14.5.2020

Delårsredogörelse för Endomines AB – Q1 2020 – Upptrappningen mot kommersiell produktion vid Friday fortsätter

Hela rapporten (PDF)Pressmeddelande (PDF)
Endomines AB, pressmeddelande 14 maj 2020 kl. 08:30 CET

jan–mar 2020 (jan–mar 2019)

Operativ översikt

 • Ett avsiktsavtal har ingåtts med Transatlantic Mining om att köpa US Grant-gruvan (med anrikningsverk) och Kearsarge-guldprojektet
 • Ett koncentratförsäljningsavtal har ingåtts med H&H Metals beträffande försäljningen av guldkoncentrat producerat vid företagets Friday-gruva
 • Upptrappningen av guldkoncentratproduktionen fortsatte, dock såldes inget guldkoncentrat från Friday-gruvan under första kvartalet 2020
 • Inga personskador har rapporterats under första kvartalet 2020, LTIFR 0 (12)

Finansiell översikt

 • Omsättningen uppgick till 3,0 MSEK (2,1)
 • EBITDA uppgick till –27,8 MSEK (–11,5)
 • Det totala kassaflödet uppgick till -14,5 MSEK (–11,2)
 • Resultatet per aktie uppgick till –0,41 SEK (–0,37)

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Den 1 april 2020 meddelade Endomines att företaget hade upptagit ett lån på 3,4 MEUR med teckningsoptioner till främst finska institutionella investerare, samt Endomines styrelseordförande och VD.
 • Den 2 april 2020 meddelade Endomines att Friday-gruvprojektet i Idaho framgångsrikt har tagit Orogrande-anrikningsverket i drift.
 • Den 7 april 2020 meddelade Endomines att moderbolagets planerade flytt av hemvisten till Finland från Sverige genom en gränsöverskridande fusion senareläggs.
 • Den 7 april 2020 meddelade Endomines att företaget gör en riktad nyemission på cirka 1,3 MEUR för att påskynda utvecklingen vid Friday-gruvan.
 • Den 29 april 2020 meddelade Endomines att ett avtal med Transatlantic Mining hade ingåtts om att köpa US Grant-gruvan (med anrikningsverk) och Kearsarge-guldprojektet.
 • Den 29 april 2020 meddelade Endomines att företaget hade tagit upp ett kortfristigt lån på 30 miljoner kronor och ingått ett avtal med Seaport Global för att möjliggöra en långsiktig finansieringslösning.
 • Den 12 maj 2020 meddelade Endomines om den första leveransen av guldkoncentrat från Friday-gruvan

Produktionsuppdatering samt prognos för 2020:
Endomines bryter framgångsrikt sina första strossar och håller verksamheten igång vid Friday-gruvan i Idaho, USA,  under karantänrestriktionerna till följd av COVID-19-pandemin. Under första kvartalet fortsatte Endomines upptrappningen av driftseffektiviteten vid anrikningsverket och fortsatte malmproduktionen vid Friday-gruvan. Vid anrikningsverket kunde Endomines producera 36 ton om dagen. Den bearbetade malmen fortsätter att komma från lager av låghaltig malm härrörande från utvecklingen före produktion och är inte representativ för den typiska höghaltiga malmen i Friday.

Endomines fortsätter att trappa upp produktionskapaciteten mot designkapacitetet uppgående till 3 445 ton per månad. Målet är att uppnå designkapacitet under det andra kvartalet och de tekniska förutsättningarna för detta är goda. COVID-19 pandemin orsakar dock utmaningar på personalsidan samt med tillgängligheten av vissa reservdelar och komponenter vilket försvårar verksamheten i Idaho. Om rådande omständigheter med pandemin fortsätter genom det andra kvartalet kan detta föranleda att den planerade designkapaciteten uppnås först vid ett senare skede.

Nyckeltal (koncern) jan - mar
MSEK om ej annat anges 2020 2019 +/-
Intäkter 3,0 2,1 0,9
Kostnader -30,8 -12,6 -18,2
EBITDA -27,8 -11,5 -16,3
Av- och nedskrivningar -1,4 -1,8 0,4
EBIT -29,2 -13,3 -15,9
Periodens nettoresultat -44,3 -13,0 -31,3
Resultat per aktie (SEK) -0,41 -0,37 -0,04
KF från den löpande verksamheten -30,5 -23,0 -7,5
Investeringar -5,2 -23,7 18,5
Finansiering 21,2 35,5 -14,3
Likvida medel vid periodens slut 1,3 7,8 -6,5
Personal vid periodens slut 43 28 15
LTIFR 0 12 -12

Olycksfallsfrekvensen LTIFR baseras på antalet rapporterade skador som lett till en eller flera dagars frånvaro från arbetet per 1 000 000 arbetstimmar under rullande 12-månadersperioder. LTIFR har beräknats för hela bolaget, inklusive underleverantörer.

VD Greg Smith: ”I början av det första kvartalet meddelade Endomines att bolaget har ingått ett avsiktsavtal med Transatlantic Mining om att köpa US Grant-gruvan (med anrikningsverk) och Kearsarge-guldprojektet. Med tillägget av tillgångarna från Transatlantic kan vi ta att stort steg mot vårt första mål att uppnå en produktion på 40 000 uns guld per år samt möjliggör en väg för Endomines till att uppnå en produktion på 100 000 uns guld per år. Efter rapporteringsperioden har vi meddelat att vi ingått ett försäljnings- och köpavtal med Transatlantic Mining.

Vi har även kunnat göra vissa betydande framsteg i Friday-projektet och från och med årsslutet framgångsrikt övertagit hela gruvdriften vid Friday-gruvan och även framgångsrikt tagit Orogrande-anrikningsverket i drift, och närmar oss kommersiell produktion vid kvartalets slut. Efter några motgångar har vårt team arbetat hårt för att slutföra projektet vilket utgör ett viktigt steg framåt för företaget.
Det gläder mig även mycket att vi har ingått ett guldkoncentratavtal med H&H Metals, vilket säkrar en försäljningskanal för vårt guldkoncentrat från Friday-gruvan. Vi ser fram emot att bygga ett långvarigt förhållande  med H&H Metals. Vi har nu bevisat vår förmåga att själv bygga och driva en gruva vilket skapar ett betydande mervärde för våra aktieägare när vi fortsätter utveckla vår, i mitt tycke, exceptionella projektportfölj.”

Kontaktperson
Greg Smith, VD, +44 7717 8809 23, greg.smith@endomines.com
Marcus Ahlström, Vice VD och ekonomichef, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.30 CEST den 14 maj 2020.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).