25.2.2022

ENDOMINES bokslutskommuniké för 2021

Hela rapporten (PDF)Pressmeddelande (PDF)
Endominer går mot stabil produktion

Endomines AB, pressmeddelande 25 februari 2022 kl. 08:00 CET

Helåret 2021 (jämfört med helåret 2020)

 

Operativ översikt

 • Fördjupning av Pampalo-gruvan; fördjupningen nådde måldjupet i september.
 • Malmproduktionen vid Pampalo gruvan från gruvutvecklingen påbörjades i november. Guldproduktionen var högre än budgeterat och överträffade förväntningarna.
 • Anrikningsverket i Pampalo renoverades och testades i december.
 • Första malmpartiet anrikades vid Pampalo anrikningsverket och de första koncentraten levererades i januari.
 • Upptrappningen av gruvan och malmproduktionen fortsatte vid Friday gruvprojektet genom hela kvartalet.
 • Inga personskador har rapporterats under de senaste 12 månaderna; LTIFR 0 (0)

 

Finansiell översikt

 • Totala intäkter inklusive lagerförändring uppgick till 5,0 MSEK (13,1)
 • EBITDA uppgick till -118,2 MSEK (-108,0)
 • Det totala kassaflödet uppgick till -0,9 MSEK (-4,4)
 • Resultatet per aktie uppgick till -1,31 SEK (-1,67)

 

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Den 4 januari 2022 meddelade Endomines att bolaget beslutade om en riktad emission av konvertibler till LDA Capital Limited.
 • Den 14 januari 2022 meddelade Endomines att Mikko Sopanen har utsetts till ny CFO.
 • Den 24 januari 2022 meddelade Endomines att LDA Capital Limited delvis konverterar sitt konvertibla lån.
 • Den 3 februari 2022 uppdaterade Endomines sin produktionsutsikt för Friday gruvan. Verksamheten vid Friday gruvan och anrikningsverket har tillfälligt avbrutits. Bolaget fokuserar på underjordsborrning för att mer fullkomligt definiera malmens former och gränser. Upptrappningen av verksamheten förväntas fortsätta när borrningsresultaten blir klara, förutsatt att resultaten är i linje med förväntningarna.
 • Den 3 februari 2022 uppdaterade Endomines sin produktionsutsikt för Pampalo gruvan. Produktionsupptrappningen fortsätter och den hittills producerade guldmalmen är av högre kvalitet än planerat och full produktion förväntas nås under Q1 2022. Guldkoncentratleveranserna startade i januari och anrikningsverket har nu nått över 60 % av sin genomströmningskapacitet.
 • Som meddelats den 18 februari 2022 beslutade Endomines om en fullt garanterad riktad emission av 28 571 429 aktier till bolagets skuldebrevsägare, till ett pris av 0,21 EUR (motsvarande 2,2211 SEK) per aktie, vilket ger en total emissionslikvid på EUR 6 000 000 (motsvarande 63 466 2011 SEK) före emissionskostnader. Därmed säkrar Endomines en betydligt starkare finansiell ställning för att möjliggöra fortsatt utveckling och tillväxt med gruvprospektering och utveckling.

 

 

 

Produktionsprognos och framtidsutsikter för 2022
 

Pampalo underjordiska gruvutvecklingsprojekt nådde alla kritiska milstolpar under 2021. Snedbanan nådde bottnet av det nya produktionsområdet i september och malmproduktionen från gruvutvecklingen påbörjades i november. Anrikningsverkets underhållsprogram genomfördes framgångsrikt och provkörningar i anrikningsverket påbörjades i december. Även den första satsen koncentrat levererades i januari. Den planerade produktionsstarttiden är mycket kort och Pampalo gruvan och anrikningsverket förväntas nå full produktionskapacitet under Q1 2022. I full produktion förväntar Endomines att Pampalo gruvan kommer att producera 10 000 till 11 500 uns guld per år.

 

Under sommaren och hösten 2021 började Endomines modernisera Orogrande anrikningsverket och rampa upp malmutveckling och produktion vid Friday gruvan i Idaho, USA. Malmproduktionen och uppstarten av anrikningsverket har pågått under Q4 2021 och produktionskapaciteten i anrikningsverket har successivt ökat och närmar sig den planerade kapaciteten. På grund av behovet att göra ytterligare underjordisk diamantborrning för planeringsändamål kommer gruvdriften att tillfälligt avbrytas när allt fokus ligger nu på borrprogrammet. Därför kommer Friday gruvans produktionsprognos att gås igenom och ny produktionsprognos kommer att vara tillgängliga först efter att resultaten av borrprogrammet har blivit färdiga.

 

 

Nyckeltal (koncern)

jan-dec

 

MSEK om ej annat anges

2021

2020

+/-

Totala intäkter inklusive lagerförändring

5,0

13,1

-8,1

Kostnader

-123,2

-121,1

-2,1

EBITDA

-118,2

-108,0

-10,2

Justerad EBITDA**

-118,2

-78,1

 

Av- och nedskrivningar

-137,0

-76,7

-60,3

EBIT

-25,.1

-184,7

-70,4

Periodens nettoresultat

-271.1

-196,9

-74,2

Resultat per aktie (SEK)

-1,31

-1,67

0,36

KF från den löpande verksamheten

-119,0

-76,9

-42,1

Investeringar

-50,0

-26,6

-23,4

Finansiering

170,0

99,0

71

Likvida medel vid periodens slut

12.3

11,3

1,0

Personal vid periodens slut

72

30

42

LTIFR*

0

0

0

* Olycksfallsfrekvensen LTIFR baseras antalet rapporterade skador som lett till en eller flera dagars frånvaro från arbetet per 1 000 000 arbetstimmar under rullande 12-månadersperioder. LTIFR har beräknats för hela bolaget, inklusive underleverantörer.

**Justerad EBITDA exkluderar slutliga kostnader för US Grant gruvanspråk vilka uppgick till 29,9 MSEK.

 

Styrelseordförande Ingmar Haga: ”Jag är glad att kunna meddela att vi framgångsrikt återupptog produktionen i Pampalo gruvan i Finland i slutet av året och att verksamheten kommer att starta med full kapacitet under Q1 2022. Underjordiska borrningar längs de djupa förlängningarna av malmen som vi planerar att bryta har resulterat i några av de högsta guldskärningarna som någonsin erhållits från Pampalogruvan.

 

Fridays verksamhet i Idaho startade under hösten och vi har fortsatt att rampa upp verksamheten sedan dess. I samband med brytningen av de första strossarna och den nyligen utförda underjordiska definitions borrningen har avslöjat att guldmineralisering är mer oregelbunden än tidigare tolkats. Som ett resultat av detta krävs betydligt mera defintions-borrning underjord för planeringen av gruvbrytningen och för att fastställa malmernas kontakter. Borrningen kommer att fortsätta under 2022.

 

Jag är också glad att kunna meddela att vi har slutfört sökandet efter en permanent VD och att Kari Vyhtinen har utsetts till ny VD från och med den 1 mars 2022. Vi har även rekryterat en ny permanent CFO, Mikko Sopanen. Med den nya ledningen är jag säker på att vi framgångsrikt kommer att kunna fortsätta byggandet av våra gruvor och utvecklingen av våra gruvprojekt.”

 

 

Kontaktperson

 

Seppo Tuovinen, ställföreträdande VD, seppo.tuovinen@endomines.com, +358 50 576 0143

Ingmar Haga, styrelseordförande, ingmar.haga@endomines.com, +358 40 700 3518

 

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.00 CET den 25 februari 2022.

 

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).