10.6.2019

Kommuniké från årsstämma i Endomines AB (publ) den 10 juni 2019

Pressmeddelande (PDF)

Endomines AB, pressmeddelande 10.6.2019 kl. 15:50 CEST

Årsstämma med aktieägarna i Endomines AB (publ) har hållits den 10 juni 2019.

Disposition avseende Endomines resultat och ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2018 för moderbolaget samt koncernen. Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas och att bolagets medel disponeras så att i ny räkning överförs -29 819 771 kronor.

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

Styrelse
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Ingmar Haga, Thomas Hoyer, Michael Mattson och Rauno Pitkänen omvaldes som styrelseledamöter och Jeremy Read valdes som ny styrelseledamot. Ingmar Haga omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvoden
Stämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med ett oförändrat belopp om 350 000 kronor per år och för övriga styrelseledamöter med ett oförändrat belopp om 200 000 kronor per styrelseledamot och år, dock att inget arvode ska utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget, att arvode för styrelseledamots arbete i av styrelsen inrättad ersättningskommitté, revisionskommitté och teknik- och säkerhetskommittén ska utgå med ett oförändrat belopp om 25 000 kronor per styrelseledamot och år för varje sådan kommitté styrelseledamot arbetar i, att arvoden till revisionskommitténs och teknik- och säkerhetskommitténs ordförande ska utgå med 50 000 kronor per år, samt att ett mötesarvode per fysiskt styrelsemöte ska utgå med 3 000 kronor.

Revisor
Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2020.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning
Stämman beslutade att minska bolagets aktiekapital med 43 102 799 kronor, utan indragning av aktier, för förlusttäckning. Aktiekapitalet kommer genom minskningen att minskas från 283 259 904 kronor till 240 157 105 kronor.

Nyemission
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission. För att möjliggöra genomförandet av nyemissionen beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, även om ändring av bolagsordningen, minskning av aktiekapitalet och fondemission.

Enligt villkoren för nyemissionen ska rätt att teckna aktier med företrädesrätt tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen den 12 juni 2019 är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid sådana aktieägare har rätt att erhålla en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier. Teckningskursen är 3,50 kronor per aktie, vilket vid fullteckning kommer att inbringa en emissionslikvid om ca 165 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningsperioden löper från och med den 14 juni 2019 till och med den 1 juli 2019.

För ytterligare information avseende nyemissionen, vänligen se pressmeddelandet som publicerades den 10 maj 2019. Ytterligare information avseende nyemissionen kommer även att finnas i prospektet som förväntas publiceras den 12 juni 2019.

 
Kontaktperson

Marcus Ahlström, ställföreträdande VD, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2019 kl. 15:50 CEST.

 
Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).