11.11.2021

Delårsredogörelse för Endomines AB – Q3 2021

Business review Q3 2021 SWE full (2021-11-10)

Delårsredogörelse för Endomines AB – Q3 2021

 

Friday-gruvan och anrikningsverket startade första produktionen  i Idaho, USA

Pampalo-gruvans snedbana uppnådde måldjupet i Ilomantsi, Finland

 

Endomines AB, pressmeddelande 11 november 2021 kl. 08:00 CET

 

jan-sep 2021 (jan-sep 2020)

Operativ översikt

 • Friday-gruvan inledde strossbrytning och transport av malm från gruvan till anrikningsverket för att lagra malm för återstarten av Orogrande anrikningsverk.
 • Orogrande anrikningsverk slutförde driftsättningen i slutet på tredje kvartalet 2021 och håller nu på att gradvis trappa upp produktionen. Anrikningsverket förväntas nå full produktionskapacitet i slutet på sista kvartalet 2021.
 • Pampalo-gruvan fortsätter gruvutvecklingen som planerat.
 • Inga personskador har rapporterats de senaste 12 månaderna; LTIFR 0 (0).

 

Finansiell överblick

 • Intäkter uppgick till 1,8 MSEK (12,4)
 • EBITDA uppgick till -76,6 MSEK (-68,4)
 • Det totala kassaflödet uppgick till -2,1 MSEK (-3,5)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,58 SEK (-0,99)

 

 • Den 6 oktober 2021 informerade Endomines att Seppo Tuovinen, VD för Endomines AB:s finska dotterbolag Endomines Oy, tar över den tillfälliga VD-posten för moderbolaget från och med den 6. oktober.
 • Den 15 oktober 2021 meddelade Endomines om att datumet för slutförandet av fusionen förflyttas på grund av praktiska skäl samt detaljer gällande registreringen av fusionen. Det nya datumet meddelas så snart som möjligt.
 • Den 29 oktober 2021 informerade Endomines att antalet aktier och röster steg med 2 000 000 under oktober till följd av den riktade nyemissionen av aktier, som genomfördes under Endomines finansieringsarrangemang med LDA Capital.
 • Den 10 november 2021 informerade Endomines att Kari Vyhtinen har blivit utnämnd till ny VD för Endomines AB med verkan från och med den 1 mars 2022.

Produktionsprognos och framtidsutsikter för 2021:

Endomines började malmbrytningen på gruvnivån S4550 under Q3 vid Friday-gruvan i Idaho, USA. Produktion kommer att förbättras och förstärkas med en nyligen anskaffad Jumbo borrmaskin och en underjordisk lastmaskin. Verksamheten vid Orogrande anrikningsverkr håller för tillfället på att trappas upp och förväntas att nå planerad anrikningskapacitet i slutet på Q4 2021.

Utvecklingen av Pampalo-gruvan i Finland har framskridit enligt tidtabellen. Malmproduktionen kommer att starta under Q4 2021 och anrikningen av malm i anrikningsverket kommer att starta i början på Q1 2022.

På grund av ändringen av Pampalo produktionstidtabell från tidigare planerade Q2 2022 till Q1 2022 har den kortsiktiga Q4 guldproduktionsprognosen dragits ner till ungefär 1,200 uns.

 

Nyckeltal (concern)

jan – sep

MSEK om inte annat anges

2021

2020

+/-

Intäkter

1,8

12,4

-10,6

Kostnader

-78,4

-80,8

2,4

EBITDA

-76,6

-68,4

-8,8

Avskrivningar och nedskrivningar

-57,1

-17,3

-39,8

EBIT

-133,7

-85,7

-48,0

Periodens nettoresultat

-146,8

-112,2

-34,6

Resultat per aktie (SEK)

-0,58

-0,99

0,41

KF från den löpande verksamheten

-115,2

-65,3

-49,9

Investeringar

-34,6

-25,5

-9,1

Finansiering

147,6

87,3

60,3

Likvida medel vid periodens slut

8,4

12,0

-2,8

Personal vid periodens slut

67

34

33

LTIFR

0

0

0

Olycksfallsfrekvensen LTIFR baseras på antalet rapporterade skador som lett till en eller flera dagars frånvaro från arbetet per 1 000 000 arbetstimmar under rullande 12-månadersperioder. LTIFR har beräknats för hela bolaget, inklusive underleverantörer.

 

 

Interim CEO Seppo Tuovinen: “Endomines’ väg från junior gruvbolag till ett ”two-tier” guldproducerande bolag fortsätter. Fokus har legat på återstarten av Pampalo underjordiska gruva i Finland och Friday underjordiska gruva i Idaho. Pampalo-gruvans snedbana nådde ner till ett nytt produktionsområde. Arbetet är inom budgeten och håller tidtabellen bra. Vi litar på att Pampalo-teamet och entreprenörerna är på rätt spår för att återstarta produktionen vid Pampalo-gruvan i början på året.

Vern Langdale, bolagets operativa verksamhetsschef tog förutom sin nuvarande roll även över GMpositionen i USA. Återstarten av anrikningsverket har framskridit i stort sett enligt förväntningarna, den största delen av de tekniska utmaningar har blivit lösta och anrikningsverket förväntas nå full produktionskapacitet mot slutet av Q4. Ett underjordiskt diamantborrningsprogram har påbörjats och kommer att slutföras i slutet av Q4 2021. Detta kommer att ge oss ny information för att kunna uppdatera vår geologiska modell och produktionsplan.

Utvecklingen av US Grant och Kearsage fyndigheterna, framskrider sakta och som planerat. tills de nuvarande projekten har i uppnått produktion med positiva kassaflöden. De nya investeringen kommer att kräva ytterligare tekniska studier och diamantborrning för att fullt identifiera den verkliga potentialen för dessa fyndigheter.

För att säkerställa Endomines långsiktiga tillväxtstrategi kommer ytterligare finansiering att behövas under 2021 och 2022. Endomines undersöker för tillfället olika finansieringsmöjligheter för detta.”

 

Kontaktperson

 

Seppo Tuovinen, ställföreträdande VD, +358 50 5760 143, seppo.tuovinen@endomines.com

Ingmar Haga, Chairman of the Board, +358 40 700 3518, ingmar.haga@endomines.com

 

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.00 CET den 11 november 2021.

 

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).