3.12.2019

Endomines förvärvar gruvrättigheterna till Friday gruvans öppna dagbrott från NexGen

Pressmeddelande (PDF)
Endomines AB, pressmeddelande 3 december 2019 kl. 13:30 CET

  Endomines AB (“Bolaget” eller “Endomines”) är nöjda att kunna meddela att man har ingått ett avtal där man genom ett leasing kontrakt förvärvat gruvrättigheterna till Friday gruvans öppna dagbrott från NexGen Mining, Inc. (“NexGen”) (OTCPK: NXGM). Enligt avtalsvillkoren betalar Endomines en summa om USD 200 000 för leasing kontraktet åt NextGen.

Med tillägget av gruvrättigheterna för det öppna dagbrottet har Endomines nu slutfört konsolideringen av Friday-gruvans gruvrättigheter. Projektet är ett höghaltigt, öppet dagbrotts guldprojekt som omfattar  guldmineraliseringar i omgivningen runt Friday underjordsgruva som Bolaget redan äger. Projektet har historiskt indikerade tillgångar uppgående till 647 000 uns guld som ingår i 20,1 miljoner ton (22,2 miljoner korta ton) av mineraliserat material, samt även 590 000 oz guld antagna resurser som ingår i 20,8 miljoner (22,9 miljoner korta ton) ton mineraliserat material.  

Strategisk grund

  • Konsekvent med Bolagets strategi att öka sin produktion och sitt kassaflöde genom att förvärva lågrisk, högkvalitativa och avkastande tillgångar.
  • Möjliggör uttnyttjande av nödvändig infrastruktur samt arbetskraft vid Buffalo Gulch och Deadwood projekten. Friday öppna dagbrott förväntas bli en källa av hög-haltig produktion som möjliggör ett stöd till framtida kassaflöden samt en förlängning av den operativa gruvtiden för Orogrande gruvdistrikt.  
  • Projektet erbjuder signifikant lågrisk resursökning och en platform att utöka Bolagets operativa förmåga.

“Tillägget av gruvrättigheterna till Friday gruvans öppna dagbrott från NexGen representerar ett till steg mot vårt mål att producera 40 000 oz guld per år, säger VD Greg Smith. Friday öppna dagbrott erbjuder höghaltiga uns omkring Friday-gruvans område och nuvarande infrastuktur, vilket väsentligt ökar våra prospekterings och guldproduktions möjligheter vid Orogrande gruvdistrikt. Genom konsolideringen av denna landmassa ser vi framemot att utöva regional prospektering över ett 40 km långt stråk med kända mineraliseringar, säger VD Greg Smith”

Transaktionsöversikt
Som en del av avtalet mellan NexGen och Premium Exploration (USA), Inc., skall Endomines betala en summa uppgående till USD 200 000. Utöver köpet av lease avtalet från NexGen skall Endomines betala en månatlig avgift på USD 3 500 åt Premium. En nettosmälts royalty uppgående till 4 procent betalas upp till USD 2 miljoner och efter det betalas en royalty på 2 procent för återstoden av gruvans livstid. Under lease avtalets första 3 år har Endomines en skyldighet att utveckla tillgången motsvarande en summa uppgående åtminstone till USD 425 000. Dessa kan uppnås genom Bolagets nuvarande verksamhet. Lease avtalet kan förlängas med 5 år enligt Endomines tycke om kostnadsvillkoren har mötts eller produktion pågår vid gruvan.

Zachary J. Black, Endomines' tekniska chef och kvalificerad person enligt Canadian National Instrument 43-101, har godkänt den vetenskapliga och tekniska informationen publicerad i detta pressmeddelande.

Kontaktperson
Greg Smith, VD, +97 267 22 562, greg.smith@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december 2019 kl. 13:30 CET.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM). 

Ansvarsfriskrivning
Uttalanden i denna presentation som inte direkt baserar sig på historiska fakta, samt inklusive utan begränsning uttalanden vilka berör framtida estimat, planer, syften, antaganden eller förväntningar över framtida resultat är “framåtsyftande uttalanden”.

Sådana framåtsyftande uttalanden innehåller kända och icke kända risker och osäkerhetsfaktorer vilka kan orsaka att resultat och framtida händelser väsentligt kan avvika från det som förväntats enligt sådana uttalanden. Sådana risker och osäkerhetsfaktorer inkluderar volatilitet i metall priser, oväntade resultat från prospekteringsverksamhet, inneboende osäkerhet kring estimat av mineraltillgångar och reserver, volatilitet av kostnader för varor och tjänster, problem relaterade till prospektering och gruvverksamhet, ändring i legala, sociala eller politiska omständigheter, och brist på tillbörlig finansiering, av vilka alla i samband med övriga händelser kan förhindra alla framåtsyftande uttalanden i denna presentation att besannas eller leda till en fördröjning av gruvverksamheten.

Tabell

Estimat över Friday mineraltillgångar

Indikerade mineraltillgångar Kända mineraltillgångar
Cutoff Ton Guldhalt Oz kg Cutoff Ton Guldhalt Oz kg
g/t Au (x 1000) g/t Au (x1000) (x1000) g/t Au (x 1000) g/t Au (x1000) (x1000)
0,35 24 737 0,89 705 22 0,35 25 069 0,80 644 20
0,40 22 358 0,94 677 21 0,40 22 924 0,84 618 19
0,45 20 130 1,00 647 20 0,45 20 847 0,88 590 18
0,50 18 093 1,06 615 19 0,50 18 832 0,92 559 17
0,55 16 214 1,05 547 17 0,55 4 029 0,90 117 4
Noter                  
1. Mineraltillgångar, som inte är mineralreserver, har inte ett bevisat ekonomiskt värde.
2. Mineraltillgångarna är möjliga att tillvaratas genom öppet dagbrotts gruvmetod och begränsas av Lerches-Grossman dagbrottsmodell.
3. Estimaten utgår från US$ 1.500/oz Au, Au återvinning 85%, $2,50/ton malmbrytning, $2,00/ton sidobergbrytning, $12,00/ton anriknings och administrativa kostnader
4. Diluterings eller gruvförluster har inte beaktats. Dagbrottets lutningsvinkel är 45°.
5. Basfallscenariots guld cut-off (fetstil) är högre än den konceptuella marginella cutoff graden  0,36 g/t. Bolaget använder en cutoff på 0,45 g/t.
6. Guldanalyserna är utförda enligt fire assay/AA finish metoder.

  
Noter till mineraltillgånsestimaten

Endomines beaktar inte dessa historiska estimate som kuranta och har inte gjort tillräckligt med undersökningar för att klassificera dessa historiska estimat som kuranta mineraltillgångar möjliga att utvinna. Endomines kvalificerade person kommer att undersöka samt verifiera den vetenskapliga och tekniska informationen och slutföra de nödvändiga arbeten som krävs för att klassificera nuvarande mineraltillgångar och/eller förbereda en 43-101 teknisk rapport, inkluderande validering av information, exakthet av resursmodell samt kostnader använt i tillgångarnas cutoff.

1. Mineraltillgångarna i tabellen i detta pressmeddelande inkluderar Friday underjords mineraltillgångar.

2. Källhänvisning: April 8, 2013, Technical Report, Idaho Gold Project – Premium Exploration, Inc. and Logan Resources Ltd., Idaho County, Idaho.