7.4.2020

Endomines skjuter upp byte av hemvist från Sverige till Finland genom en gränsöverskridande fusion

Pressmeddelande (PDF)

 Endomines AB, pressmeddelande 7 april 2020 kl. 08:30 CEST

Endomines AB (publ) meddelade den 10 decemebr att man överväger byte av hemvist för moderbolaget från Sverige till Finland. På grund av pågående stora projekt i Bolaget kombinerat med Corona virusets utbrott och efterföljande marknadsturbulens, har styrelsen beslutat att skjuta upp byte av hemvist processen. Transaktionen är planerad att genomföras genom en gränsöverskridande fusion. Fusionsplanen kräver godkännande av Endomines AB (publ) bolagsstämma och styrelsen avser återkomma under andra hälften av 2020 med kallelse till bolagsstämma för att ta ställning till förslaget om fusion. Endomines AB:s (publ) verksamhet och ägarstruktur kommer att vara oförändrad efter genomförd fusion och byte av hemvist.

Endomines avser att fortsätta med notering av aktien på Nasdaq Helsinki och Nasdaq Stockholm, dock med huvudnotering på Nasdaq Helsingfors.

“ På grund av pågående stora projekt i Bolaget kombinerat med snabbt förändrade marknadsförhållanden följt av Corona virusets utbrott, anser styrelsen, att det är motiverat att skjuta upp planerna för byte av hemvist från Sverige till Finland en aning och fullt ut fokusera på pågående projekt. Endomines ägande har under de senaste åren alltmer förflyttats till Finland från Sverige. Detta kombinerat med alltmer ökande regulatoriska- samt rapporteringskrav gynnar en förenkling av Endomines AB (publ) nuvarande koncernstruktur. Denna förändring kommer att ha en begränsad inverkan för nuvarande aktieägare eftersom Endomines även i fortsättningen kommer att vara noterat både vid Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Stockholm”, säger bolagets styrelseordförande Ingmar Haga.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingmar Haga, styrelseordförande, +358 40 700 35 18, ingmar.haga@endomines.com
 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2020 kl. 08:30 CEST

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).