24.2.2022

LDA Capital konverterar del av sitt konvertibellån

(08-2022) SWE - LDA converts its convertible loan

Endomines AB (publ), pressmeddelande 24 februari 2022 kl 16:00 CET

Som meddelats av Endomines AB (publ) (”Endomines” eller ”Bolaget”) den 4 januari 2022 har Endomines emitterat ett konvertibellån till LDA Capital Limited (”LDA”) med ett totalt nominellt belopp om 2 000 000 euro. LDA har nu meddelat Endomines att LDA önskar konvertera en del av lånet, 500 000 euro, till nya aktier i Endomines. Den återstående delen av lånet, 750 000 euro, kan konverteras vid ett eller flera tillfällen fram till och med den 5 juli 2023.

Enligt det avtal om konvertibla lån (”Avtalet”) som ingåtts mellan parterna ska konverteringskursen motsvara 85 procent av den dagliga volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki under 15 handelsdagar före dagen för begäran om konvertering (dock inte lägre än aktiens kvotvärde), och har i enlighet med detta fastställts till 0,23 euro.

Som tidigare offentliggjorts av Endomines genomfördes emissionen av konvertibler med ett nominellt belopp om 2 miljoner euro som den första av flera trancher. I enlighet med Avtalet ska den andra tranchen om 2 miljoner euro utnyttjas för att emittera konvertibler till LDA inom en tolvmånadersperiod från ingåendet av Avtalet, medan den tredje och sista tranchen om 2 miljoner euro är valfri för Bolaget att utnyttja.

Som ett resultat av konverteringen emitterar Endomines 2 173 913 nya aktier vilka förväntas registreras vid Bolagsverket omkring den 2.3.2022 och första dagen för handel i de nya aktierna på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki förväntas vara omkring den 4.3.2022. Efter registreringen kommer aktiekapitalet i Endomines att öka med 4 347 826 kronor från 458 406 072 kronor till 462 753 898 kronor och det totala antalet utestående aktier och röster i Endomines kommer att öka från 229 203 036 aktier och röster till 231 376 949  aktier och röster. De nya aktierna utgör cirka 0,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter att de nya aktierna registrerats.

 

Kontaktperson

Seppo Tuovinen, ställföreträdande VD, seppo.tuovinen@endomines.com, +358 50 576 0143

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 16:00 CET den 24 februari 2022.

 

 

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA och Finland. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).