809 23, greg.smith@endomines.com
Marcus Ahlström, Vice VD och ekonomichef, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.30 CEST den 27 augusti 2020.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).