14.2.2019

Endomines AB påbörjar försäljning av en senior säkerställd obligation om högst 5 miljoner euro samt teckningsoptioner till institutionella och andra utvalda investerare

Pressmeddelande (PDF)

Endomines AB, Pressmeddelande 14.2.2019 kl 07:30 CET

EJ FÖR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION I ELLER TILL USA ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER UPPEHÅLLER SIG I USA ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK MEDBORGARE, ELLER I ELLER TILL NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLA VARA OLAGLIG.

Endomines AB påbörjar erbjudande av en senior säkerställd obligation om högst 5 miljoner euro samt teckningsoptioner till institutionella och andra utvalda investerare

Endomines AB ("Endomines" eller “Bolaget”) påbörjar erbjudande av en senior säkerställd obligation om högst 5 miljoner euro till institutionella och andra utvalda investerare. Erbjudandet förväntas vara pågå till, och obligationerna emitteras på, fredagen 22 februari 2019. Vissa av Bolagets större aktieägare har meddelat, att de kommer att åta sig teckna obligationen för ett sammanlagt belopp om cirka 1 miljon euro. I samband med placeringen av obligationen, kommer upp till 5 555 500 teckningsoptioner emitteras (”Teckningsoptionerna”) till obligationsinvesterarna. Priset per Teckningsoption är 0,009 euro. Vid teckning av en obligation för 50 000 euro kommer Bolaget emittera 55 555 Teckningsoptioner. Varje Teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,90 euro under perioden 31 mars 2019 – 31 mars 2022. Förutsatt att samtliga Teckningsoptioner utnyttjas kommer 5 555 500 nya aktier att emitteras, motsvarande cirka 15,5 procent av det för närvarande totala antalet utestående aktier i Bolaget. Endomines avser att använda likviden från obligationen till att, (i) finansiera produktionsökning, inklusive finansiering av den nya metoden för att bedriva gruvverksamhet i Friday-gruvan i Idaho, USA, (ii) finansiera utforskningen av den Karelska guldlinjen i Finland och Friday-gruvan i Idaho, USA, samt utforskning av andra tillgångar i USA, (iii) betala transaktionskostnader och (iv) finansiering av Endomineskoncernens löpande verksamhet

UB Securities Ltd agerar som Lead Manager för emissionen av obligationen samt teckningsoptionerna.

Borenius Attorneys Ltd och Advokatfirman Cederquist KB agerar som juridiska rådgivare till Endomines i samband med emissionen av obligationen samt teckningsoptionerna.

Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019 kl. 07:30 CET.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen.
Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).