17.6.2019

Endomines har undertecknat leasing-avtal för rättigheterna till Unity-gruvan i Idaho, USA, Unity-gruvan kommer att utvecklas tillsammans med det intilliggande Rescue projektet

Pressmeddelande (PDF)
Endomines AB, Pressmeddelande 17.6.2019 kl 10:30 CEST

Endomines AB (“Bolaget” eller “Endomines”) är glada över att meddela att man har undertecknat ett leasing-avtal med Unity GoldSilver Mines, Inc. för att leasea Unity-gruvan, som är belägen intill Endomines Rescue gruvprojekt i Warren distriktet i Idaho, USA. Avsiktsförklaringen ingicks den 6 februari 2019.

Unity-gruvan består utav patenterade och opatenterade gruvrättigheter som täcker över 5,7 km2av Warren guld distrikt. Den existerande gruvan begriper åtminstone 9 kända ådror med guldförekomster. Två av ådrorna, Little Giant och Rescue, har haft historisk produktion och har även varit de mest produktiva ådrorna i Warren distriktet.

Unity-gruvan är en högvärdig undejordisk gruva, med en historisk produktion vilken pågick mellan 1866 och 1936 med en uppskattad produktion på mellan 28,000 till 35,000 uns av guld. Den rapporterade produktionen tills 1936 hade en genomsnittlig guldhalt på 108 g/t.

Tillsammans med Unity-gruvan, kontrollerar Endomines rättigheterna till hela den kända omfattningen av Little Giant och Rescue guldådror. Little Giant ådran är 610 meter lång och har hittills uttnyttjats till 90 meters djup. Rescue ådran är 1,100 meter lång och har hittills uttnyttjats till 180 meters djup. Det historiska arbetet antyder att de mineraliserade delarna av ådrorna fortsätter i förlängningen samt längs med ådrorna.

Modern prospektering har varit begränsad. Därav, är Endomines intention att rehabilitera historiskt utvecklat arbete vid Unity och Rescue under 2019 och 2020 för att tillåta provtagning samt borrning av förlängningarna av ådrorna för att kvantifiera och utöka resurserna av Little Giant och Rescue ådrorna. Efter prospekteringen och utvecklandet är Bolagets tanke att driva verksamheten vid gruvorna tillsammans. Produktionen vid Unity-gruvan förväntas påbörjas under 2021 och den förväntade produktionen uppskattas till mera än 10 000 oz av guld per år.

För en 10 årig gruvlease av Unity-gruvan, betalar Edomines en årlig hyra på 30,000 USD. Den s.k Netto Smelter Royalty kostnaden är 3 procent, och den årliga hyran kommer att krediteras mot royalty betalningen för pågående år eller året därpå. Under de två första åren av leasen har Endomines en skyldighet att utveckla tillgången med en minimi kostnad på 500,000 USD. Endomines har rättigheten att förlänga lease perioden vidare utöver 10 år så länge produktion vid gruvan fortsätter. Den årliga hyreskostnaden för en sådan förlängning av leasen är 35,000 USD per år.

“Jag kan nöjt konstatera av vi har undertecknat ett lease kontrakt för Unity-gruvan, som är belägen intill vårt Rescue projekt vilket avsevärt ökar vår prospekterings samt guldproduktions möjligheter i Warren distriktet. Båda gruvorna kommer att drivas som en, och de kan uttnyttja den redan existerande produktionsanläggningen vid Rescue. Detta är det första steget att utveckla det som potentiellt kan vara en signifikant resurs i systemet av Warren ådran samt vårt helhets avtryck i Idaho, säger Endomines ställföreträdande VD Marcus Ahlström”.

Kontaktperson
Marcus Ahlström, ställföreträdande VD, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2019 kl. 10:30 CEST.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).