1.4.2020

Endomines AB har tagit upp ett lån om 3,4 miljoner euro och avser att emittera teckningsoptioner

Pressmeddelande (PDF)
Endomines AB, Pressmeddelande 1.4.2020 kl. 08:30 CEST Endomines AB har tagit upp ett lån genom att ställa ut skuldebrev om 3,4 miljoner euro (“Lånet”) till i huvudsak finska institutionella investerare, innefattande styrelseordföranden och VD i Endomines AB (“Långivarna”), samt avser att emittera teckningsoptioner till vissa av Långivarna.

Skuldebrev till ett belopp om 3.4 miljoner euro har ställts ut till Långivarna. Bland Långivarna finns Bolagets styrelseordförande och VD. Medlen från lånet kommer huvudsakligen att användas för att förstärka Bolagets sysselsatta kapital samt finansiera Endomines-koncernens löpande verksamhet.

Greg Smith, VD för Endomines, kommenterar: “Jag är nöjd med att kunna bekräfta att vi har tagit upp ett lån om 3,4 miljoner euro, vilket möjliggör för oss att fortsätta produktionsupptrappningen vid Friday-gruvan och anrikningsverk. Jag vill tacka de investerare som har ställt ut lånet. Vi har en stark tilltro till våra projekt både i USA och Finland och fortsätter vår expansiva utvecklingsstrategi enligt plan.” 

Ingmar Haga, Styrelseordförande Endomines, kommenterar: “Vår nya VD Greg Smith tillsammans med vårt team har uppvisat mycket goda operativa framsteg under de senaste månaderna. Med en ägarandel motsvarande 29,9 procent av det utestående aktiekapitalet, är han den enskilt största ägaren av Bolaget, och deltagandet i detta lån stärker fortsatt hans ekonomiska engagemang i Endomines. Jag är mycket glad över den starka anpassningen av intresse mellan VD:n och Bolagets aktieägare”. 

Lånet har en två-årig löptid och en fast årlig ränta om 12,0 procent. Bolaget kan välja att förlänga löptiden med ett år med en ränteökning om 0,25 procent per år. Bolaget har möjlighet att förtidsbetala Lånet till ett belopp som motsvarar det nominella beloppet. Villkoren för Lånet kommer att finnas tillgängliga på Endomines hemsida den 8 april 2020.

Varje Teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,797 euro under perioden 30 juni 2020 – 30 juni 2023. Teckningsoptionerna utfärdas till vissa av Långivarna till ett pris om 0,00797 euro per Teckningsoption (totalt 18 000 euro). Villkoren för Teckningsoptionerna kommer att finnas tillgängliga på Endomines hemsida när de registrerats av Bolagsverket. Om samtliga Teckningsoptioner nyttjas för teckning kommer befintliga aktieägares andel av aktiekapitalet och rösterna i bolaget att bli utspädd med 2,0 procent. Inga Teckningsoptioner kommer att utfärdas till styrelseledamöter eller medlemmar av bolagsledningen. För att kompensera styrelseordföranden och VD i Endomines AB som är Långivare men inte ges möjlighet att teckna Teckningsoptioner avser styrelsen föreslå att årsstämman 2020 fattar beslut om en riktad emission av ytterligare 2 790 000 teckningsoptioner till dessa. Fullständigt förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman. Förutsatt att samtliga Teckningsoptioner (innefattande de teckningsoptioner som kan komma att ges ut till styrelseordföranden och VD i Endomines AB efter beslut av årsstämman 2020) utnyttjas kommer ca. 5 miljoner nya aktier att emitteras, motsvarande cirka 4,4 procent av det nuvarande antalet utestående aktier i Bolaget, vilket innebär en utspädningseffekt om 4,3 procent av befintliga aktieägares andel av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.

UB Securities Ltd agerar som Lead Manager för emissionen av Teckningsoptionerna.

Borenius Attorneys Ltd och Advokatfirman Cederquist KB agerar som juridiska rådgivare till Endomines i samband med upptagandet av Lånet och emissionen av Teckningsoptionerna.

Kontaktperson
Greg Smith, VD, +358 50 544 68 14, greg.smith@endomines.com

Marcus Ahlström, Vice VD och ekonomichef, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 april 2020 kl. 08:30 CEST.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).