31.7.2019

Förändring av antalet aktier och röster i Endomines

Pressmeddelande (PDF)

Endomines AB, pressmeddelande 31.7.2019 kl 12:00 CEST

Det totala antalet aktier och röster i Endomines AB (publ) ("Endomines" eller "Bolaget") uppgår till 79 957 043 per den 31 juli 2019.

Antalet aktier och röster i Bolaget har ökat med 44 549 555 under juli månad till följd av den företrädesemission som tidigare informerats om. I samband med företrädesemissionen har även en fondemission och minskning av aktiekapitalet genomförts i enlighet med beslut vid Bolagets årsstämma. Efter ovan nämnda åtgärder uppgår Endomines aktiekapital till 240 157 105 kronor.

 
Kontaktperson

Marcus Ahlström, tillförordnad VD, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2019 kl 12:00.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen.
Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).