18.2.2021

ENDOMINES bokslutskommuniké för 2020 Endomines slutför förvärvet av US Grant och Kearsarge guldprojekt och beslutar om en företrädesemission

Hela rapporten (PDF)  

Endomines AB, pressmeddelande 18 februari 2021 kl. 08:45 CET

Helåret 2020 (jämfört med helåret 2019)

Operativ översikt

 • Endomines slutför förvärvet av US Grant och Kearsarge guldprojekt och genomför en riktad emission i samband därmed

 • Friday verksamhet temporärt försatt under skötsel och underhåll under Q4
 • Inga personskador har rapporterats de senaste 12 månaderna; LTIFR 0 (0)

Finansiell översikt

 • Intäkter uppgick till 13,1 MSEK (5,8)

 • EBITDA uppgick till -108,0 MSEK (-48,8)
 • Justerad EBITDA uppgick till -78,1 MSEK (-48,8), justerade siffror exkluderar slutliga kostnader för US Grant gruvanspråk.
 • Det totala kassaflödet uppgick till -4,4 MSEK (-3,3)
 • Resultatet per aktie uppgick till -1,67 SEK (-1,28)

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Den 4 januari 2021 beslutade Endomines extra bolagsstämma att godkänna styrelsens beslut från den 30 november 2020 om företrädesemission om ca 281 MSEK. Den extra bolagsstämman beslutade även om en riktad emission mot betalning genom kvittning av fordringar, till Garanterna som ersättning för deras garantiåtaganden, för det fall garantiersättningen ska betalas genom nyemitterade aktier samt även kvittning av lån till vissa låntagare.

 • Den 19 januari 2021 erhåller Endomines tilläggsstöd till företrädesemissionen – Bolag kontrollerade av Kyösti Kakkonen och närstående till honom har åtagit att teckna aktier för ytterligare 10 MSEK
 • Den 28 Januari 2021 meddelar Endomines det slutgiltiga utfallet av Endomines företrädesemission – i vilken ca 214 miljoner kronor tillförs
 • Den 29 januari 2021 uppdaterar Endomines situationen över återstarten av Pampalo-gruvan

Produktionsprognos och framtidsutsikter för 2021:

Endomines utförde under januari 2021 en företrädesemission och tillfördes ca. 214 MSEK före transaktionskostnader. Bolaget fokuserar nu full ut på verksamheten och uppstarten vid Friday och Pampalo gruvprojekt. Vid Pampalo kommer arbetet med fördjupningen av gruvan att starta i månadsskiftet mars/april efter att gruvkontraktören är vald och har mobiliserats till området. Malmbrytningen påbörjas senare under året efter att snedbanan har utvecklats tillräckligt djupt för att strossutvecklingen kan påbörjas. Vid Friday kommer de  tekniska problemen att åtgärdas och produktionen påbörjas så snabbt som väderförhållandena tillåter senare under våren. Endomines kommer att uppdatera produktionsprognosen för 2021 i samband med delårsredogörsen för det första kvartalet 2021.

 

Nyckeltal (koncern)

jan-dec
MSEK om ej annat anges 2020 2019 +/-
Intäkter 13,1 5,8 7,3
Kostnader -121,1 -54,6 -66,5
EBITDA -78,1 -48,8 -29,3
Justerad EBITDA -108,0 -48,8 -59,2
Av- och nedskrivningar -76,6 -3,6 -73,0
EBIT -184,7 -52,5 -132,2
Periodens nettoresultat -196,9 -79,0 -117,9
Resultat per aktie (SEK) -1,67 -1,28 -0,30
KF från den löpande verksamheten -76,9 -78,9 2,0
Investeringar -26,6 -80,3 53,7
Finansiering 99,0 155,9 -56,9
Likvida medel vid periodens slut 11,3 157 -4,4
Personal vid periodens slut 30 43 -13
LTIFR 0 0 0

Olycksfallsfrekvensen LTIFR baseras på antalet rapporterade skador som lett till en eller flera dagars frånvaro från arbetet per 1 000 000 arbetstimmar under rullande 12-månadersperioder. LTIFR har beräknats för hela bolaget, inklusive underleverantörer.

Ställföreträdande VD Rauno Pitkänen: “Jag skulle vilja rikta ett stort tack till våra nuvarande aktieägare samt alla nya investerare för ert starka stöd och tro på Endomines samt våra gruvprojekt. Vi riktar nu vårt fulla fokus till vår operativa verksamhet och återstarten av Friday och Pampalo gruvor. Vi håller som bäst på att omorganisera samt stärka upp den operativa strukturen för att gå vidare och optimalt utföra våra planer. Vid Friday förväntar vi att uppstarten av guldproduktionen kommer att ske ibörjan av sommaren. Vid Pampalo är vårt mål att uppnå den första guldproduktionen vid slutet av året. Vi fortsätter även processen med flytten av bolagets hemvist från Sverige till Finland.

Vi  beslöt även att genomföra en företrädesemission under det fjärde kvartalet. Företrädesemissionen slutfördes i slutet av januari 2021 och tillförde bolaget bruttotillgångar uppgående till 214 MSEK. Jag är nöjd med resultatet av emissionen som visar starkt stöd från våra nuvarande aktieägare samt ett stort antal nya investerare för våra fortsatta utvecklingsplaner. Emissionslikviden möjliggör återstart av den finska Pampalogruvan under året samt fortsatt prospektering längs med den Karelska Guldlinjen. Emissionslikviden möjliggör även fortsatt upptrappning av guldproduktionen vid Friday-gruvan i Idaho, USA samt vidare prospektering i området. Därutöver kommer vi att kunna utveckla och driva våra nyförvärvade projekt US Grant och Kearsarge mot produktion år 2022. Sammantaget är företrädesemissionen ett viktigt steg framåt i bolagets utveckling till ett nytt Endomines med en långsiktig plattform för tillväxt.

Föregående år var i många hänseenden mycket utmanande för Endomines vilket i kombination med pågående pandemi verkligen testade både uthålligheten samt tålamodet av hela vår personal samt investerare. Men vi lyckades ändå utöka vår existerande projekt portfölj, och är mycket entusiastiska över möjligheterna framför oss med att sätta våra följande gruvor i kommersiell produktion.”

Kontaktperson
Rauno Pitkänen, ställföreträdande VD, +358 40 595 4412, rauno.pitkanen@endomines.com
Marcus Ahlström, Vice VD och ekonomichef, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021 kl. 08:45 CET.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).