15.11.2019

Föreslagna förändringar av villkoren till Endomines konvertibellån

Pressmeddelande (PDF)
Endomines AB, pressmeddelande 15 november 2019 kl. 10:45 CET

  Som Endomines meddelade den 10 Juni 2019, har Bolagets storägare, vilka tillsammans äger mera än 20% av aktierna i Endomines, informerat Bolagets styrelse att dom förhandlar om möjliga förändringar av villkoren för Endomines konvertibellån till TVL Gold. Tanken med dessa förändringar var att 50% av lånekonvertibeln skulle konverteras till aktier redan under 2019 och att återstoden av konvertibellånet skulle konverteras till aktier senast den 1 april 2022.

Endomines, och aktieägarna Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Wipunen Varainhallinta Oy och Mariatorp Oy, vilka per den 31 oktober 2019 sammanlagt kontrollerar ca. 26% av alla utestående aktier i Endomines AB, samt TVL Gold, har  ingått ett avtal gällande förändringar av villkoren, som styrelsen nu föreslår att tas upp till behandling på en extraordinär bolagsstämma. Styrelsens förslag av förändringar av villkoren till konvertibeln inkluderar att innehavaren av konvertibeln, TVL Gold, skall konvertera 50% av konvertibeln under år 2019, och återstående 50% senast den 31 mars 2020. Den föreslagna konverteringskursen för den första konverteringen är 5,85SEK per aktie och för den återstående delen 6,00 SEK per aktie. Efter full konvertering kommer aktierna i Endomines att öka med 33 490 597 aktier, aktiekapitalet öka med 100 591 574 SEK, och nettoskulden minska med ca. 170 MSEK. Konvertibelns ränta kommer att öka från 6% till 10%. Efter full konvertering kommer TVL Gold att vara den enskilt största aktieägaren av Endomines AB med en ägarandel om ca. 29,9%.

Fullständiga förslag till förändringar av villkoren till Endomines konvertibellån kommer att presenteras i kallelsen till den extra bolagsstämman som kommer att hållas den 10 december 2019.

“Konverteringen av Endomines konvertibellån förstärker bolagets kassaflöde och förbättrar även bolagets finanisella flexibilitet och förhandlingsförmåga. Vi är glada över att Greg Smith, som är huvudaktör inom TVL Gold och nyligen utsedd till VD för Endomines, har gått med på förändringen av villkoren och en förtida konvertering. Endomines styrelse stöder starkt denna transaktion”, säger styrelsens ordförande Ingmar Haga.    

Kontaktperson
Ingmar Haga, Chairman, +358 40 700 35 18  ingmar.haga@endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 kl. 10:45 CET.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).