14.2.2019

Rättelse: Malmproduktionen i Friday-gruvprojektet i Idaho inleddes i december

Hela rapporten (PDF)Pressmeddelande (PDF)
I bokslutskommuniké som offentliggjordes den 14e februari 2019 07:45 CET blev andra stycket under rubriken VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT felaktigt. Följande stycke är den korrekta versionen: Endomines påbörjar den 14 februari försäljning av en senior säkerställd obligation om högst 5 MEUR samt teckningsoptioner. Obligationen har en kupong på 12,0 procent och en löptid på 3 år.Antalet därmed förknippade teckningsoptioner är 5 555 555 med teckningskurs 0,90 EUR per teckningsoption.

Endomines AB, Pressmeddelande 14.2.2019 kl 07:45 CET

Malmproduktionen i Friday-gruvprojektet i Idaho inleddes i december 

Kvartal 4 2018 (kontra kvartal 4 2017)  
Operativ översikt

 • Guldproduktionen uppgick till 27,9 kg (98,7); minskningen berodde på produktionsstoppet i Pampalo-gruvan i oktober
 • Anrikad malm uppgick till 7 559 ton (39 692) med guldhalt 2,6 g/t (3,0)
 • Cash cost uppgick till 948 USD/oz (1 264)

Finansiell översikt

 • Intäkter uppgick till 7,9 MSEK (28,5)
 • EBITDA var −6,1 MSEK (-5,9)
 • Summa kassaflöde uppgick till −43,5 MSEK (1,8)
 • Resultat per aktie var −0,51 SEK (−3,71)

Helåret 2018 (kontra helåret 2017)
Operativ översikt

 • Guldproduktionen uppgick till 331,3 kg (398,1)
 • Anrikad malm uppgick till 116 456 ton (165 539) med guldhalt 3,3 g/t (2,9)
 • Cash cost uppgick till 981 USD/oz (1 165)

Finansiell översikt

 • Intäkter uppgick till 105,3 MSEK (122,6)
 • Justerad EBITDA, exklusive kostnader förknippade med förvärvet av TVL Gold Idaho och samarbetsförhandlingar, uppgick till 5,9 MSEK (−5,7)
 • EBITDA var −5,5 MSEK (-5,7)
 • Summa kassaflöde uppgick till 0,4 MSEK (−13,7)
 • Resultat per aktie var −1,10 SEK (−6,60)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
Endomines har ingått en avsiktsförklaring om leasing av Unity-gruvan i Idaho, USA. Unity-gruvan ligger intill Endomines Rescue-egendom och möjliggör prospektering och utveckling av dessa två tillgångar som en utvidgad gruva som korsar nio kända guldådror.

Endomines påbörjar den 14 februari försäljning av en senior säkerställd obligation om högst 5 MEUR samt teckningsoptioner. Obligationen har en kupong på 12,0 procent och en löptid på 3 år. Antalet därmed förknippade teckningsoptioner är 5 555 555 med teckningskurs 0,90 EUR per teckningsoption.

Produktionsprognos för 2019:
Den årliga guldproduktionen vid Friday-gruvan i Idaho, USA, förväntas under gruvans livslängd vara ungefär 9 000oz med en cash cost om 650-900 USD/oz, beroende av produktionsområde. Endomines har inlett upptrappningen av gruvan och förväntar sig en produktion på 5 000–8 000 oz guld i form av koncentrat under året, slutresultatet beror på vilka halter och hur många malmton som nås under perioden.

Nyckeltal (koncern) Okt–Dec Jan–Dec
MSEK om ej annat anges 2018 2017 +/− 2018 2017 +/−
Intäkter 7,9 28,5 -20,6 105,3 122,6 -17,3
Kostnader -13,9 -34,5 20,6 -110,7 -128,3 17,6
Av- och nedskrivningar -8,1 -32,0 23,9 -43,0 -59,1 16,1
Justerad EBITDA -6,1 -5,9 -0,2 5,9 -5,7 11,6
EBITDA -6,1 -5,9 -0,2 -5,5 -5,7 0,2
Rörelseresultat -14,2 -37,9 23,7 -48,5 -64,8 16,3
Periodens nettoresultat -17,9 -38,9 21,0 -37,4 -69,3 31,9
Resultat per aktie (SEK) -0,51 -3,71 3,20 -1,10 -6,60 5,50
KF från den löpande verksamheten 3,5 3,4 0,1 -7,6 1,0 -8,6
Investeringar -50,1 -0,6 -49,5 -158,9 -12,3 -146,6
Finansiering 3,1 -1,0 4,1 166,9 -2,4 169,3
Likvida medel vid periodens slut 18,9 15,8 3,1 18,9 15,8 3,1
Personal vid periodens slut 24 40 -16 24 40 -16

  
Saila Miettinen-Lähde, vd:
”Vi nådde en väsentlig milstolpe när malmproduktionen inleddes i Friday-gruvan i Idaho, USA, i december. Sedan starten har vi fortsatt brytningen och fokuserat på haltkontroll samt på att öka våra kunskaper om malmens utbredning. Provtagningen i samband med haltkontrollen har visat lovande resultat, med bevisade guldhalter på 52,1 g/t av 1,1 meter breda provtagnings bitar. 

Vi har haft några leveransförseningar av den sista utrustningen till anrikningsverket och på grund av detta är vi nu i slutskedet av installeringen. Vi beräknar att starta anrikningsverket i början av mars, vilket innebär att vi kan trappa upp guldkoncentratsproduktionen i Friday som beräknat under de första månaderna 2019.

I oktober omvandlades vår Pampalo-gruva i Ilomantsi, Finland, till skötsel och underhåll efter bedömningen att det aktuella guldpriset inte motiverar investeringar i en ramp till nästa djupnivå i gruvan. Före produktionsstoppet producerade vi 331 kg (10 650 oz) guld i Pampalo under 2018, vilket överskred våra inledande förväntningar på 250–300 kg med bred marginal. Eftersom vi har all nödvändig produktionsinfrastruktur installerad och kända guldfyndigheter för minst 18 månaders produktion i Pampalo ser vi fram emot möjligheter att öppna Pampalo-gruvan igen eller använda anrikningsverket för guldkoncentratproduktion från malm som brutits på annat håll längs Karelska guldlinjen.

Resultatet av prospekteringen 2018 bekräftar den höga prospekteringspotentialen i Karelska guldlinjen och motiverar oss att fortsätta arbetet på området. Resultatet från borrning och djupmoränprover nära Pampalo-gruvan tyder på eventuella ytterligare fyndigheter även inom befintliga gruvkoncessionsområden. Resultaten har även mer allmänt ökat våra kunskaper om regionens geologi, vilket i sin tur hjälper oss att ytterligare förbättra vår strukturella 3D-modell av området samt fokusera vårt prospekteringsprogram för 2019 och längre fram.

Finansiellt speglade vårt fjärde kvartal driftstoppet i Pampalo. Omsättningen uppgick till 7,9 MSEK och EBITDA till −6,1 MSEK. Helårets omsättning uppgick till 105,3 MSEK och justerad EBITDA, exklusive kostnader som förknippas med förvärvet av TVL Gold i Idaho och samarbetsförhandlingarna, uppgick till 5,9 MSEK.

Efter rapporteringsperiodens slut tillkännagav vi vår avsikt att leasa Unity-gruvan i Idaho, USA. Unity-gruvan ligger intill Endomines Rescue-egendom och möjliggör gemensam prospektering och utveckling av dessa två tillgångar som en utvidgad gruva som korsar nio kända guldådror. Leasingen av Unity-gruvan utgör det första steget i vår planerade expansion i Idaho och ligger i linje med vår tillkännagivna strategi att förvärva tillgångar där produktionen kan inledas relativt snart och med begränsat investeringsbehov.”

Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019 kl. 07:45 CET.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).