8.5.2019

Endomines delårsredogörelse kvartal 1 2019 – Fokus på Friday gruvan

Hela rapporten (PDF)Pressmeddelande (PDF)

Endomines AB, pressmeddelande 8.5.2019 kl. 07:45 CEST

Kvartal 1 2019 (jämfört med kvartal 1 2018)  

Operativ översikt

  • Den operativa verksamhetens fokus låg på gruvutveckling och konstruktion av anrikningsverket vid Friday-gruvan i Idaho, USA
  • Ingen guldkoncentratproduktion skedde under kvartal 1 2019
  • LTIFR 12 (8)

Finansiell översikt

  • Omsättningen uppgick till 2,1 MSEK (29,4)
  • EBITDA uppgick till −11,5 MSEK (−8,5)
  • Totalt kassaflöde uppgick till −11,2 MSEK (87,1)
  • Resultatet per aktie uppgick till −0,37 SEK (0,06) 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

  • Bolagets styrelse tillkännagav den 3 maj 2019 att VD Saila Miettinen-Lähde lämnar sitt uppdrag som VD för bolaget, bolagets styrelse utnämnde ekonomichef Marcus Ahlström till ställföreträdande VD med verkan från 3 maj.
  • Bolaget tillkännagav den 26 april 2019 att guldkoncentratproduktionen vid Friday väntas inledas under kvartal 2 2019. Anrikningsverkets sandmagasin skadades något under vintern och måste repareras innan produktionen startas.

Produktionsprognos för 2019:
Endomines bibehåller sin aktuella produktionsprognos för året vid 5 000–8 000 oz guld i koncentrat under det aktuella året, där den slutliga produktionen beror på halter och tonnage som brutits under perioden. Den årliga guldproduktionen vid Friday-gruvan i Idaho, USA, förväntas bli ungefär 9 000 oz med en cash cost, beroende på produktionsområde, på 650–900 USD/oz under gruvans livstid.

Kommentarer över ändring av rapporteringsstrukturen och praksis för den finansiella rapporteringen
Endomines ändrade praksisen för den finansiella rapporteringen från och med början av 2019. Endomines uppfyller kraven på halvårs rapportering enligt den svenska lagen om värdepappersmarknaden och publicerar delårsredogörelser för det första och det tredje kvartalet. I dessa delårsredogörelser kommer det att publiceras nyckelinformation beträffande bolagets finansiella situation och utveckling. Detta är inte en kvartalsrapport i enlighet med IAS 34 standard. Innehållet i denna delårsredogörelse skiljer något från riktlinjerna givna i Nasdaq Stockholms vägledning för upprättande av delårsredogörelse. Innehållet i denna delårsredogörelse speglar den nuvarande situationen av produktionsstoppet vi Pampalo gruvan och den fortsatta utvecklingen av verksamheten vid Friday. Delårsredogörelsen är anpassad till att ge läsaren en god inblick i företagets nuvarande verksamhet.

Nyckeltal (koncern) Jan-Mar
MSEK om ej annat anges 2019 2018 +/-
Intäkter 2,1 29,4 -27,3
Kostnader -12,6 -37,9 25,3
Av- och nedskrivningar -1,8 -11,3 9,5
EBITDA -11,5 -8,5 -3,0
Rörelseresultat -13,3 -19,9 6,6
Periodens nettoresultat -13,0 1,9 -14,9
Resultat per aktie (SEK) -0,37 0,06 -0,43
KF från den löpande verksamheten -23,0 -12,9 -10,1
Investeringar -23,7 -60,6 36,9
Finansiering 35,5 160,6 -125,1
Likvida medel vid periodens slut 7,8 103,6 -95,8
Personal vid periodens slut 28 43 -15
LTIFR 12 8 4

Olycksfallsfrekvensen LTIFR baseras på antalet rapporterade skador som lett till en eller flera dagars frånvaro från arbetet per 1 000 000 arbetstimmar under rullande 12-månadersperioder. LTIFR har beräknats för hela bolaget, inklusive underleverantörer.
 

Ställföreträdande VD Marcus Ahlström:

Finansiell översikt
”Endomines finansiella resultat under kvartal 1 2019 speglade produktionsstoppet i Pampalo-gruvan i oktober 2018 och den fortsatta konstruktionen av Friday-verksamheten. Inget guldkoncentrat producerades under det första kvartalet. Därmed genererades omsättningen på 2,1 MSEK (29,4) från försäljningen av återstående koncentrat från Pampalo som producerats under kvartal 4 2018. Periodens EBITDA uppgick till −11,5 MSEK (−8,5).

Endomines fick in 3,7 MEUR i en senior säkerställd obligation med teckningsoptioner i mars 2019. Obligationerna har tre års löptid och en fast årlig ränta på 12,0 procent. Obligationerna kan lösas in till 103 procent av det nominella beloppet efter ett år och till 101 procent av det nominella beloppet efter två år. För varje obligationsteckning på 50 000 EUR utfärdade bolaget 55 555 teckningsoptioner, totalt 3 888 877, som var och en ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en lösenkurs på 0,90 EUR under perioden från den 31 mars 2019 till och med den 31 mars 2022”.
  

Kontaktperson
Marcus Ahlström, ställföreträdande VD, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com
 

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019 kl. 07:45 CEST.
 

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen.
Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).