7.11.2019

Delårsredogörelse för Endomines AB Q1 – Q3 2019 Fokus på produktionsupptrappningen av Friday-gruvan och anrikningsverket

Hela rapporten (PDF)Pressmeddelande (PDF)

 

 Endomines AB, pressmeddelande 7 november 2019 kl. 08:30 CET

jan–sep 2019 (jan–sep 2018)

Operativ översikt

  • Den operativa verksamhetens fokus låg på fortsatt malmproduktion vid Friday-gruvan samt produktionsupptrappningen  och optimering av anrikningsverket
  • Inget  guldkoncentrat såldes under tredje kvartalet 2019 från Friday, men upputsningsguldet från Pampalos anrikningsverk genererade lite intäkter
  • Inga rapporterade olycksfall under Q3, LTIFR 15 (9)

Finansiell översikt

  • Omsättningen uppgick till 5,1 MSEK (97,4)
  • EBITDA uppgick till –33,7 MSEK (0,6)
  • Det totala kassaflödet uppgick till 42,9 MSEK (43,9)
  • Resultatet per aktie uppgick till −0,84 SEK (-0,54)

Väsentliga händelser efter periodens slut
Endomines tillkännagav utnämningen av Greg Smith till VD den 6 november. Greg Smith har en bred bakgrund inom energi, bank och finans, resursnäring inom olja och mineraler med mer än 30 års arbetserfarenhet som ledande och verkställande befattningshavare. Han har även en omfattande kunskap och erfarenhet av gruvutveckling i USA. Marcus Ahlström, som verkat som Endomines ställföreträdande VD sedan den 3 maj 2019 har utnämnts till vice VD för Endomines. Han fortsätter även som Endomines ekonomichef.

Produktionsprognos för 2019:
Endomines meddelade den 9 augusti att den tidigare produktionsprognosen på 5 000–8 000 uns guld i koncentrat för 2019 inte kommer att uppnås. Detta beror på reparationerna av de skador vid Friday-sandmagasinet som uppkom under vinter- och tövädret 2019, och som har försenat produktionsfasen längre än förväntat. Baserat på idrifttagandet av anläggningen, resultaten från borrningsprogrammet samt testbrytning uppdateras gruvplanen för närvarande av Endomines team. När detta har slutförts kommer Endomines att kommunicera en uppdaterad produktionsprognos för år 2019 för Friday-gruvan.

Produktionsupptrappningen av Friday anrikningsverket är nu i gång. När anrikningsverket är i drift och produktionsupptrappningen har slutförts kommer Endomines att kommunicera en uppdaterad produktionsprognos.

Nyckeltal (koncern) jan–sep
MSEK om inget annat anges 2019 2018 +/-
Intäkter 5,1 97,4 -92,3
Kostnader -38,8 -96,8 58,0
EBITDA -33,7 0,6 -34,3
Av- och nedskrivningar -5,0 -34,9 29,9
Rörelseresultat -38,7 -34,3 -4,4
Periodens nettoresultat -44,4 -19,5 -24,9
Resultat per aktie (SEK) -0,84 -0,54 -0,30
Kassaflöde från den löpande verksamheten -69,7 -11,1 -58,6
Investeringar -45,3 -108,8 63,5
Finansiering 157,8 163,8 -6,0
Likvida medel vid periodens slut 61,9 62,4 -0,5
Personal vid periodens slut 32 40 -8
LTIFR 15 9 6

Olycksfallsfrekvensen LTIFR baseras på antalet rapporterade skador som lett till en eller flera dagars frånvaro från arbetet per 1 000 000 arbetstimmar under rullande 12-månadersperioder. LTIFR har beräknats för hela bolaget, inklusive underleverantörer.

Vice VD och ekonomichef Marcus Ahlström: ”Under det tredje kvartalet slutförde Endomines sin företrädesemission, som tillförde bolaget cirka 156 miljoner SEK, motsvarande 94,4 procent av de erbjudna aktierna. Detta visar på ett starkt stöd för Endomines tillväxthistoria och möjliggör för oss att vidareutveckla våra tillgångar och åter bli ett guldproducerande företag. Jag vill tacka alla våra befintliga aktieägare såväl som de nytillkomna som nu är med på Endomines resa och har visat oss sitt stöd.

Under det tredje kvartalet kunde vi påbörja produktionsupptrappningen för brytnings- och anrikningsverksamheten, och arbetet är nu i full gång. Produktionsupptrappningen av gruvan har förlöpt planenligt och de prognostiserade produktionsvolymerna förväntas nås vid årsskiftet. Dessvärre har vi haft vissa problem vid idrifttagandet av anrikningsverket och vi har därför inte kunnat starta produktionen av guldkoncentrat under tredje kvartalet som tidigare planerat. Arbetet fortsätter och idrifttagning av anrikningsverket kommer att ske under fjärde kvartalet”.

Vi har även kontinuerligt stärkt vårt team i Idaho, och det gläder mig att välkomna både vår nya gruvchef Dave Bryan och vår anrikningsverkschef Bill Dafoe. Båda tar med sig enastående erfarenhet och djupgående förståelse av våra produktionsprocesser kombinerat med ett starkt engagemang för att framgångsrikt slutföra den pågående produktionsupptrappningen”

Kontaktperson

Marcus Ahlström, Vice VD och ekonomichef, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2019 kl. 08:30 CET.

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).