4.1.2022

Endomines beslutar om riktad emission av konvertibler till LDA Capital Limited

(01-2022) SWE - Directed convertibles issue to LDA

Endomines beslutar om riktad emission av konvertibler till LDA Capital Limited

Endomines AB (publ), pressmeddelande 4.1.2022 kl 9:50 CET

Styrelsen för Endomines AB (publ) ("Endomines" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 10 juni 2021, beslutat om en riktad emission av konvertibler med ett totalt nominellt belopp om 2 000 000 euro (motsvarande 20 453 800 kronor1 till LDA Capital Limited ("LDA") (den ”Riktade Emissionen”) innebärande en total emissionslikvid om 2 000 000 euro.

Den Riktade Emissionen genomförs som en del av det finansieringspaket som Endomines ingått med LDA, vilket kommunicerats genom pressmeddelande den 8 maj 2021. Finansieringspaketet består bland annat av ett avtal om konvertibla lån (”Avtalet”). I enlighet med Avtalet ska Bolaget emittera konvertibler till LDA med ett totalt nominellt belopp i SEK motsvarande högst 6 miljoner euro i tre trancher om ett belopp i SEK motsvarande 2 miljoner euro vardera. Endomines har åtagit sig att utnyttja och LDA har åtagit sig att teckna och betala de två första trancherna, och således emittera respektive teckna och betala konvertibler om ett belopp i SEK motsvarande totalt 4 miljoner euro, inom en tolvmånadersperiod från ingåendet av finansieringspaketet, medan den tredje tranchen är valfri för Bolaget att utnyttja. Styrelsen har konstaterat att nu bedöms vara en lämplig tidpunkt att emittera konvertiblerna mot bakgrund av bland annat Bolagets behov av finansiering för uppstarten av projekten vid Fridaygruvan i USA och Pampalogruvan i Finland. Styrelsen har utvärderat olika finansieringsmöjligheter, och anser att den Riktade Emissionen till LDA på marknadsmässiga villkor i enlighet med Avtalet för tillfället är den bästa lösningen för Bolaget och dess aktieägare jämfört med andra möjliga finansieringslösningar. Mot bakgrund av emissionsbeloppets relativt begränsade storlek, att Bolaget snabbt får tillgång till kapital, anslutningsgrad i tidigare företrädesemissioner och efter avstämning med Bolagets större aktieägare, anser styrelsen att en företrädesemission inte är ett lämpligt alternativ.

Varje konvertibel har ett nominellt värde om 10 000 euro (motsvarande 102 269 kronor1) och emitteras till en teckningskurs per konvertibel om 100 procent av nominellt belopp. I enlighet med Avtalet ska konverteringskursen motsvara 85 procent av den dagliga volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki under 15 handelsdagar före dagen för begäran om konvertering, vilket enligt styrelsens bedömning är överensstämmande med marknadsvärdet, med beaktande av sedvanlig rabatt. Så länge som Bolaget lyder under svensk lag får konverteringskursen inte understiga aktiernas kvotvärde. Ingen ränta löper på konvertiblerna och lånet förfaller till betalning 18 månader från datumet för registrering hos Bolagsverket. Konvertiblerna kan konverteras till nya aktier i Bolaget under perioden från och med datumet för registrering hos Bolagsverket till och med förfallodagen. Om konvertering inte skett innan förfallodagen ska Bolaget ha rätt att antingen (i) lösa in det utestående beloppet under konvertiblerna på förfallodagen i kontanter till ett pris motsvarande 115 procent av det utestående beloppet eller (ii) konvertera alla utestående konvertibler på förfallodagen.

Den totala emissionslikviden från den Riktade Emissionen uppgår till 2 000 000 euro. I enlighet med Avtalet ska Endomines betala en avgift om totalt 180 000 euro till LDA för dess åtagande. Betalningen av avgiften ska göras genom två delbetalningar om 90 000 euro vardera i samband med de två första trancherna av emissioner av konvertibler. Således uppgår nettolikviden från den Riktade Emissionen till 1 910 000 euro.

Den Riktade Emissionen förväntas registreras av Bolagsverket omkring den 12 januari 2022. Efter registrering av den Riktade Emissionen och baserat på full konvertering av lånet samt antagandet att konverteringskursen sätts till lägsta möjliga konverteringskurs (kvotvärdet på 2 kronor), kommer aktiekapitalet att öka med 20 453 800 kronor till 472 041 692 kronor, och antalet aktier och röster kommer att öka med 10 226 900 aktier och röster till 236 020 846aktier och röster. Detta motsvarar en utspädningseffekt på cirka 4,5 procent av aktiekapitalet och rösterna baserat på full konvertering.

Kontaktperson

Seppo Tuovinen, ställföreträdande VD, seppo.tuovinen@endomines.com, +358 50 576 0143

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 9:50 CET den 4 januari 2022.

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA och Finland. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM). 

1) Baserat på Sveriges Riksbanks officiella valutakurs EUR/SEK den 30 december 2021 om 10,2269 kronor.