10.12.2019

Kommuniké från extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) den 10 december 2019

Pressmeddelande (PDF)
Endomines AB, pressmeddelande 10 december 2019 kl. 15:20 CET

Endomines AB (publ) har idag hållit en extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av villkor för konvertibellån och bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

Ändring av villkor för konvertibellån
Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om att ändra villkoren för konvertibellånet mellan Endomines och TVL Gold 1, LLC. I huvuddrag innebär villkorsändringen att samtliga av Endomines säkerställda konvertibler utgivna under 2018 konverteras till aktier i Endomines inom fyra månader, dvs. konvertering ska vara tvingande, enligt i huvudsak följande nya villkor:

  • en årlig ränta om 10,0 procent (tidigare 6,0 procent) samt att upplupen ränta ska betalas kontant,
  • konvertibelinnehavaren ska konvertera 50 procent av lånebeloppet till nya aktier i Endomines till en konverteringskurs om 5,85 kronor per ny aktie i Endomines tre bankdagar efter att de nya villkoren för konvertiblerna har registrerats vid Bolagsverket och återstående 50 procent av lånebeloppet till nya aktier i Endomines till en konverteringskurs om 6,00 kronor per aktie senast den 31 mars 2020.

Efter konvertering enligt de nya villkoren kommer antalet aktier i Endomines öka med högst 33 490 597 och aktiekapitalet kommer att öka med högst 100 591 574 SEK (efter omräkning till följd av den emission med företrädesrätt för Endomines aktieägare som genomfördes under första halvåret 2019).

De nya villkoren i sin helhet finns tillgängliga på Endomines webbplats.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler om högst tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i Endomines (efter konverteringen av säkerställda konvertibler utgivna 2018 till högst 33 490 597 aktier).

   
Kontaktperson

Marcus Ahlström, vice VD och CFO, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 december 2019 kl. 15:20 CET

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).