26.2.2021

Förändring av antalet aktier och röster i Endomines

Pressmeddelande (PDF)

 Endomines AB, pressmeddelande 26.2.2021 kl. 11:00 CET

Det totala antalet aktier och röster i Endomines AB (publ) ("Endomines" eller "Bolaget") uppgår till 221 120 035 per den 26 februari 2021.

Antalet aktier och röster i Bolaget har ökat med 89 814 860 under februari månad till följd av den företrädesemission och garantiemission som tidigare informerats om. I samband med företrädesemissionen har minskning av aktiekapitalet genomförts i enlighet med beslut vid Bolagets årsstämma. Efter ovan nämnda åtgärder uppgår Endomines aktiekapital till 442 240 070 kronor.
 

Kontaktperson
Marcus Ahlström, Vice VD och ekonomichef, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2021 kl. 11:00 CET.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).